Câu hỏi ôn tập thi môn học: Thống kê xã hội

Tài liệu tham khảo dành cho thầy giáo, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên môn thống kê xã hội - Thắc mắc ôn tập thi môn học: Thống kê xã hội. | Thắc mắc ôn tập môn học: Thống kê xã hội Lớp: K042QL1A,B,2,3 - (SaiGonAct) Câu 1: Nêu và phân tích thứ tự nghiên cứu thống kê? Câu 2: Cho nghi vấn thu thập ý kiến đối với sinh viên đại học tại năm 2011 như sau: “Xin bạn cho biết thông tin về những điều dưới đây: Những mục hỏi Trả lời của sinh viên . Nam nữ? . Năm sinh? . Hiện nay là sinh viên năm thứ mấy? . Bạn học khoa nào? Bảng nghi vấn nêu trên với 4 hàng được đánh số thứ tự (từ tới )”. Ở mỗi hàng, hãy cho biết loại thang đo, tính chất của dữ liệu cần thu thập và dữ liệu được mô tả bằng những dụng cụ nào? Câu 3: Hãy trình bày điều kiện ứng dụng những loại thang đo cho từng đại lượng cụ thể của những đặc trưng đo lường thiên hướng tập trung và độ phân tán? Câu 4: Cho tài liệu về ngành học của sinh viên như sau: Ngành học Số sinh viên Tâm lý 25 Xã hội học 30 Anh văn 29 Toán tin 15 Du lịch 45 Pháp văn 22 Hóa hữu cơ 11 Sinh vật học 8 a. Lập bảng tần số, tính tỷ lệ % cho tiêu thức ngành học. (1đ) b. Lập bảng tần số, tính tỷ lệ % và vẽ biểu đồ cho 3 nhóm mới ghép (nhóm Khoa học xã hội NV; nhóm Khoa học tự nhiên; nhóm Ngoại ngữ). (2đ) Câu 5: Cho tài liệu về quan hệ với chủ hộ như sau: Quan hệ với chủ hộ Số người Chủ hộ 60 Vợ/chồng chủ hộ 58 Con chủ hộ 42 Con dâu/rể 40 Cháu nội/ngoại 35 c. Hãy cho biết: quan hệ với chủ hộ là biến số gì? tính chất của dữ liệu và thang đo? () d. Lập bảng tần số với ghép thành 3 nhóm: nhóm Chủ hộ và Vợ/chồng chủ hộ; nhóm Con chủ hộ và Con dâu/rể; nhóm Cháu nội/ngoại. Tính tỷ lệ % cho 3 nhóm mới ghép? () Câu 6: Cho tài liệu về tiền công của người lao động () trong một mẫu như sau: Tiền công Số người 35 15 40 28 50 35 75 40 80 20 100 12 a. Hãy cho biết: tiền công là biến số gì? tính chất của dữ liệu và thang đo? () b. Tính trung bình cùng với trọng số, trung vị và mốt? (1đ) c. Tính khoảng biến thiên, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn? (1đ) Câu 7: Một nghiên cứu đã được thực hiện để xem xét mối quan hệ giữa thời kì tự học của sinh viên và kết quả học tập của họ. Bảng kết quả từ mẫu được chọn như sau: Kết quả học tập Thời kì tự học Dưới Hai giờ/tuần Từ 2 – 6 giờ/tuần Trên 6 giờ/tuần Khá giỏi 35 60 110 Trung bình 30 38 60 Yếu kém 130 60 27 Tiêu dùng kiểm định Chi bình phương (χ2). Với mức ý nghĩa α = 5%, hãy kết luận với tồn tại mối quan hệ giữa hai biến Thời kì tự học và Kết quả học tập của sinh viên trong tổng thể hay ko? Câu 8: Một nghiên cứu đã được thực hiện để xem xét mối quan hệ giữa trình độ học vấn và mức thu nhập của người lao động. Bảng kết quả từ mẫu nghiên cứu như sau: Mức thu nhập/tháng Trình độ học vấn Cấp Một và Hai Cấp 3, THCN CĐ, ĐH Dưới Hai triệu đồng 150 45 15 Từ Hai tới 5 triệu đồng 75 62 50 Trên 5 triệu đồng 25 30 148 Tiêu dùng kiểm định Chi bình phương (χ2). Với mức ý nghĩa α = 10%, hãy kết luận với tồn tại mối quan hệ giữa hai biến trình độ học vấn và mức thu nhập của người lao động trong tổng thể hay ko? Câu 9: Một nghiên cứu đã được thực hiện để xem xét mối quan hệ giữa Cách đọc tờ báo và Trình độ học vấn. Bảng kết quả từ mẫu được chọn như sau: Cách đọc tờ báo Trình độ học vấn Cấp 1, Hai Cấp 3 Cao đẳng, đại học Đọc theo thứ tự từ trang đầu tới trang cuối 15 20 40 Xem lướt qua những đề mục, đọc mục ưa thích trước 15 22 41 Chỉ đọc những trang mục ưa thích, ít đọc những trang khác 17 20 55 Xem những tin đáng chú ý trên trang Một và tìm đọc trước 15 25 15 Tiêu dùng kiểm định Chi bình phương (χ2). Với mức ý nghĩa α = 5%, hãy kết luận với tồn tại mối quan hệ giữa hai biến Cách đọc tờ báo và Trình độ học vấn trong tổng thể hay ko?./. Page Một of 2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *