Bài tập phản ứng oxi hóa khử có lời giải và đáp án chi tiết

Tài liệu gồm 19 trang bao gồm những chuyên đề xoay quanh phần bài tập phản ứng oxi hóa khử. Ngoài ra, tài liệu còn tổng hợp một số điểm lý thuyết, phương pháp giải bài tập cùng ví dụ mẫu cực hay. Những bạn mang thể tải tài liệu về để mang thể xem chi tiết hơn nữa.

TẢI XUỐNG PDF

Khái niệm 

Là phản ứng hoá học trong đó mang sự dịch chuyển electron giữa những chất phản ứng, hay phản ứng oxi hoá khử là phản ứng hoá học trong đó mang sự thay đổi số oxi hoá của một số nhân tố.

Số oxi hóa

Điện tích của nguyên tử nhân tố trong phân tử, nếu giả thiết liên kết giữa những nguyên tử là liên kết ion.

Xác định số oxi hoá

1.Trong hợp chất vô sinh: Bốn quy tắc cơ bản

2.Trong hợp chất hữu cơ: Tương tự hợp chất vô sinh

Xác định theo công thức phân tử như trong những hợp chất vô sinh, xác định được số oxi hoá trung bình của C hoặc

tổng số oxi hoá của C.

Điều kiện để phản ứng oxi hoá khử xảy ra và thứ tự những quá trình oxi hoá khử

Dựa vào dãy điện hoá

Li+K+Ba2+Ca2+Na+Mg2+AL3+Mn2+Zn2+Cr3+Fe2+Ni2+Sn2+Pb2+2H+Cu2+Fe3+Hg2+Ag+Au3+ Li K Ba Ca Na

Mg AL Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb H2 Cu Fe2+ Hg Ag Au

Quy tắc [alpha ]

Lập phương trình phản ứng oxi hoá khử theo phương pháp thăng bằng electron

Dạng thuần tuý

Trong phản ứng mang một chất oxi hoá, một chất khử rõ ràng

Phản ứng oxi hoá khử nội phân tử

 • Phản ứng tự oxi hoá khử
 • Những nguyên tử của cùng một nhân tố từ cùng một số oxi hoá biến thành nhiều số oxi hoá khác nhau.
 • Phản ứng oxi hoá khử phức tạp:
 • Phản ứng mang sự thay đổi số oxi hoá của nhiều hơn hai nguyên tử
 • Phản ứng oxi hoá khử mang hợp chất hữu cơ
 • Phản ứng mang chứa những ion( chú ý điện tích Hai vế )
 • Một số chất oxi hoá thường gặp
 • Lập phương trình phản ứng theo phương pháp thăng bằng ion-electron
 • Ứng dụng chủ yếu cho trường hợp những phản ứng xảy ra trong dung dịch
 • Thiết lập những phương trình phản ứng cho ở dạng ion

Những bước tiến hành

 • Viết những nửa phản ứng ( oxi hoá và khử )
 • Thăng bằng những nửa phản ứng:
 • Thăng bằng số nguyên tử mỗi nhân tố ở hai vế của những nửa phản ứng

Môi trường Axit: Vế nào thừa oxi thêm H+ tạo H2O, hay vế nào thiếu oxi thì thêm H2O tạo ra H+

Môi trường Bazơ : Vế nào thừa oxi thì thêm H2O tạo OH- hay vế nào thiếu oxi thì thêm OH- tạo H2O thăng bằng số

nguyên tử H

Thăng bằng số nguyên tử O

Thăng bằng điện tích

Thăng bằng electron : Tổng số electron cho = Tổng số electron nhận

Cùng những nửa phản ứng và hoàn thành

Bài tập ứng dụng ứng dụng phản ứng oxi hoá khử:

Yêu cầu chung

 • Những bài toán liên quan tới phản ứng ox hoá khử
 • Sử dụng phương trình hoặc những bán phản ứng
 • Ứng dụng định luật bảo toàn electron, kết hợp với một số bảo toàn khác
 • Điều kiện và thứ tự những phản úng oxi hoá khử

Một số dạng bài tập

Kim loại hoặc hỗn hợp kim loại tác dụng với axit hoặc hỗn hợp axit HCl, H2SO4 loãng

VD1:

Cho 3,68 gam hỗn hợp Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở

đktc). Tính khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng.

VD2:

Hoà tan 14,6 gam hỗn hợp X gồm AL và Sn bằng dung dịch HCL(dư), thu được5,6 lit khí H2 (ở đktc). Tính thể tích

khí oxi(ở đktc) cần tiêu dùng để phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp X.

VD3: Cho H2SO4 loãng dư td với 6,66g hỗn hợp Hai kim loại X và Y đều hóa trị II , người ta thu được 0,Một mol khí,

đồng thời khối lượng hh giảm 6,5g . Hòa tan phần còn lại bằng H2SO4 đặc nóng người ta thấy thoát ra 0,16g khí

SO2 . X và Y là những kim loại nào ?

VD4:

Cho 7,22 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M mang hoá trị ko đổi. Chia hỗn hợp thành hai phần bằng nhau:

Hoà tan hết phần một trong dung dịch HCL được 2,128 lít H2.

Hoà tan hết phần hai trong dung dịch HNO3 được 1,792 lít khí NO duy nhất (đktc)

Xác định M và % khối lượng mỗi kim loại.

Kim loại hoặc hỗn hợp kim loại tác dụng với axit hoặc hỗn hợp axit HNO3 loãng hoặc đặc, H2O4 đặc

VD1:

Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch HNO3 1M ,tới lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí NO ( sản phẩm

khử duy nhất) và dung dịch X. Tính số gam Cu tối đa bị hoà tan trong dung dịch X

VD2:

Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu , Mg , Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml (ở đktc) hỗn hợp gồm NO và NO2 mang M =

42. Tính tổng khối lượng muối nitrat sinh ra (khí ở đktc).

Kim loại tác dụng với nước, kim loại tác dụng với dung dịch kiềm

VD1:

Thực hiên hai thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp Ba và Al vào nước dư, thu được 0,896 lit khí(đktc) Thí nghiệm 2: Cũng cho m

gam hỗn hợp trên vào dung dịch NaOH dư thu được 2,24 lit khí(đktc). Những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối

lương m

VD2:

Hoà tan 7,3 gam hỗn hợp X gồm kim loại Na và kim loại M(hoá trị ko đổi) trong nước thu được dung dịch Y và

5,6 lit khí H2(đktc). Để trung hoà dung dịch Y cần tiêu dùng 100 ml dung dịch HCL 1M. Tính phần trăm về khối lượng

của kim loại M trong hỗn hợp. Kim loại tác dụng với dung dịch muối:

VD1:

Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)Hai mang cùng nồng độ. Lấy một lượng gồm 0,03 mol AL và 0,05 mol Fe cho vào

100ml dung dịch X cho tới lúc phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y gồm ba kim loại. Cho Y vào đung dịch HCL

dư thu được 0,007 gam H2. Tính nồng độ hai muối ban sơ.

Muối NO3- trong môi trường axit

Bài 1. Cho 19,Hai gam Cu vào 500ml dd NaNO3 1M, sau đó thêm 500ml dd HCl 2M

a. Cu mang tan hết hay ko? Tính thể tích NO bay ra ở đktc.

b. Tính CM những ion trong dd A thu được sau PƯ.

c. PhảI thêm bao nhiêu lít dd NaOH 0,2M để kết tủa hết Cu2+ chứa trong dd A?

Phản ứng oxi hóa khử qua nhiều giai đoạn

Câu 1: Nung 8.4 gam Fe trong ko khí, sau phản ứng thu được m gam X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 . Hòa

tan m gam hh X bằng HNO3 dư, thu được 2.24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tính trị giá m

Câu 6 Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu

được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối

khan. Tính trị giá của m.

Trắc nghiệm về phản ứng oxi hóa khử

Câu 1: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ

A. nhận 13 electron.

B. nhận 12 electron.

C. nhường 13 electron.

D. nhường 12 electron.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây luôn đúng:

A. Một chất mang tính oxi hoá gặp một chất mang tính khử, nhất thiết xảy ra phản ứng oxi hoá – khử.

B. Một chất hoặc chỉ mang tính oxi hoá hoặc chỉ mang tính khử.

C. Phản ứng mang kim loại tham gia là phản ứng oxi hoá – khử.

D. Phi kim luôn là chất oxi hoá trong phản ứng oxi hoá – khử.

Câu 6: Lưu huỳnh trong SO2 nhân tiện hiện tính khử trong những phản ứng với :

A. H2S, O2, nước Br2.

B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.

C. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4.

D. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.

Câu 11: Trong phản ứng oxi hóa – khử H2O mang thể đóng vai trò là

A. chất khử.

B. chất oxi hóa.

C. môi trường.

D. cả A, B, C.

Câu 24: Trong những chất sau, chất nào xoành xoạch là chất oxi hóa lúc tham gia những phản ứng oxi hóa – khử:

KMnO4, Fe2O3, I2, FeCl2, HNO3, H2S, SO2?

A. KMnO4, I2, HNO3.

B. KMnO4, Fe2O3, HNO3.

C. HNO3, H2S, SO2.

D. FeCl2, I2, HNO3.

Với tài liệu trên, mong rằng những em mang thể nắm vững tri thức của chương oxi hóa khử đặc thù là phương pháp giải những bài tập phản ứng oxi hóa khử. Mong rằng những em sẽ ôn bài thật tốt và đạt điểm thật cao trong đề thi sắp tới của bản thân.

Tham khảo thêm

 1. https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94xy_h%C3%B3a_kh%E1%BB%AD
 2. https://www.youtube.com/watch?v=mTv64xp1HG0

Xem thêm video

(Bài tập phản ứng oxi hóa khử hay)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *