Giải sinh học 12 bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Giải môn Sinh vật học lớp 12

 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 2: Phiên mã và dịch mã
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 3: Điều hòa hoạt động của gen
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 4: Đột biến gen
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 5: Thể nhiễm sắc và đột biến cấu trúc thể nhiễm sắc
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 6: Đột biến số lượng thể nhiễm sắc
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 9: Quy luật của Menđen: Quy luật phân li độc lập
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 12: Di truyền liên kết với nam nữ và di truyền ngoài nhân
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 13: Tác động của môi trường lên sự biểu hiện của gen
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 15: Bài tập chương Một và chương 2
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 15: Bài tập chương Một và chương 2
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và kỹ thuật tế bào
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 20: Tạo giống nhờ kỹ thuật gen
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 21: Di truyền y khoa
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 23: Ôn tập phần Di truyền học
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 24: Chứng cớ và cơ chế tiến hóa
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 25: Triết lí Lamac và triết lí Đacuyn
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 26: Triết lí tiến hóa tổng hợp hiện đại
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài : Quá trình hình thành quần thể thích ứng
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 28: Loài
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 29: Quá trình hình thành loài
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 31: Tiến hóa to
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 32: Nguồn gốc sự sống
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua những đại địa chất
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 34: Sự phát sinh loài người
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 35: Môi trường sống và những nhân tố sinh thái
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa những cá thể trong quần thể
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 37: Những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 38: Những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 41: Diễn thế sinh thái
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài : Hệ sinh thái
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
 • 👉 Giải sinh vật học 12 bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *