A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Unit 6: Folk tales

A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Grammar

1.a Read part of the conversation …

Phần này nói về thì Quá khứ tiếp tục. Những bạn chú ý cấu trúc ở trang 61 sgk Tiếng Anh 8 mới.

b. When do we use the past …

Hướng dẫn dịch:

– Chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp tục để mô tả một hành động đang xảy ra ở một thời khắc xác định trong quá khứ.

Ví dụ: Lúc 3:30 con rùa đang chạy trước con thỏ.

– Chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp tục để mô tả một hành động đang diễn ra lúc một hành động ngắn hơn khác xảy tới (thì quá khứ đơn được sử dụng cho hành động ngắn hơn này).

Ví dụ:

Lúc cô đấy đang khóc, một bà tiên xuất hiện.

Một bà tiên xuất hiện trong lúc cô đấy đang khóc.

2. Complete the following sentences …

Gợi ý:

1. was wearing2. were you doing3. was going
4. ran5. was not/wasn’t waiting

3.a Use the past continuous and …

Gợi ý:

1. The servant was spinning in the woods.

2. The girl was picking flowers by the side of the road.

3. The knights were riding their horses to the cattle.

4. Cinderella was nhảy đầm with the prince.

5. Saint Giong was flying to heaven.

6. The ogre was roaring with anger.

b. Work in pairs. Ask and …

Gợi ý:

1. A: What was the servant doing?

B: She was spinning.

2. A: What was the girl doing?

B: She was picking flowers by the side of the road.

3. A: What were the knights doing?

B: They were riding their horses to the castle.

4. A: What was Cinderella doing?

B: She was nhảy đầm with the prince.

5. A: What was Saint Giong doing?

B: He was flying to heaven.

6. A: What was the ogre doing?

B: It was roaring with anger.

4. Write the correct form of …

Gợi ý:

1. was walking, stopped, had

2. was lying, heard, needed

3. heard, was follwing, started

4. dropped, ate

5. were nhảy đầm, left

6. was missing, decided

Hướng dẫn dịch:

1. Hoàng tử đang đi bộ dọc đường thì hoàng tử gặp một công chúa, vì vậy anh đấy ngừng lại và nói chuyện với cô đấy.

2. Lúc Thánh Gióng nằm trên giường, anh đấy nghe một thông tin rằng nhà vua cần những đàn ông dũng cảm để bảo vệ đất của ông.

3. Alice đang đi bộ một mình trong rừng thì đột nhiên cô đấy nghe bước chân phía sau cô đấy. Người nào đó đang theo dõi cô đấy. Cô đấy sợ hãi và khởi đầu chạy.

4. Lúc con quạ làm rơi phô mai, con cáo ăn nó.

5. Họ đang nhảy vui vẻ thì cô bé Lọ Lem đột nhiên rời bữa tiệc.

6. Lạc Long Quân nhớ cuộc sống của ông ở biển, vì vậy ông quyết định dắt 50 con trai trở về đó.

5.a Read the fable and put …

Gợi ý:

1. was shining2. was sleeping3. went
4. were flying5. opened6. fell

Hướng dẫn dịch:

Đó là một ngày đẹp trời. Mặt trời chiếu sáng và một con rùa đang ngủ dưới mặt trời. Nó tỉnh ngộ ra và thấy một con đại bàng đang bay trên bầu trời. Rùa nói: “Tôi muốn bay được như thế!”. Đại bàng nghe nói và đồng ý giúp. Đại bàng đón con rùa và nhấc nó lên đi. Lúc chúng đang bay rất cao trên bầu trời, Đại bàng mở nanh vuốt của nó để con rùa bay. Nhưng Rùa tội nghiệp rơi ngay tức khắc xuống đất.

b. What is the moral of the fable?

Be happy with what you are. (Hãy hạnh phúc với những gì bạn với.)

6.a Guess what your partner …

7:00 a.m: I think Mai was doing the morning exercises at the park at 7 a.m.

10 a.m: I think Minh was doing his homework at home at 10 a.m.

12:00: I think Nam was having lunch with his family at home at noon.

3:00 p.m: I think Mai was watching movies on the TV at home at 3 p.m.

5:00 p.m: I think Hoa was playing badminton in the park with Mai at 5p.m.

9:00 p.m: I think Nam was preparing the lessons on Monday at 9 p.m.

b. Ask your partner to check …

Gợi ý:

1. A: Were you doing the morning exercises at the park at 7 a.m last Sunday, Hoa?

B: No, I wasn’t.

2. A: Were you doing your homework at home at 10 a.m last Sunday, Minh?

B: Yes, I was.

3. A: Were you having lunch with your family at home at 12 noon last Sunday, Nam?

B: No, I wasn’t.

4. A: Were you watching movies on the TV at home at 3 p.m last Sunday, Mai?

B: Yes, I was.

5. A: Were you playing badminton in the park with Mai at 5 p.m lastSunday, Huong?

B: No, I wasn’t.

6. A: Were you preparing the lessons on Monday at 9 p.m last Sunday, Nam?

B: Yes, I was.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *