Soạn Sử 9 Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Soạn Lịch sử 9 trang 95

Lịch sử 9 Bài 23 giúp những em học trò lớp 9 nắm vững tri thức về lệnh tổng khởi nghĩa và ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mệnh tháng tám. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử trang 95.

Soạn sử 9 Bài 23 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho thầy giáo và những em học trò tham khảo, đối chiếu với lời giải hay, xác thực nhằm tăng kết quả học tập của những em. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời những bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Lịch sử 9 bài 23

I. Lệnh tổng khởi nghĩa được công bố

1. Hoàn cảnh lịch sử

- Tháng 5-1945, phát xít Đức bị đánh bại.

- Tháng 8-1945, Nhật đầu hàng Đồng minh ko điều kiện.

* Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào từ ngày 14 tới 15-8-1945 quyết định:

- Phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước trước lúc quân Đồng minh tiến vào.

- Thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.

- Ra Quân lệnh số Một kêu gọi toàn dân nổi dậy.

* Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào ngày 16-8-1945:

- Thông qua 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh.

- Lập ra Ủy ban Dân tộc giải phỏng Việt Nam (tức Chính phủ Trợ thời sau này) do Hồ Chí Minh làm Chủ toạ, qui định Quốc kì, Quốc ca.

- Đại hội vừa bế mạc, Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền.

- Chiều 16-8-1945, theo mệnh lệnh của ủy ban Khởi nghĩa, một đơn vị quân phóng thích do Võ Nguyên Giáp chi huy xuất phát từ Tân Trào tiến về thị xã Thái Nguyên, mở đầu cuộc Tổng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cả nước.

II. Giành chính quyền ở Hà Nội

- Ngày 15-8-1945, Hà Nội nhận được lệnh khởi nghĩa.

- Đội tuyên truyền xung phong của Việt Minh đã tổ chức diễn thuyết, rải truyền đơn, biểu ngữ, kêu gọi tổng khởi nghĩa khắp ở Hà Nội.

- Sáng 19-8-1945, nhân dân Hà Nội đã kéo tới quảng trường Nhà hát to dự mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức, sau đó đoàn người đã chia nhau chiếm những công sở của chính quyền bù nhìn, phủ Khâm sai, Toà thị chính, Sở cảnh sát, Trại báo an... Trước khí thế sục sôi của quần chúng, Nhật dù sở hữu hơn Một vạn quân cũng ko thể làm gì được. Chính quyền hoàn toàn thuộc về tay nhân dân.

III. Giành chính quyền trong cả nước

- Từ ngày 14 tới ngày 18-8, bốn tỉnh lị giành chính quyền sớm nhất trong cả nước là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

- Ngày 19-8-1945, Hà Nội giành chính quyền

- Ngày 23-8-1945, Huế giành chính quyền.

- Ngày 25-8-1945, Sài Gòn giành chính quyền.

- Ngày 28-8-1945, cả nước giành được chính quyền.

- Chỉ trong 15 ngày (từ ngày 14 tới ngày 28-8-1945) cuộc tổng khởi nghĩa thành công hoàn toàn trong cả nước.

- Ngày 2-9-1945, Chủ toạ Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình-Hà Nội. Nước Việt Nam Dân chủ Cùng hòa ra đời.

IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mệnh tháng tám 

- Đối với dân tộc:

Là một biến cố vĩ đại, đã phá tan tầng xiềng xích Pháp – Nhật, lật nhào ngai rồng vàng phong kiến. Việt Nam trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ Cùng hoà, đưa nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người dân của một nước độc lập, tự do, làm chủ nước nhà.

- Đối với toàn cầu:

Thắng lợi trước hết của một nước thuộc địa trong đấu tranh tự phóng thích, động viên ý thức đấu tranh của nhân dân những nước thuộc địa.

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 23 trang 95

Câu 1

Sự lãnh đạo kịp thời, thông minh của Đảng Cùng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mệnh tháng Tám thể hiện ở những điểm nào?

Gợi ý đáp án

- Nghe tin chính phủ Nhật xin đầu hàng, hội nghị toàn quốc của Đảng Cùng sản Đông Dương (họp từ ngày 13 tới 15-8-1945) quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước giành chính quyền trước lúc Đồng minh vào.

- Ngày 16, 17 – 8, Đại hội Quốc dân ở Tân Trào tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, lập ủy ban dân tộc phóng thích Việt Nam do Hồ Chí Mih đứng đầu.

- Chủ tích Hồ Chí Minh gửi thư tới đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Câu 2

Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mệnh tháng Tám.

Gợi ý đáp án

* Ý nghĩa:

- Cách mệnh tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nó đã phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót nghìn năm. Việt Nam từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cùng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà.

- Với thắng lợi của Cách mệnh tháng Tám, một kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc ta đã mở ra - kỉ nguyên độc lập và tự do.

- Về mặt quốc tế, Cách mệnh tháng Tám là thắng lợi trước hết trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự phóng thích khỏi ách đế quốc thực dân. Thắng lợi đó đã động viên mạnh mẽ ý thức đấu tranh của nhân dân những nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên toàn cầu, đặc thù là nhân dân châu Á và châu Phi.

* Cách mệnh tháng Tám thành công do những nguyên nhân sau:

- Dân tộc Việt Nam vốn sở hữu truyền thống yêu nước sâu sắc, đã đấu tranh kiên cường quật cường từ nghìn xưa cho độc lập, tự do. Vì vậy, lúc Đảng Cùng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì mọi người tích cực hưởng ứng.

- Sở hữu khối bên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, lại biết kết hợp tài tình đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, tiến lên phát động tổng khởi nghĩa cả ở nông thôn và thành thị, đánh đổ hoàn toàn bộ máy thống trị của đế quốc và phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

- Cách mệnh tháng Tám tháng lợi tương đối nhanh chóng và ít đổ máu một phần nhờ sở hữu hoàn cảnh quốc tế thuận lợi. Chiến tranh toàn cầu thứ hai đang đi tới hồi kết thúc, Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức - Nhật, góp phần quyết định vào thắng lợi chung của những lực lượng hòa bình, dân chủ trên toàn cầu.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *