Tiếng Anh 7 Unit 5 Looking back trang 58 – Global Success 7 Kết nối tri thức
Lời giải bài tập Unit 5 lớp 7 Looking back trang 58 trong Unit 5: Food and drink Tiếng Anh 7 Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học trò thuận lợi làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5.

Tiếng Anh 7 Unit 5 Looking back trang 58 - Global Success 7 Kết nối tri thức

1( trang 58 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Add the words and phrases you have learnt in the correct columns ( Thêm những từ mà bạn đã học vào cột đúng)

Đáp án

Dishes

Ingredients

Units of measurement 

Pancakes

Cakes

Rice

Pho

beefsteak

Rice

Rice noodle

Beef

Meat 

Gram

Litre

Tablespool

Teaspoon

2 ( trang 58 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the recipe and write sentences as in the example ( Đọc công thức nấu bếp và viết những câu như ở ví dụ)

Hướng dẫn làm bài

We need 5 eggs

We need two tomatoes

We need 40g of butter

We need 5 g of onion

We need 1tsp of salt

We need 1tsp of pepper

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta cần 5 quả trứng

Chúng tôi cần hai quả cà chua

Chúng ta cần 40g bơ

Chúng ta cần 5 g hành tây

Chúng ta cần Một thìa muối

Chúng ta cần Một thìa hạt tiêu

Grammar

3 ( trang 58 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Complete these sentences. Write some, any, much or a lot of / lots of ( Hoàn thành câu với some/any/much hay a lot of/ lots of)

1. I have to go to the market now. There isn't ___food for our dinner. 

2. Would you like ___sugar for your coffee? 

3. There are____ trees in our village, so the air here is very fresh. 

4. I'm very busy, I have____ things to do today. 

5. We didn't have ____beef left, so we had fish for lunch.

Lời giải:

1- any

2-some

3-a lot of/ lots of

4-a lot of/ lots of 

5- any/ some

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ phải tới chợ ngay ngày nay. Ko còn thức ăn cho bữa tối

2. Bạn với muốn thêm một tí đường vào cà phê ko?

3. Với rất nhiều cây ở làng tớ, nên vì vậy ko khí rất trong sạch

4. Tớ rất bận, tớ với rất nhiều thứ phải làm

5. Chúng tớ ko còn thịt bò, vì vậy chúng tớ ăn cá cho bữa trưa

4 ( trang 58 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Make questions with How many/ how much for the underlined words in the following sentences ( Đặt thắc mắc với từ gạch chân với How many/ How much với những câu dưới dây)

Lời giải:

1. How many bottles of juice in the fridge?

2. How much butter do you need for your pancakes?

3. How many bottles of fish sauce do you have?

4. How many chairs do you need for the party?

5. How much sugar does she put in her lemonade?

Hướng dẫn dịch:

1. Với bao nhiêu chai nước trái cây trong tủ lạnh?

2. Bạn cần bao nhiêu bơ cho món bánh kếp của mình?

3. Bạn với bao nhiêu chai nước mắm?

4. Bạn cần bao nhiêu ghế cho bữa tiệc?

5. Cô đấy cho bao nhiêu đường vào ly nước chanh của mình?

 • Từ vựng Unit 5 lớp 7

 • Getting Started (trang 50, 51 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read... 2. What is Mark’s doing?

 • A Closer Look 1 (trang 52 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the phrases with the pictures... 2. Write the following words and phrases in the correct columns

 • A Closer Look 2 (trang 53, 54 Tiếng Anh lớp 7): 1. Circle the correct words or phrases to complete the following sentences... 2. Look at the picture and complete each sentence

 • Communication (trang 55 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation... 2. Work in pairs. Take turn to ask and answer about the prices of the food and drink on the thực đơn

 • Skills 1 (trang 56 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions... 2. Read Phong’s blog

 • Skills 2 (trang 57 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in groups. Discuss the following questions... 2. Listen to Minh talking about the eating habits in his area

 • Project (trang 59 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in groups. Design a poster about eating habits in an area or a foreign country you know, including

Đã với lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *