Bài tập phản ứng cộng hidro

Bài viết tóm tắt những tri thức ngắn gọn về dạng bài tập về phản ứng cùng hidro và đưa ra phương pháp giải nhanh đối với dạng bài tập này cùng với đó là những ví dụ minh họa được giải chi tiết. Hi vọng tài liệu sẽ làm phong phú thêm phương pháp giải bài tập của những bạn.

       PHẢN ỨNG CỘNG HIDRO

Dạng bài tập: Cho hỗn hợp X gồm

Tính số mol H2 phản ứng, tính hiệu suất phản ứng hiđrô hóa. Tính tỉ khối tương đối của Y so với Z, tìm công thức phân tử anken, ankin.

Bài 1: Hỗn hợp X gồm 3 khí C3H4, C2H2 và H2 cho vào bình kín dung tích 8,96 lít (đktc) chứa bột Ni, nung nóng bình một thời kì thu được hỗn hợp khí Y. Biết tỉ khối của X so với Y là 0,75. Số mol H2 tham gia phản ứng là:

A. 0,75 mol                    B. 0,30 mol          C. 0,10 mol                            D. 0,60 mol

Lời giải

Vận dụng [2] ta sở hữu:

Vận dụng [1]           phản ứng  = 0,4 – 0,3 = 0,Một mol.       Chọn C

Bài 2: Cho hỗn hợp X gồm Một anken và H2 sở hữu =3,33. Cho X qua Ni nung nóng, tới lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y sở hữu =4. Tìm công thức phân tử của anken.

A. C2H4                B. C3H6                C. C4H8                D. C5H10

Lời giải

Ta sở hữu: 3,33.4 = 13,32;       4.4 = 16

Giả sử số mol hỗn hợp X bằng Một mol

Vận dụng [2] ta sở hữu:

Vận dụng [1] và [4] ta sở hữu:

nphản ứng   = nX – nY   = nanken = nankan sinh ra   = 1 - 0,8325 = 0,1625 (mol)              

Bài 3: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 sở hữu tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y sở hữu tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là:

A. 25%                      B. 20%                    C. 50%                  D. 40%

Lời giải

 = 3,75.4 = 15;                   = 5.4 = 20

Giả sử số mol hỗn hợp X  = Một mol

Vận dụng [2] ta sở hữu: ;

Vận dụng [1] và [4] ta sở hữu:

phản ứng = nanken phản ứng  = nX – nY  = 1 – 0,75 = 0,25 mol

Vận dụng sơ đồ đường chéo cho hỗn hợp X:

Chọn C.

Bài 4:Cho hỗn hợp X gồm C2H4 và H2 sở hữu tỉ khối = 4,25. Dẫn X qua Ni nung nóng (H=75%) thu được hỗn hợp Y. Tính tỉ khối của Y so với H2.

A. 5,23                 B. 10,46               C. 5,5                             D. 6,0

Lời giải

= 4,25.2 = 8,5

Vận dụng quy tắc đường chéo: 

Phản ứng: C2H4 + H2  C2H6

Vận dụng [4]: nphản ứng  = phản ứng = (mol)

nY = nX - phản ứng  = 1 – 0,1825 =0,8125 mol

Vận dụng [2] ta sở hữu: 

Bài 5: Hỗn hợp khí X chứa H2 và hai anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Tỉ khối của X đối với H2 là 8,3. Đun nóng X với xúc tác Ni thu được  hỗn hợp Y ko làm mất thuốc nước brom và sở hữu tỉ khối đối với H2 là 83/6. Công thức phân tử của hai anken và phần trăm thể tích của H2 trong X là:

A. C2H4 và C3H6; 60%                      B. C3H6 và C4H8; 40%  

C. C2H4 và C3H6; 40%                                     D. C3H6 và C4H8; 60%

Lời giải

Gọi công thức chung của Hai anken là : 

= 8,3.2 = 16,6;  

Vì hỗn hợp Y ko làm mất thuốc nước Br2 nên trong Y ko sở hữu anken

Giả sử số mol hỗn hợp X là Một mol (nX = Một mol)

mX = 16,6g

Vận dụng [1] và [4] ta sở hữu:

nHai anken = 1- 0,6=0,4 mol

Dựa vào khối lượng hỗn hợp X:

Ta sở hữu:  mHai anken = mX - = 16,6 – 0,6.2 = 15,4 (g).

Suy ra =  14= 38,5  2 <  = 2,75 < 3

Þ Hai anken sở hữu CTPT: C2H4 và C3H6;      

Chọn A.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1: Cho hỗn hợp A gồm anken X và H2 qua Ni đung nóng , thu được hỗn hợp B gồm Hai khí. Biết B ko làm mất màu dung dịch Brom. Tỉ khối của A và B so với H2 tuần tự là 6 và 8 . Xác định thành phần phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A.

A. % Vanken= 35 , % VH2  = 65

B. % Vanken= 20 , % VH2  = 80

C. % Vanken= 25 , % VH2  = 75

D % Vanken= 55 , % VH2  = 45

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,Một mol ankin thu được 0,Hai mol H2O. Nếu hidro hóa hoàn toàn 0,Một mol ankin này rồi đốt cháy thì số mol H2O thu được là:

A.     0,3        B.     0,4                      C.     0,5          D. 0,6

Bài 3: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời kì thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom     (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) sở hữu tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là

A.  1,04  gam.           B.  1,32  gam.                         C.  1,64  gam.                         D. 1,20 gam.

Bài 4: Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3  (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3  thu được   12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO2  (ở đktc) và 4,5 gam nước. Trị giá của V  bằng

A.   11,2.                               B.   13,44.                               C.   8,96.                     D. 5,60.

Bài 5: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken sở hữu khả năng cùng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H2 bằng 9,1. Đun nóng X sở hữu xúc tác Ni, sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y ko làm mất thuốc nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Công thức cấu tạo của anken là

A.CH2=C(CH3)2.                                           B.CH2=CH2.

C.CH2=CH-CH2-CH3.                                  D.CH3-CH=CH-CH3.

Bài 6: Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 sở hữu cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 và H2. Sục Y vào dung dịch brom dư thì khối lượng bình brom tăng 21,6 gam và thoát ra 5,04 lít hỗn hợp khí (đktc) sở hữu tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 ở đktc cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là

A.22,4 lít                   B.44,8 lít                                 C.60,48 lít                               D.33,6 lít

 

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *