Giải bài 1, 2 trang 41 SGK Sinh 12

PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC

 • CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
  • Bài 1. Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
  • Bài 2. Phiên mã và dịch mã
  • Bài 3. Điều hòa hoạt động gen
  • Bài 4. Đột biến gen
  • Bài 5. Thể nhiễm sắc và đột biến cấu trúc thể nhiễm sắc
  • Bài 6. Đột biến số lượng thể nhiễm sắc
  • Bài 7: Thực hiện: Quan sát những dạng đột biến số lượng thể nhiễm sắc trên tiêu bản nhất quyết và trên tiêu bản tạm thời
 • CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
  • Bài 8. Quy luật Menđen : Quy luật phân li
  • Bài 9 Quy luật Menđen : Quy luật phân li độc lập
  • Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
  • Bài 11 Liên kết gen và hoán vị gen
  • Bài 12 Di Truyền Liên Kết Với Giới Tính Và Di Truyền Ngoài Nhân
  • Bài 13 Ảnh Hưởng Của Môi Trường Lên Sự Biểu Hiện Của Gen
  • Bài 14. Thực hiện: Lai giống
  • Bài 15 Bài tập chương I và chương II
 • CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
  • Bài 16 Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể
  • Bài 17 cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp theo)
 • CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
  • Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
  • Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và khoa học tế bào
  • Bài 20. Tạo giống mới nhờ khoa học gen
 • CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
  • Bài 21. Di truyền y khoa
  • Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
  • Bài 23. Ôn tập phần di truyền học

PHẦN SÁU. TIẾN HÓA

 • CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA
  • Bài 24. Những chứng cớ tiến hóa
  • Bài 25. Thuyết giáo LAMAC và thuyết lí ĐACUYN
  • Bài 26. Thuyết giáo tiến hóa tổng hợp hiện đại
  • Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích ứng
  • Bài 28. Loài
  • Bài 29. Quá trình hình thành loài
  • Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo)
  • Bài 31. Tiến hóa to
 • CHƯƠNG II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT
  • Bài 32. Nguồn gốc sự sống
  • Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua những đại địa chất
  • Bài 34. Sự phát sinh loài người

PHẦN BẢY. SINH THÁI HỌC

 • CHƯƠNG I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT
  • Bài 35. Môi trường sống và những nhân tố sinh thái
  • Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa những cá thể trong quần thể
  • Bài 37. Những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
  • Bài 38. Những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
  • Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
 • CHƯƠNG II. QUẦN XÃ SINH VẬT
  • Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
  • Bài 41. Diễn thế sinh thái
 • CHƯƠNG III. HỆ SINH THÁI , SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  • Bài 42. Hệ sinh thái
  • Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
  • Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
  • Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
  • Bài 46. Thực hiện: Quản lí và sử dụng vững bền tài nguyên thiên nhiên
  • Bài 47. Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *