Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 – N. Gregory Mankiw

Trong Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 Thu nhập quốc gia: Thu nhập và phân phối trình bày về chiếc gì quyết định tổng đầu ra/thu nhập của nền kinh tế. Giá nhân tố sản xuất quyết định như thế nào, tổng thu nhập phân phối như thế nào. | MACROECONOMICS © 2010 Worth Publishers, all rights reserved S E V E N T H E D I T I O N PowerPoint® Slides by Ron Cronovich N. Gregory Mankiw CHƯƠNG Thu nhập quốc gia: Thu nhập và phân phối 3 Trong chương này, sinh viên sẽ: Dòng gì quyết định tổng đầu ra/thu nhập của nền kinh tế Giá nhân tố sản xuất quyết định như thế nào Tổng thu nhập phân phối như thế nào Dòng gì quyết định nhu cầu hàng hóa và nhà cung cấp Thị trường đạt trạng thái thăng bằng như thế nào Mô phỏng Trong một nền kinh tế đóng, mô phỏng thị trường thăng bằng Phía cung Thị trường nhân tố (cung, cầu, giá) Yếu tố quyết định đầu ra/thu nhập Phía cầu Những nhân tố quyết định của C, I, G Thăng bằng Thị trường hàng hóa Thị trường vốn vay Determination: xác định, quyết định Loanable: với thể cho vay Nhân tố sản xuất K = tư bản: dụng cụ, máy móc, nhà xưởng được sử dụng để sản xuất L = lao động: những yếu tố vật chất và ý thức của người lao động Hàm sản xuất: Y = F(K,L) Cho biết đầu ra của nền kinh tế đạt được bao nhiêu từ K đơn . | MACROECONOMICS © 2010 Worth Publishers, all rights reserved S E V E N T H E D I T I O N PowerPoint® Slides by Ron Cronovich N. Gregory Mankiw CHƯƠNG Thu nhập quốc gia: Thu nhập và phân phối 3 Trong chương này, sinh viên sẽ: Dòng gì quyết định tổng đầu ra/thu nhập của nền kinh tế Giá nhân tố sản xuất quyết định như thế nào Tổng thu nhập phân phối như thế nào Dòng gì quyết định nhu cầu hàng hóa và nhà cung cấp Thị trường đạt trạng thái thăng bằng như thế nào Mô phỏng Trong một nền kinh tế đóng, mô phỏng thị trường thăng bằng Phía cung Thị trường nhân tố (cung, cầu, giá) Yếu tố quyết định đầu ra/thu nhập Phía cầu Những nhân tố quyết định của C, I, G Thăng bằng Thị trường hàng hóa Thị trường vốn vay Determination: xác định, quyết định Loanable: với thể cho vay Nhân tố sản xuất K = tư bản: dụng cụ, máy móc, nhà xưởng được sử dụng để sản xuất L = lao động: những yếu tố vật chất và ý thức của người lao động Hàm sản xuất: Y = F(K,L) Cho biết đầu ra của nền kinh tế đạt được bao nhiêu từ K đơn vị tư bản và L đơn vị lao động Phản ánh trình độ khoa học của nền kinh tế Cho thấy lợi nhuận ko đổi theo quy mô Constant: bất biến, ko thay đổi, hằng số returns to scale: quan hệ giữa đầu vào đầu ra constant returns to scale: lợi nhuận ko đổi theo quy mô Lợi nhuận theo quy mô: tổng quan Ban sơ Y1 = F (K1 , L1 ) Thêm cho những nhân tố đầu ra một lượng bằng z: K2 = zK1 and L2 = zL1 (vd., nếu z = thì tất cả đầu vào đều tăng 20%) Điều gì xảy ra với đầu ra, Y2 = F (K2, L2 )? Nếu lợi nhuận ko đổi theo quy mô, Y2 = zY1 Nếu lợi nhuận gia tăng theo quy mô, Y2 > zY1 Nếu lợi nhuận giảm dần theo quy mô, Y2 0 Returns to scale: Example hai decreasing returns to scale for any z > một Returns to scale: Example 3 increasing returns to scale for any z > một NOW YOU TRY: Returns to Scale .

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *