Giải bài tập SGK Lịch Sử 10 Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam đã hình thành như thế nào?

Phương pháp giải

Dựa vào SGK Lịch sử 10 trang 137, 138 về sự hình thành truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam để trả lời.

Gợi ý trả lời

- Bước đầu phát sinh và phát triển từ tình cảm yêu thương gắn bó giữa người với người và giữa cùng đồng, tình yêu quê hương quốc gia.

- Truyền thống yêu nước được hình thành với sự ra đời của quốc gia dân tộc

- Truyền thống yêu nước được hình thành trải qua quá trình đấu tranh chống ngoại xâm, giữ nước đặc trưng dưới thời Bắc thuộc.

Những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập.

Phương pháp giải

Dựa vào SGK Lịch sử 10 trang 139, 140 để phân tích, so sánh và đưa ra nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập.

Gợi ý trả lời

Những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập:

- Yêu nước ko chỉ là chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc mà còn phải ra sức xây dựng và phát triển kinh tế. Ý thức vươn lên xây dựng và phát triển nền kinh tế tự chủ mặn mà bản sắc dân tộc.

- Ý thức kết đoàn, tranh đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc.

- Ý thức vì dân, thương dân của giai cấp thống trị tiến bộ, yêu nước gắn liền với thương dân.

Hãy sưu tầm những câu ca dao về truyền thống yêu nước của dân tộc ta.

Phương pháp giải

Dựa vào sách, báo, internet để trả lời.

Gợi ý trả lời

“ Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng”

 Hoặc: 

"Dù người nào đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba

Khắp miền truyền mãi câu ca

Nước non vẫn nước non nhà nghìn năm."

"Ru con con ngủ cho lành

Để mẹ múc nước rửa bành con voi

Muốn coi lên núi mà coi

Coi bà Triệu tướng cưỡi voi, đánh cồng"

Vì sao mang thể xem xét đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc?

Phương pháp giải

Từ những tri thức đã học và dựa vào SGK Lịch sử 10 trang 139, 140 để lí giải. 

Gợi ý trả lời

Với thể xem xét đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc, vì:

- Nét nổi trội trong thời kì phong kiến ở Việt Nam là cùng với việc xây dựng và phát triển quốc gia thì nhân dân đã phải liên tục kháng chiến chống ngoại xâm để bảo vệ độc lập dân lộc. Từ hơn 9 thế kỉ, nhân dân ta đã chống ngoại xâm 10 lần to, vì vậy ý thức yêu nước trong chống ngoại xâm trở thành nét đặc trưng cơ bản.

- Trong tranh đấu bảo vệ quốc gia, bảo vệ độc lập, ý thức, tình cảm của người Việt trở nên trong sáng, tâm thành và cao thượng hơn cả.

- Lúc nói về truyền thống yêu nước trong kháng chiến chống ngoại xâm Chủ toạ Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Dân ta mang một lòng nồng nàn yêu nước... mỗi lúc Tổ quốc bị xâm lược thì ý thức đấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ... nhấn chìm cả lũ bán nước và lũ cướp nước".

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *