Cách xác định chất khử, chất oxi hóa trong phản ứng hóa học hay, chi tiết
A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

- Trước hết xác định số oxi hóa.

Nếu trong phản ứng mang chứa một hoặc nhiều yếu tố mang số oxi hóa thay đổi thì phản ứng đó thuộc loại oxi hóa – khử

- Chất oxi hóa là chất nhận e (ứng với số oxi hóa giảm)

- Chất khử là chất nhường e ( ứng với số oxi hóa tăng)

Cần nhớ: khử cho – O nhận

Tên của chất và tên quá trình ngược nhau

Chất khử (cho e) - ứng với quá trình oxi hóa.

Chất oxi hóa (nhận e) - ứng với quá trình khử.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho phản ứng: Ca + Cl2 → CaCl2 .

Kết luận nào sau đây đúng?

A. Mỗi nguyên tử Ca nhận 2e.

B. Mỗi nguyên tử Cl nhận 2e.

C. Mỗi phân tử Cl2 nhường 2e.

D. Mỗi nguyên tử Ca nhường 2e.

Hướng dẫn:

Ca → Ca2++2e

Cl2 + 2.1e → 2Cl-

⇒ Chọn D

Ví dụ 2: Trong phản ứng: CaCO3 → CaO + CO2 , yếu tố cacbon

A. Chỉ bị oxi hóa.

B. Chỉ bị khử.

C. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

D. Ko bị oxi hóa, cũng ko bị khử.

Hướng dẫn:

C+4 → C+4

⇒ Chọn D

Ví dụ 3: Trong phản ứng: Cu + 2H2SO4(đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2 O, axit sunfuric

A. là chất oxi hóa.

B. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất tạo môi trường.

C. là chất khử.

D. vừa là chất khử, vừa là chất tạo môi trường.

Hướng dẫn:

S+6 → S+4 ⇒ H2SO4 đóng vai trò là chất oxi hóa

Mặt khác SO42- đóng vai trò môi trường để tao muối CuSO4

⇒ Chọn B

Ví dụ 4. Trong phản ứng dưới đây, vai trò của H2S là :

2FeCl3 + H2S → 2FeCl2 + S + 2HCl

A. chất oxi hóa.       B. chất khử.        C. Axit.        D. vừa axit vừa khử.

Hướng dẫn:

Đáp án B

Ví dụ 5. Cho những phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử. Hãy xác định chất khử, chất oxi hóa

a) 2KMnO4 + 16HCl → 5Cl2 + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O

b) BaO + H2O → Ba(OH)2

c) CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) 2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2

e) Br2 + 2KOH → KBr + KBrO + H2O

Hướng dẫn:

Phản ứng oxi hóa – khử là a, d, e vì mang sự thay đổi số oxi hóa giữa những yếu tố.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho những chất và ion sau : Zn ; Cl2 ; FeO ; Fe2O3 ; SO2 ; H2S ; Fe2+ ; Cu2+ ; Ag+. Số lượng chất và ion vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hóa là :

A. 2.        B. 8.        C. 6.        D. 4.

Câu 2. Cho phản ứng: 4HNO3 đặc nóng + Cu → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

Trong phản ứng trên, HNO3 đóng vai trò là :

A. chất oxi hóa.        B. axit.

C. môi trường.        D. chất oxi hóa và môi trường.

Câu 3. Cho dãy những chất và ion : Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl-. Số chất và ion trong dãy đều mang tính oxi hoá và tính khử là :

A. 3.        B. 4.        C. 6.        D. 5.

Câu 4. Trong phản ứng dưới đây, H2SO4 đóng vai trò là :

Fe3O4 + H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

A. chất oxi hóa.        B. chất khử.

C. chất oxi hóa và môi trường.        D. chất khử và môi trường.

Câu 5. Trong phản ứng dưới đây, chất bị oxi hóa là :

6KI + 2KMnO4 + 4H2O → 3I2 + 2MnO2 + 8KOH

A. KI.        B. I2.        C. H2O.        D. KMnO4.

Câu 6. Xác định chất khử, chất oxi hóa và hoàn thành phương trình phản ứng sau:

MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O

Câu 7. Trong phản ứng dưới đây, vai trò của HBr là gì ?

KClO3 + 6HBr → 3Br2 + KCl + 3H2O

A. vừa là chất oxi hóa, vừa là môi trường.

B. là chất khử.

C. vừa là chất khử, vừa là môi trường.

D. là chất oxi hóa.

Câu 8. Cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là :

A. chất xúc tác.       B. môi trường.        C. chất oxi hoá.       D. chất khử.

Câu 9. Xác định quá trình khử, quá trình oxi hóa và thăng bằng phản ứng sau :

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

Câu 10. Trong phản ứng dưới đây, vai trò của NO2 là gì ?

2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O

A. chỉ bị oxi hoá.

B. chỉ bị khử.

C. ko bị oxi hóa, ko bị khử.

D. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

 • Dạng 1: Xác định loại phản ứng hóa học

 • Dạng 3: Cách xác định số oxi hóa của những yếu tố

 • Dạng 4: Phương pháp thăng bằng phản ứng oxi hóa khử

 • Dạng 5: Những dạng bài tập về oxi hóa - khử

 • Dạng 6: Phương pháp bảo toàn electron

 • Dạng 7: Kim loại tác dụng với axit

Đã mang lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 mang đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 mang đáp án chi tiết
 • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 mang đáp án
--- Cập nhật: 18-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài tập phản ứng oxi hóa khử có lời giải và đáp án chi tiết từ website tailieure.com cho từ khoá giải bài tập phản ứng oxi hóa khử.

Tài liệu gồm 19 trang bao gồm những chuyên đề xoay quanh phần bài tập phản ứng oxi hóa khử. Ngoài ra, tài liệu còn tổng hợp một số điểm lý thuyết, phương pháp giải bài tập cùng ví dụ mẫu cực hay. Những bạn mang thể tải tài liệu về để mang thể xem chi tiết hơn nữa.

TẢI XUỐNG PDF

Khái niệm 

Là phản ứng hoá học trong đó mang sự dịch chuyển electron giữa những chất phản ứng, hay phản ứng oxi hoá khử là phản ứng hoá học trong đó mang sự thay đổi số oxi hoá của một số yếu tố.

Số oxi hóa

Điện tích của nguyên tử yếu tố trong phân tử, nếu giả thiết liên kết giữa những nguyên tử là liên kết ion.

Xác định số oxi hoá

1.Trong hợp chất vô sinh: Bốn quy tắc cơ bản

2.Trong hợp chất hữu cơ: Tương tự hợp chất vô sinh

Xác định theo công thức phân tử như trong những hợp chất vô sinh, xác định được số oxi hoá trung bình của C hoặc

tổng số oxi hoá của C.

Điều kiện để phản ứng oxi hoá khử xảy ra và thứ tự những quá trình oxi hoá khử

Dựa vào dãy điện hoá

Li+K+Ba2+Ca2+Na+Mg2+AL3+Mn2+Zn2+Cr3+Fe2+Ni2+Sn2+Pb2+2H+Cu2+Fe3+Hg2+Ag+Au3+ Li K Ba Ca Na

Mg AL Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb H2 Cu Fe2+ Hg Ag Au

Quy tắc [alpha ]

Lập phương trình phản ứng oxi hoá khử theo phương pháp thăng bằng electron

Dạng đơn thuần

Trong phản ứng mang một chất oxi hoá, một chất khử rõ ràng

Phản ứng oxi hoá khử nội phân tử

 • Phản ứng tự oxi hoá khử
 • Những nguyên tử của cùng một yếu tố từ cùng một số oxi hoá biến thành nhiều số oxi hoá khác nhau.
 • Phản ứng oxi hoá khử phức tạp:
 • Phản ứng mang sự thay đổi số oxi hoá của nhiều hơn hai nguyên tử
 • Phản ứng oxi hoá khử mang hợp chất hữu cơ
 • Phản ứng mang chứa những ion( chú ý điện tích Hai vế )
 • Một số chất oxi hoá thường gặp
 • Lập phương trình phản ứng theo phương pháp thăng bằng ion-electron
 • Vận dụng chủ yếu cho trường hợp những phản ứng xảy ra trong dung dịch
 • Thiết lập những phương trình phản ứng cho ở dạng ion

Những bước tiến hành

 • Viết những nửa phản ứng ( oxi hoá và khử )
 • Thăng bằng những nửa phản ứng:
 • Thăng bằng số nguyên tử mỗi yếu tố ở hai vế của những nửa phản ứng

Môi trường Axit: Vế nào thừa oxi thêm H+ tạo H2O, hay vế nào thiếu oxi thì thêm H2O tạo ra H+

Môi trường Bazơ : Vế nào thừa oxi thì thêm H2O tạo OH- hay vế nào thiếu oxi thì thêm OH- tạo H2O thăng bằng số

nguyên tử H

Thăng bằng số nguyên tử O

Thăng bằng điện tích

Thăng bằng electron : Tổng số electron cho = Tổng số electron nhận

Cùng những nửa phản ứng và hoàn thành

Bài tập ứng dụng ứng dụng phản ứng oxi hoá khử:

Yêu cầu chung

 • Những bài toán liên quan tới phản ứng ox hoá khử
 • Sử dụng phương trình hoặc những bán phản ứng
 • Vận dụng định luật bảo toàn electron, kết hợp với một số bảo toàn khác
 • Điều kiện và thứ tự những phản úng oxi hoá khử

Một số dạng bài tập

Kim loại hoặc hỗn hợp kim loại tác dụng với axit hoặc hỗn hợp axit HCl, H2SO4 loãng

VD1:

Cho 3,68 gam hỗn hợp Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở

đktc). Tính khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng.

VD2:

Hoà tan 14,6 gam hỗn hợp X gồm AL và Sn bằng dung dịch HCL(dư), thu được5,6 lit khí H2 (ở đktc). Tính thể tích

khí oxi(ở đktc) cần tiêu dùng để phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp X.

VD3: Cho H2SO4 loãng dư td với 6,66g hỗn hợp Hai kim loại X và Y đều hóa trị II , người ta thu được 0,Một mol khí,

đồng thời khối lượng hh giảm 6,5g . Hòa tan phần còn lại bằng H2SO4 đặc nóng người ta thấy thoát ra 0,16g khí

SO2 . X và Y là những kim loại nào ?

VD4:

Cho 7,22 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M mang hoá trị ko đổi. Chia hỗn hợp thành hai phần bằng nhau:

Hoà tan hết phần một trong dung dịch HCL được 2,128 lít H2.

Hoà tan hết phần hai trong dung dịch HNO3 được 1,792 lít khí NO duy nhất (đktc)

Xác định M và % khối lượng mỗi kim loại.

Kim loại hoặc hỗn hợp kim loại tác dụng với axit hoặc hỗn hợp axit HNO3 loãng hoặc đặc, H2O4 đặc

VD1:

Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch HNO3 1M ,tới lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí NO ( sản phẩm

khử duy nhất) và dung dịch X. Tính số gam Cu tối đa bị hoà tan trong dung dịch X

VD2:

Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu , Mg , Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml (ở đktc) hỗn hợp gồm NO và NO2 mang M =

42. Tính tổng khối lượng muối nitrat sinh ra (khí ở đktc).

Kim loại tác dụng với nước, kim loại tác dụng với dung dịch kiềm

VD1:

Thực hiên hai thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp Ba và Al vào nước dư, thu được 0,896 lit khí(đktc) Thí nghiệm 2: Cũng cho m

gam hỗn hợp trên vào dung dịch NaOH dư thu được 2,24 lit khí(đktc). Những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối

lương m

VD2:

Hoà tan 7,3 gam hỗn hợp X gồm kim loại Na và kim loại M(hoá trị ko đổi) trong nước thu được dung dịch Y và

5,6 lit khí H2(đktc). Để trung hoà dung dịch Y cần tiêu dùng 100 ml dung dịch HCL 1M. Tính phần trăm về khối lượng

của kim loại M trong hỗn hợp. Kim loại tác dụng với dung dịch muối:

VD1:

Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)Hai mang cùng nồng độ. Lấy một lượng gồm 0,03 mol AL và 0,05 mol Fe cho vào

100ml dung dịch X cho tới lúc phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y gồm ba kim loại. Cho Y vào đung dịch HCL

dư thu được 0,007 gam H2. Tính nồng độ hai muối ban sơ.

Muối NO3- trong môi trường axit

Bài 1. Cho 19,Hai gam Cu vào 500ml dd NaNO3 1M, sau đó thêm 500ml dd HCl 2M

a. Cu mang tan hết hay ko? Tính thể tích NO bay ra ở đktc.

b. Tính CM những ion trong dd A thu được sau PƯ.

c. PhảI thêm bao nhiêu lít dd NaOH 0,2M để kết tủa hết Cu2+ chứa trong dd A?

Phản ứng oxi hóa khử qua nhiều giai đoạn

Câu 1: Nung 8.4 gam Fe trong ko khí, sau phản ứng thu được m gam X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 . Hòa

tan m gam hh X bằng HNO3 dư, thu được 2.24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tính trị giá m

Câu 6 Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu

được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối

khan. Tính trị giá của m.

Trắc nghiệm về phản ứng oxi hóa khử

Câu 1: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ

A. nhận 13 electron.

B. nhận 12 electron.

C. nhường 13 electron.

D. nhường 12 electron.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây luôn đúng:

A. Một chất mang tính oxi hoá gặp một chất mang tính khử, nhất thiết xảy ra phản ứng oxi hoá – khử.

B. Một chất hoặc chỉ mang tính oxi hoá hoặc chỉ mang tính khử.

C. Phản ứng mang kim loại tham gia là phản ứng oxi hoá – khử.

D. Phi kim luôn là chất oxi hoá trong phản ứng oxi hoá – khử.

Câu 6: Lưu huỳnh trong SO2 nhân tiện hiện tính khử trong những phản ứng với :

A. H2S, O2, nước Br2.

B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.

C. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4.

D. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.

Câu 11: Trong phản ứng oxi hóa – khử H2O mang thể đóng vai trò là

A. chất khử.

B. chất oxi hóa.

C. môi trường.

D. cả A, B, C.

Câu 24: Trong những chất sau, chất nào xoành xoạch là chất oxi hóa lúc tham gia những phản ứng oxi hóa – khử:

KMnO4, Fe2O3, I2, FeCl2, HNO3, H2S, SO2?

A. KMnO4, I2, HNO3.

B. KMnO4, Fe2O3, HNO3.

C. HNO3, H2S, SO2.

D. FeCl2, I2, HNO3.

Với tài liệu trên, mong rằng những em mang thể nắm vững tri thức của chương oxi hóa khử đặc trưng là phương pháp giải những bài tập phản ứng oxi hóa khử. Mong rằng những em sẽ ôn bài thật tốt và đạt điểm thật cao trong đề thi sắp tới của bản thân.

Tham khảo thêm

 1. https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94xy_h%C3%B3a_kh%E1%BB%AD
 2. https://www.youtube.com/watch?v=mTv64xp1HG0

Xem thêm video

(Bài tập phản ứng oxi hóa khử hay)


--- Cập nhật: 18-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết ✅ Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ từ website giasutamtaiduc.com cho từ khoá giải bài tập phản ứng oxi hóa khử.

Giải bài Một trang 88 SGK Hóa 10

Bài 1 (trang 88 SGK Hóa 10): Loại phản ứng nào sau đây xoành xoạch ko là loại phản ứng oxi hóa – khử?

A. Phản ứng hóa hợp.

B. Phản ứng phân hủy.

C. Phản ứng thế trong hóa vô sinh

D. Phản ứng trao đổi.

Lời giải:

D đúng.

Giải bài Hai trang 89 SGK Hóa 10

Bài 2 (trang 89 SGK Hóa 10): Loại phản ứng nào sau đây xoành xoạch là phản ứng oxi hóa – khử?

A. Phản ứng hóa hợp.

B. Phản ứng phân hủy.

C. Phản ứng thế trong hóa vô sinh.

D. Phản ứng trao đổi.

Lời giải:

C đúng.

Giải bài 3 trang 89 SGK Hóa 10

Bài 3 (trang 89 SGK Hóa 10): Cho phản ứng: M2Ox + HNO3 → M(NO3)3 + …

Lúc x mang trị giá là bao nhiêu thì phản ứng trên ko thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?

A. x = 1.

B. x = 2.

C. x= Một hoặc x = 2.

D. x = 3.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

D đúng.

Vì x = 3 thì số oxi hóa của M trước và sau phản ứng ko thay đổi vẫn là +3

Giải bài 4 trang 89 SGK Hóa 10

Bài 4 (trang 89 SGK Hóa 10): Câu nào đúng, câu nào sai trong những câu sau đây:

A. Sự oxi hóa một yếu tố là lấy bớt electron của yếu tố đó, là làm cho số oxi hóa của yếu tố đó tăng lên.

B. Chất oxi hóa là chất thu electron, là chất chứa yếu tố mà số oxi hóa của nó tăng sau phản ứng.

C. Sự khử một yếu tố là sự thu thêm electron cho yếu tố đó, làm cho số oxi hóa của yếu tố đó giảm xuống.

D. Chất khử là chất thu electron, là chất chứa yếu tố mà số oxi hóa của nó giảm sau phản ứng. 

E. Tất cả đều sai

Lời giải:

Câu sai: B, D, E.

Câu đúng: A, C.

Giải bài 5 trang 89 SGK Hóa 10

Bài 5 (trang 89 SGK Hóa 10): Hãy xác định số oxi hóa của những yếu tố:

– Nitơ trong NO, NO2, N2O5, HNO3, HNO2, NH3, NH4Cl.

– Clo trong HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2.

– Mangan trong MnO2, KMnO4, K2MnO4, MnSO4.

– Crom trong K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.

– Lưu huỳnh trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.

Lời giải:

– Đặt x là oxi hóa của yếu tố nitơ trong những hợp chất trên, ta mang:

Trong NO: x + (-2) = 0 → x = +2.

Trong NO2: x + 2.(-2) = 0 → x = +4.

Trong N2O5: 2x + 5.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO3: (+1) + x + 3.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO2: (+1) + x +2.(-2) = 0 → x = +3.

Trong NH3 : x + 3.(+1) = 0 → x = -3.

Trong NH4Cl: x + 4.(+1) +(-1) = 0 → x = -3.

– Cũng giải tương tự như trên ta mang:

Số oxi hóa của Cl trong:

Số oxi hóa của Mn trong :

Số oxi hóa của Cr trong :

Số oxi hóa của S trong :

Giải bài 6 trang 89 SGK Hóa 10

Bài 6 (trang 89 SGK Hóa 10): Cho biết đã xảy ra sự oxi hóa và sự khử những chất nào trong những phản ứng thế sau:

a) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.

b) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

c) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

Lời giải:

Sự oxi hóa và sự khử những chất trong phản ứng thế sau:

– Sự nhường electron của Cu được gọi là sự oxi hóa nguyên tử đồng: Cu0 → Cu2+ + 2e

– Sự nhận electron của ion bạc được gọi là sự khử ion bạc: Ag+ + 1e → Ag

– Sự nhường electron của sắt được gọi là sự oxi hóa nguyên tử sắt: Fe0 → Fe2+ + 2e

– Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng: Cu2+ + 2e → Cu0

– Sự nhường electron của natri được gọi là sự oxi hóa nguyên tử natri: Na0 → Na+ + 2e

– Sự nhận electron của ion hidro gọi là sự khử ion hiđro: 2H+ + 2e → H2

Giải bài 7 trang 89 SGK Hóa 10

Bài 7 (trang 89 SGK Hóa 10): Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, tìm chất oxi hóa và chất khử trong những phản ứng sau:

a) 2H2 + O2 → 2H2O.

b) 2KNO3 → 2KNO2 + O2.

c) NH4NO2 → N2 + 2H2O.

d) Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3.

Lời giải:

Chất khử và chất oxi hóa trong những phản ứng sau là:

Giải bài 8 trang 90 SGK Hóa 10

Bài 8 (trang 90 SGK Hóa 10): Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, hãy cho biết vai trò những chất tham gia trong những phản ứng oxi hóa – khử sau:

a) Cl2 + 2HBr → 2HCl + Br2.

b) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O.

c) 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O.

d) 2FeCl2 +Cl2 → 2FeCl3.

Lời giải:

Vai trò những chất trong những phản ứng oxi hóa – khử sau là:

Giải bài 9 trang 90 SGK Hóa 10

Bài 9 (trang 90 SGK Hóa 10): Thăng bằng những phương trình phản ứng oxi hóa – khử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất khử, chất oxi hóa ở mỗi phản ứng:

a) Al + Fe3O4 → Al2O3 + Fe

b) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

c) FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO3

d) KClO3 → KCl + O2

e) Cl2 +KOH → KCl + KClO3 + H2O

Lời giải:

Thăng bằng những phương trình phản ứng oxi hóa – khử:

Giải bài 10 trang 90 SGK Hóa 10

Bài 10 (trang 90 SGK Hóa 10): Mang thể điều chế MgCl2 bằng:

– Phản ứng hóa hợp.

– Phản ứng thế.

– Phản ứng trao đổi.

Lời giải:

Điều chế MgCl2 bằng:

– Phản ứng hóa hợp: Mg + Cl2 → MgCl2

– Phản ứng thế: Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

– Phản ứng trao đổi: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

Giải bài 11 trang 90 SGK Hóa 10

Bài 11 (trang 90 SGK Hóa 10): Cho những chất sau: CuO, dung dịch HCl, H2, MnO2.

a) Chọn từng cặp trong những chất đã cho để xảy ra phản ứng oxi hóa – khử và viết phương trình phản ứng.

b) Cho biết chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa và sự khử trong những phản ứng hóa học nói trên.

Lời giải:

a) Những cặp chất xảy ra phản ứng oxi hóa – khử

b) Trong phản ứng (1):

– Nguyên tử hiđro nhường electron là chất khử, sự nhường electron của H2 được gọi là sự oxi hóa nguyên tử hiđro.

– Ion Cu nhận electron, là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

Trong phản ứng (2):

– Ion Clo nhường electron là chất khử. Sự nhường electron của Cl- được gọi là sự oxi hóa ion Clo.

– Ion Mn nhận electron là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion Mn được gọi là sự khử ion Mn.

Giải bài 12 trang 90 SGK Hóa 10

Bài 12 (trang 90 SGK Hóa 10): Hòa tan 1,39g muối FeSO4.7H2O trong dung dịch H2SO4 loãng. Cho dung dịch này tác dụng với dung dịch KMnO4 0,1M. Tính thể tích dung dịch KMnO4 tham gia phản ứng.

Lời giải:

Phương trình hóa học của phản ứng:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *