Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 Bài 9 trang 30 sgk Sinh học 9

Hướng dẫn Trả lời thắc mắc Bài 9. Nguyên phân, sách giáo khoa sinh vật học lớp 9. Nội dung bài Hướng dẫn Trả lời thắc mắc Một Hai 3 4 5 Bài 9 trang 30 sgk Sinh vật học 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, những khái niệm, phương pháp giải, công thức, chuyên đề sinh vật học, … mang trong SGK để giúp những em học tốt môn sinh vật học lớp 9.


Lý thuyết

I – Biến đổi hình thái thể nhiễm sắc trong chu kì tế bào

Thân thể to lên nhờ quá trình phân bào. Vòng đời cùa mỗi tế bào mang khả năng phân bào gồm kì trung gian và thời kì phân bào nguyên nhiễm hay gọi tắt là kì nguyên phân (hình 9.1). Sự lặp lại vòng đời này gọi là chu kì tế bào. Quá trình nguyên phân bao gồm 4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối. Kết thúc quá trình rcin bào là sự phân chia chất tế bào.

NST còn được gọi là thể nhiễm màu vì nó dễ bắt màu bằng dung dịch thuốc nhuộm kiềm tính. Mỗi NST thường giữ vững cấu trúc riêng biệt của nó và duy trì liên tục qua những thế hệ tế bào. Những biến đổi hình thái của NST diễn ra qua những kì của chu kì tế bào.

II – Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân

Kì trung gian là thời kì sinh trưởng của tê bào, trong đó NST ờ dạng sợi dài mảnh duỗi xoắn và diễn ra sự nhân đôi (hình 9.2, 9.3). Lúc kết thúc kì này, tê bào tiến hành phân bào nguyên nhiễm (gọi tắt là nguyên phân). Trong quá trình nguyên phân, sự phân chia nhàn và phân chia chất tê bào được diễn tiến qua 4 kì: kì đầu (kì trước), kì giữa, kì sau và ki cuối như ờ bảng 9.2.

Trong quá trình phân bào mang những diễn biến cơ bàn sau đây: Lúc bước vào kì đầu của quá trình nguyên phân, thoi phân bào nối liền hia cực tế bào. Thoi phân bào mang vai trò quan yếu đối với sự vận động của NST trong quá trình phân bào và nó tan biến lúc sự phân chia nhân kết thúc.

Màng nhân và nhân con bị tiêu biến lúc nguyên phân diễn ra và chúng lại được tái tạo ở thời điếm cuối cùa sự phân chia nhân.

Lúc bước vào nguyên phân, những NST kép khởi đầu đóng xoắn và co ngắn, mang hình thái rõ rệt và tâm động đính vào những sợi tơ của thoi phân bào. Sau đó. chúng tiếp tục đóng xoắn cho tới lúc đỏng xoắn cực đại và tập trung thành một hàne ở mặt phầng xích đạo của thoi phân bào. Tiếp theo, Hai crômatit trong từng NST kép tách nhau ở tâm động thành Hai NST đơn rồi phân li vể Hai cực nhờ sự co rút của sợi tơ thuộc thoi phân bào. Lúc di chuyển tới Hai cực, những NST dãn xoắn, dài ra ờ dạng sợi mảnh. Sau đó lại khởi đầu một chu kì mới của tế bào.

Kết quà của nguyên phân là tò một tế bào mẹ cho ra Hai tế bào con mang bộ NST giống như bộ NST của tế bào mẹ (2n NST).

III – Ý nghĩa của nguvên phân

Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào. Thân thể đa bào to lên thông qua quá trình nguyên phân. Nguyên phân là phương thức truyền đạt và ổn định bộ NST đặc rưng của loài qua những thế hệ tê bào trong quá trình phát sinh cá thê và qua những thế hệ thân thể ở những loài sinh sàn vô tính. Sinh trưởng của những mô và cơ quan trong thân thể đa bào nhờ chù yếu vào sự tăng số lượng tế bào qua quá trình nguyên phân. Lúc mô hay quan đạt khối lượng tới hạn thì ngừng sinh trường, lúc này nguyên phân bị ức chế.

Trước lúc đi vào phần Hướng dẫn Trả lời thắc mắc Một Hai 3 4 5 Bài 9 trang 30 sgk Sinh vật học 9 chúng ta cùng hoạt động học tập, quan sát, thảo luận, trả lời những thắc mắc sau đây:


Quan sát, thảo luận

1. Trả lời thắc mắc trang 27 sgk Sinh vật học 9

∇ Quan sát hình 9.Hai và ghi vào bảng 9.Một về mức độ đóng, duỗi xoắn nhiều hay ít.

Bảng 9.1. Mức độ đóng, duỗi xoắn của NST qua những kì

Hình thái NSTKì trung gianKì đầuKì giữaKì sauKì cuối
– Mức độ duỗi xoắn
– Mức độ đóng xoắn

Trả lời:

Bảng 9.1. Mức độ đóng duỗi, xoắn của NST qua những kì.

Hình thái NSTKì trung gianKì đầuKì giữaKì sauKì cuối
– Mức độ duỗi xoắn– Cực đại– Ko– Ko– Ít– Tháo xoắn hoàn toàn
– Mức độ đóng xoắn– Ko– ít– Cực đại– Ko– Ko

2. Trả lời thắc mắc trang 28 sgk Sinh vật học 9

∇ Dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 9.2.

Bảng 9.2. Những diễn biến cơ bản của NST ở những kì của nguyên phân

Những kìNhững diễn biến cơ bản của NST
Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Kì cuối

Trả lời:

Bảng 9.2. Những diễn biến cơ bản của NST ở những kì của nguyên phân

Những kìNhững diễn biến cơ bản của NST
Kì trung gianNST khởi đầu đóng xoắn và co ngắn nên mang hình thái rõ rệt. Những NST kép đính vào thoi phân bào ở tâm động.
Kì đầuNhững NST kép đóng xoắn cực đại. Những NST xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
Kì giữaNST kép tách nhau ở tâm động thành hai NST đơn phân li độc lập về Hai cực của tế bào.
Kì cuốiNhững NST đơn dãn xoắn, ở dạng sợi mảnh dần.

Sau đây là phần Hướng dẫn Trả lời thắc mắc Một Hai 3 4 5 Bài 9 trang 30 sgk Sinh vật học 9. Nội dung chi tiết câu trả lời từng thắc mắc và bài tập những bạn xem dưới đây:


Nghi vấn và bài tập

1. Trả lời thắc mắc Một Bài 8 trang 30 sgk Sinh vật học 9

Những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn tiêu biểu ở những kì nào? Vì sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST mang tính chất chu kì?

Trả lời:

– Sự biến đổi hình thái tiêu biểu của NST được biểu hiện qua những kì:

+ Kì trung gian: NST duỗi xoắn hoàn toàn, tự nhân đôi tạo thành NST kép gồm Hai cromatit.

+ Kì giữa: NST co xoắn cực đại

– NST biến đổi hình thái theo từng kì của chu kì tế bào. Những biến đổi về hình thái của NST lặp đi lặp lại theo chu kì của tế bào

⇒ Vì vậy sự đóng xoắn và duỗi xoắn của NST mang tính chất chu kì.


2. Trả lời thắc mắc Hai Bài 8 trang 30 sgk Sinh vật học 9

Sự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

a) Kì đầu

b) Kì giữa

c) Kì sau

d) Kì trung gian.

Trả lời:

Đáp án d): NST tiến hành nhân đôi ở kì trung gian.


3. Trả lời thắc mắc 3 Bài 8 trang 30 sgk Sinh vật học 9

Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân.

Trả lời:

– Thoi phân bào được hình thành nối liền hai cực tế bào, màng nhân và nhân con tiêu biến.
– Những NST kép khởi đầu đóng xoắn, co ngắn, mang hình thái rõ rệt và tâm động đính vào những sợi tơ của thoi phân bào.
Những NST kép đóng xoắn cực đại và xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
Hai crômatit từng NST kép tách nhau ở tâm động thành hai NST đơn phân li về hai cực của tế bào nhờ sự co rút của sợi tơ thuộc thoi phân bào.
Tới Hai cực, những NST dãn xoắn, dài ra ở dạng sợi mảnh.

⇒ Kết quả của nguyên phân là từ một tế bào mẹ cho ra Hai tế bào con mang bộ NST giống nhau và y hệt bộ NST của tế bào mẹ (2n NST)


4. Trả lời thắc mắc 4 Bài 8 trang 30 sgk Sinh vật học 9

Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì?

a) Sự phân chia đồng đều chất nhân tế bào cho hai tế bào con.

b) Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho Hai tế bào con.

c) Sự phân chia đồng đều những crômatit về hai tế bào con.

d) Sự phân chia đồng đều tế bào chất của hai tế bào mẹ cho hai tế bào con.

Trả lời:

Quá trình nguyên phân thực chất là sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

⇒ Đáp án b).


5. Trả lời thắc mắc 5 Bài 8 trang 30 sgk Sinh vật học 9

Ở ruồi giấm 2n= 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của quá trình nguyên phân. Số NST đó bằng bao nhiêu trong những trường hợp sau?

a) 4;      b) 8;      c) 16;       d) 32

Trả lời:

Ở kì trung gian, NST tự nhân đôi → Lúc bước vào quá trình nguyên phân, tế bào ruồi giấm mang bộ NST kép: 2n = 8 NST kép (16 crômatit).

Ở kì đầu và kì giữa NST của ruồi giấm đều ở trạng thái NST kép.

Ở kì sau của quá trình nguyên phân hai crômatit của những NST kép tách nhau ra và di chuyển về hai cực của tế bào nên trong tế bào mang 16 NST.

⇒ Đáp án c).


Bài trước:

 • Hướng dẫn Trả lời thắc mắc Một Hai 3 Bài 8 trang 26 sgk Sinh vật học 9

Bài tiếp theo:

 • Hướng dẫn Trả lời thắc mắc Một Hai 3 4 Bài 10 trang 33 sgk Sinh vật học 9

 • Trả lời những thắc mắc và bài tập Sinh vật học lớp 9 khác:
 • Để học tốt môn Toán lớp 9
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 9
 • Để học tốt môn Hóa học lớp 9
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 9
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 9
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 9
 • Để học tốt môn GDCD lớp 9

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời thắc mắc Một Hai 3 4 5 Bài 9 trang 30 sgk Sinh vật học 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc những bạn làm bài môn Sinh vật học lớp 9 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã mang giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *