Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 Bài 2 trang 10 sgk Sinh học 9

Hướng dẫn Trả lời nghi vấn Bài 2. Lai một cặp tính trạng, sách giáo khoa sinh vật học lớp 9. Nội dung bài Hướng dẫn Trả lời nghi vấn Một Hai 3 4 Bài Hai trang 10 sgk Sinh vật học 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, những khái niệm, phương pháp giải, công thức, chuyên đề sinh vật học, … mang trong SGK để giúp những em học tốt môn sinh vật học lớp 9.


Lý thuyết

I – Thí nghiệm của Menđen

Đậu Hà Lan mang đặc điểm là tự thụ phấn khá nghiêm nhặt. Menđen đã đã tiến hành giao phấn giữa những giống đậu Hà Lan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản.

Trước hết, ông cắt bỏ nhị từ lúc chưa chín ở hoa của cây chọn làm mẹ để ngăn ngừa sự tự thụ phấn. Lúc nhị đã chín, ông lấy phấn của những hoa trên cây được chọn làm bố rắc vào đầu nhụy hoa của những hoa đã được cắt nhị ở trên cây được chọn làm mẹ. F1 được tạo thành tiếp tục tự thụ phấn để cho ra F2.

Kết quả một số thí nghiệm của Menđen được trình bày như sau:

Những tính trạng của thân thể như hoa đỏ, hoa trắng, thân cao, thân lùn, quả lục, quả vàng được gọi là kiểu hình.

Dù thay đổi vị trí của những giông làm cây bố và cây mẹ như giống hoa đỏ làm bố và giống hoa trắng làm mẹ, hay trái lại, kết quả thu được của Hai phép lai đều như nhau.

Menđen gọi tính trạng biểu hiện ngay ở F1 là tính trạng trội (hoa đỏ, thần cao, quả lục), còn tính trạng tới F2 mới được biểu hiện là tính trạng lặn (hoa trắng, thân lùn, quả vàng).

II – Menđen giảng giải kết quả thí nghiệm

F1 đều mang tính trạng trội, còn tính trạng lặn xuất hiện lai ở F2 giúp Menđen nhận thức thấy những tính trạng ko trộn lẫn vào nhau như quan niệm đương tời. Ông cho rằng, mỗi tính trạng trên thân thể do một cặp nhân tố di truyền (sau này gọi gen) quy định.

Ông giả thiết: Trong tế bào sinh dưỡng, những nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp. Menđen tiêu dùng những chữ dòng để kí hiệu những nhân tố di truyền, trong đó chữ dòng in hoa là nhân tố di truyền trộ quy định tính trạng trội, còn chữ dòng in thường là nhân tố di truyền lặn quy định tính trạng lặn.

Ở những thân thể P, F1 và F2 những nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp tương ứng quy định kiểu hình của thân thể.

Menđen đã giảng giải kết quả thí nghiệm của mình bằng sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh. Đó là cơ chế di truyền những tính trạng. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền Aa ở F1 đã tạo ra hai loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau là 1A : 1a. Chính đây là điểm cơ bản trong quy luật phân li của Menđen.

Theo quy luật phân li, trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên thực chất như ở thân thể thuần chủng P. Sự tổ hợp của những loại giao tử này trong thụ tinh đã tạo ra tỉ lệ ở F2 là 1AA : 2Aa :1aa. Những tổ hợp AA và Aa đều biểu hiện kiểu hình trội (hoa đỏ).

Trước lúc đi vào phần Hướng dẫn Trả lời nghi vấn Một Hai 3 4 Bài Hai trang 10 sgk Sinh vật học 9 chúng ta cùng hoạt động học tập, quan sát, thảo luận, trả lời những nghi vấn sau đây:


Quan sát, thảo luận

1. Trả lời nghi vấn trang 8 sgk Sinh vật học 9

∇ Xem bảng Hai và điền tỉ lệ những loại kiểu hình ở F2 vào ô trống?

PF1F2Tỉ lệ kiểu hình F2
Hoa đỏ x Hoa trắngHoa đỏ755 hoa đỏ : 224 hoa trắng
Thân cao x Thân lùnThân cao787 thân cao : 277 thân lùn
Quả lục x Quả vàngQuả lục428 quả lục : 152 quả vàng

Trả lời:

PF1F2Tỉ lệ kiểu hình F2
Hoa đỏ x Hoa trắngHoa đỏ755 hoa đỏ : 224 hoa trắng3 hoa đỏ  : Một hoa trắng
Thân cao x Thân lùnThân cao787 thân cao : 277 thân lùn3 thân cao : Một thân lùn
Quả lục x Quả vàngQuả lục428 quả lục : 152 quả vàng3 quả lục : Một quả vàng

2. Trả lời nghi vấn trang 9 sgk Sinh vật học 9

∇ Dựa vào những kết quả thí nghiệm ở bảng Hai và cách gọi tên những tính trạng của Menđen, hãy điền những từ hay cụm từ: đồng tính, 3 trội : Một lặn, vào những chỗ trống trong câu sau:

Lúc lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1…………… về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 mang sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình……………

Trả lời:

Lúc lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 mang sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : Một lặn.
∇ Hãy quan sát hình 2.3 và cho biết:

– Tỉ lệ những loại giao tử ở F1 và tỉ lệ những loại hợp tử ở F2.

– Vì sao F2 lại mang tỉ lệ 3 hoa đỏ : Một hoa trắng.

Trả lời:

Quan sát hình 2.3 ta thấy:

– Tỉ lệ những loại giao tử ở F1 : 1A : 1a

Tỉ lệ những loại hợp tử ở F2: 1AA : 2Aa : 1aa

F2 mang tỉ lệ 3 hoa đỏ : Một hoa trắng.

– Vì Gen A – quy định kiểu hình hoa đỏ, gen a quy định kiểu hình hoa trắng. Gen A trội hoàn toàn so với gen a → Thể dị hợp Aa biểu hiện kiểu hình trội (hoa đỏ) giống như đồng thể AA, còn thân thể aa biểu hiện kiểu hình hoa trắng.

Sau đây là phần Hướng dẫn Trả lời nghi vấn Một Hai 3 4 Bài Hai trang 10 sgk Sinh vật học 9. Nội dung chi tiết câu trả lời từng nghi vấn và bài tập những bạn xem dưới đây:


Thắc mắc và bài tập

1. Trả lời nghi vấn Một Bài Hai trang 10 sgk Sinh vật học 9

Nêu những khái niệm kiểu hình và nêu ví dụ minh họa.

Trả lời:

Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ tính trạng cùa thân thể.

Ví dụ tính trạng liên quan tới màu sắc hoa như kiểu hình hoa màu đỏ; kiểu hình hoa màu trắng, kiểu hình hoa màu vàng; kiểu hình hoa màu trắng.


2. Trả lời nghi vấn Hai Bài Hai trang 10 sgk Sinh vật học 9

Phát biểu nội dung của định luật phân li.

Trả lời:

Nội dung định luật phân li: “Lúc lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : Một lặn“.


3. Trả lời nghi vấn 3 Bài Hai trang 10 sgk Sinh vật học 9

Menđen đã giảng giải kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

Trả lời:

Menđen giảng giải kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan là do sự phân li và tổ hợp của những cặp nhân tố di truyền (gen) quy định cặp tính trạng tương phản trong những quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.


4. Trả lời nghi vấn 4 Bài Hai trang 10 sgk Sinh vật học 9

Cho hai giống cá kiếm mắt đen thuần chủng và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Lúc cho những con cá F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ về kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào? Cho biết màu mắt chỉ do một nhân tố di truyền quy định.

Trả lời:

Ta thấy F1 cho toàn cá kiếm mắt đen, nên mắt đen là tính trạng trội, mắt đỏ là tính trạng lặn.

Quy ước gen:

+ A quy định tính trạng mắt đen

+ a quy định tính trạng mắt đỏ

Ta mang sơ đồ lai:

Nhận xét F2:

– Kiểu gen: 1AA : 2Aa: 1aa

– Kiểu hình: 3 mắt đen : Một mắt đỏ


Bài trước:

 • Hướng dẫn Trả lời nghi vấn Một Hai 3 4 Bài Một trang 7 sgk Sinh vật học 9

Bài tiếp theo:

 • Hướng dẫn Trả lời nghi vấn Một Hai 3 4 Bài 3 trang 13 sgk Sinh vật học 9

 • Trả lời những nghi vấn và bài tập Sinh vật học lớp 9 khác:
 • Để học tốt môn Toán lớp 9
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 9
 • Để học tốt môn Hóa học lớp 9
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 9
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 9
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 9
 • Để học tốt môn GDCD lớp 9

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời nghi vấn Một Hai 3 4 Bài Hai trang 10 sgk Sinh vật học 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc những bạn làm bài môn Sinh vật học lớp 9 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã mang giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *