Giải lịch sử 7 bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Giải môn Lịch sử lớp 7

 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến châu Âu
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 4: Trung Quốc thời phong kiến
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 5: Ấn Độ thời phong kiến
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 6: Những quốc gia phong kiến Đông Nam Á
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 9: Nước Đại Việt thời Đinh – Tiền Lê (tình hình chính trị, quân sự)
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 9: Nước Đại Việt thời Đinh – Tiền Lê (sự phát triển kinh tế và văn hóa)
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng quốc gia
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) - Giai đoạn thứ nhất 1075
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) - Giai đoạn thứ hai 1076 - 1077
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa (đời sống kinh tế)
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa (sinh hoạt xã hội và văn hóa)
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII (nhà Trần thành lập)
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII (nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế)
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 14: Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 14: Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 14: Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287 - 1288)
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 15: Sự phát triển kinh tế, văn hóa thời Trần (sự phát triển kinh tế)
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 15: Sự phát triển kinh tế, văn hóa thời Trần (sự phát triển văn hóa)
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (phần I)
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (phần II)
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 17: Ôn tập chương II và chương III
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân minh đầu thế kỉ XV
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 1427) - Phần I
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 1427) - Phần II
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 1427) - Phần III
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ Tình hình chính trị, quân sự và pháp luật
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Tình hình kinh tế xã hội
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Tình hình kinh tế xã hội
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ Tình hình chính trị, quân sự và pháp luật
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 21: Ôn tập chương IV
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 22: Sự suy yếu nhà nước phong kiến tập quyền Tình hình chính trị, xã hội
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền – Những trận đấu tranh Nam – Bắc triều và Trịnh Nguyễn
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 23: Kinh tế , văn hóa thế kỉ XVI – XVIII Kinh tế
 • 👉 Giải lịch sử 6 bài 23: Những cuộc khởi nghĩa to trong những thế kỉ VII – IX
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn – Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn đánh tan quân Thanh
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 26: Quang quẻ Trung xây dựng quốc gia
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn - Tình hình chính trị kinh tế
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – Những cuộc nổi dậy của nhân dân
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XIX – Văn học, nghệ thuật
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XIX – Văn học, nghệ thuật
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 29: Ôn tập chương V và chương VI
 • 👉 Giải lịch sử 7 bài 30: Tổng kết

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *