Xử lý nhập xuất trong c (Bài 3)

Chúng ta sẽ tìm hiểu xử lý nhập xuất trong c thông qua chương trình cho phép nhập điểm toán, điểm lý, điểm hoá sau đó thực hiện tính điểm trung bình cùng và hiển thị điểm trung bình cùng này.

Xử lý nhập xuất trong c – Xử lý nhập

Cho phép nhập dữ liệu cho biến, bên dưới là cú pháp khai báo thư viện

Cú pháp

scanf("Chuỗi định dạng", &Tên_Biến);

Chuỗi định dạng qui định kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệuChuỗi định dạngVí dụGiảng giải
int%dscan(“%d”, &a);Nhập dữ liệu cho biến a
long%ldscan(“%ld”, &b);Nhập dữ liệu cho biến b
float%fscanf(“%f”, &c);Nhập dữ liệu cho biến c
double%lfscanf(“%lf”, &d);Nhập dữ liệu cho biến d
char%cscanf(“%c”, &e);Nhập dữ liệu cho biến e

Xử lý nhập xuất trong c – Xử lý xuất

Là xử lý để hiển thị dữ liệu của biến hoặc biểu thức ra màn hình. Với cú pháp sau

printf("Chuỗi định dạng", Tên_Biến);

Chuỗi định dạng tương tự như xử lý nhập

Ví dụGiảng giải
printf(“Lập trình cơ bản C”);Hiển thị chuỗi “Lập trình cơ bản C”
printf(“%d”, a);Hiển thị dữ liệu chứa trong biến a
printf(“%ld”, b);Hiển thị dữ liệu chứa trong biến b
printf(“%f”, c);Hiển thị dữ liệu chứa trong biến c
printf(“%lf”, d);Hiển thị dữ liệu chứa trong biến d
printf(“%c”, e);Hiển thị dữ liệu chứa trong biến e
printf(“%f”, (a+b+c)/3);Hiển thị dữ liệu của biểu thức (a+b+c)/3

Xử lý nhập xuất trong c – Ví dụ mẫu

#include 
main() {  
//Khai bao bien      
float a,b;
 
//Nhap gia tri cho bien a  
scanf("%f", &a);  

//Nhap gia tri cho bien b  
scanf("%f", &b);  

//Tinh toan va hien thi  
printf("Tong Hai so la %f",a+b);  
printf("nHieu Hai so la %f",a-b);  
printf("nTich Hai so la %f",a*b);  
printf("nThuong Hai so la %f",a/b);
}

Xử lý nhập xuất trong c – Tổng kết

  • Xử lý nhập với hàm scanf
  • Xử lý xuất với hàm printf
  • Hàm nhập và xuất thuộc thư viện stdio.h

Xử lý nhập xuất trong c – Bài tập thực hiện

Bài thực hiện số 1: Xử lý nhập và xuất

– Sử dụng scanf() để khắc phục những yêu cầu sau

+ Đọc dữ liệu kiểu int từ bàn phím và gán vào biến sum

+ Đọc dữ liệu kiểu float từ bàn phím và gán vào biến discount

– Sử dụng printf() để thực hiện những yêu cầu bên dưới

+ Hiển thị trị giá của biến sum kiểu int

+ Hiển thị trị giá của biến discount kiểu float

Bài thực hiện số 2: Tìm lỗi của chương trình bên dưới

#include  
main() {
int breadth;
float length, height;
scanf("%dphần trămfphần trămf",breadth,&length,height);
printf("%d %f %e",&breadth, length, height);
}

Bài thực hiện số 3: Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn.

Bài thực hiện số 4: Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.

Bài thực hiện số 5: Viết chương trình nhập vào độ C (Celsius) và chuyển sang độ F (Fahrenheit). Biết rằng C/5 = (F-32)/9.

Bài thực hiện số 6: Viết chương trình nhập vào điểm toán, điểm lý và điểm hoá. Tính tổng điểm và điểm trung bình rồi hiển thị kết quả.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *