GIẢI BÀI TẬP SINH 12 TRANG 64

Chương Một và chương Hai là nội dung tri thức trọng tâm trong sinh vật học 12. Trong bài này chúng ta ứng dụng tri thức lý thuyết để khắc phục những dạng bài tập cơ bản và tăng trong Hai chương.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Lý thuyết

I. Tri thức chương 1

Gen và những cơ chế di truyền: nhân đôi ADN, phiên mã dịch mãCấu trúc gen và cơ chế điều hòa genCác biến dị: đột biến gen, đột biến NST 

II. Tri thức chương 2

Quy luật di truyền của Menđen: quy luật phân li, quy luật phân li độc lậpTương tác gen và tác động đa hiệu của genLiên kết gen và hoán vị genDi truyền liên kết với nam nữ và di truyền ngoài nhân

Câu 1 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh vật học 12

Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen

3".... TATGGGXATGTAATGGGX .... 5"

a) Hãy xác định trình tự nuclêôtit của:

Mạch ADN bổ sung trong gen với mạch nói trên.mARN được phiên mã từ mạch khuôn trên.

Bạn đang xem: Giải bài tập sinh 12 trang 64

b) Với bao nhiêu côđon trong mARN?

c) Liệt kê những bộ ba đối mã với mỗi những côđon đó.

Câu 2 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh vật học 12

a) Những côđon nào trong mARN mã hoá glixin?

b) Với bao nhiêu côđon mã hoá lizin? Đối với mỗi côđon hãy viết bộ ba đối mã bổ sung.

c) Lúc côđon AAG trên mARN được dịch mã thì axit amin nào được bổ sung vào chuỗi pôlipeptit?

Câu 3 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh vật học 12

Một đoạn chuỗi pôlipeptit là Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg được mã hoá bởi đoạn ADN sau:

- G G X T A G X T G X T T X T T T G G G G A -

- X X G A T X G A X G A A G A A A X X X X T -

Mạch nào là mạch khuôn mã gốc? Đánh dấu mỗi mạch bằng hướng đúng của nó (5’ → 3’ hay 3’ → 5’).

Câu 4 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh vật học 12

Một đoạn pôlipeptit gồm những axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro...

Biết rằng những axit amin được mã hóa bởi những bộ ba sau :

Val : GUU ; Trp : UGG ; Lys : AAG ; Pro : XXA

a. Bao nhiêu côđon cần cho việc đặt những axit amin này vào mã hoá cho chuỗi đoạn pôlipeptit được tổng hợp đó?

b. Viết trình tự những nuclêôtit tương ứng trên mARN.

Câu 5 (chương 1): Trang 65 - sgk Sinh vật học 12

Một đoạn mARN với trình tự những nuclêôtit như sau:

... XAUAAGAAUXUUGX....

a. Viết trình tự nuclêôtit của ADN đã tạo ra đoạn mARN này.

b. Viết 4 axit amin với thể được dịch mã từ điểm khởi đầu cùa đoạn mARN trên.

c. Cho rằng đột biến thay thế nuclêôtit xảy ra trong ADN ban sơ làm cho nuclêôtit thứ 3 là u của mARN được thay bằng G:

5""..... XAG* AAGAAỨXUUGX..T,.. .3""

Hãy viết trình tự axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen bị biến đổi trên.

d. Cho rằng việc bổ sung thêm Một nuclêôtit xảy ra trong ADN ban sơ làm cho G được bổ sung thêm vào giữa nuclêôtit thứ 3 và thứ 4 của mARN này:

.....XAUG*AAGAAUXUUGX....

Hãy viết trình tự axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen bị biến đổi trên.

e. Trên hạ tầng những thông tin ở (c) và (d), loại đột biến nào trong ADN với tác động to hơn lên prôtêin được dịch mã (thay thế nuclêôtit hay thêm nuclêôtit)? Giảng giải.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 (chương 1): Trang 65 - sgk Sinh vật học 12

Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 10. Đột biến với thể tạo ra tối đa bao nhiêu thể loại ba ở loài này? 

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 (chương 1): Trang 65 - sgk Sinh vật học 12

Giả sử rằng ở cây cà độc dược thuộc thể loại ba nhiễm về NST số 2 (sự bất cặp của những NST số Hai trong quá trình giảm phân xảy ra theo kiểu hai NST số Hai bắt đôi với nhau và NST số Hai còn lại đứng một mình). Giả sử sự phối hợp và phân li giữa những NST xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8 (chương 1): Trang 66 - sgk Sinh vật học 12

Bộ lưỡng bội NST của một loài sinh vật 2n = 24.

a. Với bao nhiêu NST được dự đoán ở thể đơn bội, thể tam bội và thể tứ bội?

b. Trong những dạng đa bội trên, dạng nào là đa bội lẻ, dạng nào là đa bội chẵn?

c. Nếu cơ chế hình thành những dạng đa bội trên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9 (chương 1): Trang 66 - sgk Sinh vật học 12

Những phân tích di truyền tế bào học cho biết rằng, với Hai loài chuối khác nhau: chuối rừng lưỡng bội và chuối nhà trồng tam bội. Ở những loài này, gen A xác định thân cao, trội hoàn toàn so với alen a xác định thân thấp. Lúc gây đột biến nhân tạo, người ta thu được một số dạng tứ bội và những dạng này chỉ tạo những giao tử lưỡng bội với khả năng sống.

a. Xác định kết quả phân li về kiểu gen và kiểu hình ờ những phép lai sau:

 Aaaa x Aaaa

 AAaa x AAaa

b. Hãy cho biết một sổ đặc điểm quan yếu khác nhau ở chuối rừng và chuối nhà.

c. Thử giảng giải nguồn gốc và quá trình xuất hiện chuối nhà.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1 (chương 2): Trang 66 - sgk Sinh vật học 12

Bệnh phêninkêtô niệu ở người là do một gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menđen. Một người đàn ông với cô em gái bị bệnh lấy một người vợ với người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng, ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng ko còn người nào khác bị bệnh.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (chương 2): Trang 66 - sgk Sinh vật học 12

Trong phép lai giữa hai cá thể với kiểu gen sau đây:

AaBbCcDdEe x aaBbccDdee

Những cặp gen quy định những tính trạng khác nhau nằm trên những cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết:

a. Tỉ lệ đời con với kiểu hình trội về 5 tính trạng là bao nhiêu?

b. Tỉ lệ đời con với kiểu hình giống mẹ là bao nhiéu?

c. Tỉ lệ đời con với kiểu gen giống bố là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (chương 2): Trang 66 - sgk Sinh vật học 12

Bệnh mù màu đỏ và xanh lục ở người là do một gen lãn liên kết với NST X. Một phụ nữ thường ngày với bố bị mù màu lấy mội người chồng bị mù màu.

a. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này là con trai bị bệnh mù màu là bao nhiêu?

b. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này là con gái bị bệnh mù màu là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (chương 2): Trang 67 - sgk Sinh vật học 12

Người ta lai một con ruồi loại mắt nâu và cánh ngắn, lấy từ dòng ruồi thuần chủng với một con ruồi đực thuần chủng với mắt đỏ, cánh dài. Đời F1 với những kiểu hình như sau: toàn bộ ruồi loại với mắt đỏ, cánh dài còn toàn bộ ruồi đực với mắt đỏ nhưng cánh ngắn.

Cho những con ruồi đực và loại F1 giao phối naẫu nhiên với nhau người ta thu được F2 với tỉ lệ kiểu hình cả ở hai giới như sau:

3/8 mắt đỏ, cánh dài.3/8 mắt đỏ, cánh ngắn.1/8 mắt nâu, cánh dài.1/8 mắt nâu, cánh ngắn.

Từ kết quả lai nói trên hãy xác định kiểu gen của ruồi bố, mẹ. F1 và những con ruồi F2.

Biết rằng mỗi tính trạng được quy định bởi một gen.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (chương 2): Trang 67 - sgk Sinh vật học 12

Nếu với hai dòng ruồi giấm thuần chúng, một dòng với kiểu hình mát nủu và một dòng với kiểu hình mắt đỏ son. Làm thế nào với thể biết được lôcut gen quy định tính trạng màu mắt này là nẳm trên NST thường, NST nam nữ X hay trong ti thể?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 (chương 2): Trang 67 - sgk Sinh vật học 12

Lai hai dòng cây thuần chủng đều với hoa trắng với nhau, người ta thu được thế hệ sau 100% số cây con với hoa màu đò. Từ kết quả lai này ta với thể rút ra kết luận gì?

A. Những alen quy định hoa trắng ở cả hai dòng cây bố mẹ là alen với nhau.

B. Màu hoa đỏ xuất hiện là do kết quả của sự tương tác cùng gộp.

D. Chúng ta chưa thể rút ra được kết luận gì.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 (chương 2): Đối với những loài sinh sản hữu tính, bố hoặc mẹ di truyền nguyên vẹn sang cho con là:

A. tính trạng

B. kiểu hình

C. kiểu gen

D. alen

=> Xem hướng dẫn giải
=> Trắc nghiệm sinh vật học 12 bài 15: Bài tập chương Một và chương 2 (P2)
sh12b

Bài cùng chủ đề

Giải bài 8 sinh 12: Quy luật Menđen: Quy luật phân li
Giải bài 9 sinh 12: Quy luật của Menđen: Quy luật phân li độc lập
Giải bài 10 sinh 12: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
Giải bài 11 sinh 12: Liên kết gen và hoán vị gen
Giải bài 12 sinh 12: Di truyền liên kết với nam nữ và di truyền ngoài nhân
Giải bài 13 sinh 12: Tác động của môi trường lên sự biểu hiện của gen
Giải bài 15 sinh 12: Bài tập chương Một và chương 2

Giải những môn học khác

Giải sách giáo khoa lớp 12

Soạn văn 12 tập 1
Soạn văn 12 tập 2
Soạn văn 12 tập Một giản lược
Soạn văn 12 tập Hai giản lược
Giải tích lớp 12
Hình học lớp 12
Hoá học 12
Giải GDCD 12
Giải sgk sinh vật học 12
Lịch sử 12
Giải sgk vật lí 12
Địa lí 12
Sgk tiếng Anh 12
Tiếng Anh 12 - sách mới

Trắc nghiệm lớp 12

Trắc nghiệm toán 12
Trắc nghiệm hóa học 12
Trắc nghiệm vật lý 12
Trắc nghiệm sinh vật học 12
Trắc nghiệm tiếng Anh 12
Trắc nghiệm ngữ văn 12
Trắc nghiệm địa lý 12
Trắc nghiệm lịch sử 12
Trắc nghiệm GDCD 12

Chuyên đề lớp 12

Chuyên đề Hoá 12
Chuyên đề Văn 12
Chuyên đề Toán 12
Chuyên đề Sinh 12
Chuyên đề Địa lí 12

Đề ôn thi lớp 12

Đề ôn thi Toán 12
Đề thi Hoá 12
Đề thi Vật Lý 12
Đề thi Sinh 12
Đề thi tiếng Anh 12
Đề thi văn 12
Đề ôn thi GDCD 12
Đề thi Lịch Sử 12
Đề thi Địa lí 12

Tài liệu tham khảo 12

Văn mẫu 12
Tập bản đồ địa lí 12

Bình luận

PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG I: CƠ THỂ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

CHƯƠNG III: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

PHẦN 6: TIẾN HÓA

CHƯƠNG I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ THỂ TIẾN HÓA

CHƯƠNG II: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

PHẦN 7: SINH THÁI HỌC

CHƯƠNG I: CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

CHƯƠNG II: QUẦN XÃ SINH VẬT

CHƯƠNG III: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *