Giải bài tập SBT Sinh học 8 Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

- Những hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày diễn ra như thế nào?

Phương pháp giải

- Biến đổi thức ăn ở dạy dày gồm hai quá trình:

+ Biến đổ lí học.

+ Biến đổi hóa học.

Hướng dẫn giải

- Quá trình biến đổi thức ăn ở dạ dày.

Ở dạ dày, sự biến đổi lí học với sự tham gia của

A. Sự tiết dịch vị

B. Enzim pepsin.

C. Sự co bóp của dạ dày

D. Cả A và C. 

Phương pháp giải

- Xem quá trình biến đổi thức ăn, biến đổi lí học ở dạ dày.

Hướng dẫn giải

- Biến đổi lí học: Sự co bóp của dạ dày làm nhuyễn và đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị.

⇒ Đáp án: D.

Ở dạ dày, sự biến đổi hoá học với sự tham gia của

A. Sự tiết dịch vị.

B. Enzim pepsin.

C. Dạ dày.

D. Cả A và B.

Phương pháp giải

- Biến đổi hóa học: Hoạt động của enzim pepsin phân cắt một phần protein chuỗi dài thành những chuỗi ngắn gồm 3 – 10 axit amin.

Hướng dẫn giải

⇒ Đáp án: B.

- Ở dạ dày, sự biến đổi lí học với tác dụng:

A. Hoà loãng thức ăn.

B. Phân cắt prôtêin thành những chất đơn thuần.

C. Nghiền, bóp, nhào trộn thức ăn.

D. Cả A và C. 

Phương pháp giải

- Biến đổi lí học: Sự co bóp của dạ dày làm nhuyễn và đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị.

Hướng dẫn giải

⇒ Đáp án: D.

Ở dạ dày, sự biến đổi hoá học với tác dụng

A. Hoà loãng thức ăn.

B. Phân cắt prôtêin chuỗi dài thành những chuỗi ngắn.

C. Đảo trộn thức ăn.

D. Cả A và C.

Phương pháp giải

- Biến đổi hóa học: Hoạt động của enzim pepsin phân cắt một phần protein chuỗi dài thành những chuỗi ngắn gồm 3 – 10 axit amin.

Hướng dẫn giải

⇒ Đáp án: B.

- Ở dạ dày, biến đổi lí học và hoá học gồm những hoạt động

A. Nhai, nghiền, biến đổi tinh bột.

B. Co bóp của dạ dày, biến đổi prôtêin.

C. Tiếp tục biến đổi tinh bột, prôtêin, lipit, axit nuclêic.

D. Nhũ tương hoá lipit nhờ dịch mật do gan tiết ra. 

Phương pháp giải

- Xem lại sự biến đổi thức ăn ở dạ dày:

+ Biến đổi lí học.

+ Biến đổi hóa học.

Hướng dẫn giải

- Biến đổi lí học: Sự co bóp của dạ dày làm nhuyễn và đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị

- Biến đổi hóa học: Hoạt động của enzim pepsin phân cắt một phần protein chuỗi dài thành những chuỗi ngắn gồm 3 – 10 axit amin

⇒ Đáp án: B.

- Dạ dày với cấu tạo

A. Gồm 3 lớp niêm mạc

B. Gồm 3 lớp cơ.

C. Gồm hai lớp niêm mạc

D. Gồm một lớp niêm mạc.

Phương pháp giải

- Thành dạ dày gồm 4 lớp: Lớp màng bọc bên ngoài, lớp cơ, lớp dưới niêm mạc và lớp niêm mạc trong cùng

Hướng dẫn giải

⇒ Đáp án: B 

- Lớp niêm mạc dạ dày với đặc điểm

A. Gồm 3 lớp cơ

B. Gồm 4 lớp cơ bản.

C. Gồm nhiều tuyến tiết dịch vị

D. Gồm một lớp niêm mạc. 

Phương pháp giải

- Lớp niêm mạc với nhiều tuyến tiết dịch vị.

Hướng dẫn giải

⇒ Đáp án: C.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *