Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 4 có lời giải chi tiết

Chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn giải chi tiết Tiếng Anh lớp 9 Unit 4 đầy đủ những phần: Listening, Reading, Speaking, Writing, Language Focus, Getting Started. Tài liệu tham khảo tương trợ những em chuẩn bị kỹ càng trước lúc khởi đầu bài học mới Unit 5, từ đó thuận lợi tiếp thu tri thức trên lớp nhanh hơn, quá trình ôn luyện đạt hiệu quả cao hơn. Tham khảo chi tiết dưới đây.

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 9:

Unit 4: Learning a foreign language

Getting Started (Khởi đầu) 

How do you learn English? Check (tick) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

(Em học tiếng Anh như thế nào? Hãy đánh dấu tick những điều em với làm trong danh sách sau. Thêm vào những việc em làm hoặc em muốn làm rồi so sánh danh sách đó với bạn cùng học)

1. Do the homework. (Làm bài tập về nhà)

2. Do more grammar exercises in grammar books. (Làm thêm bài tập ngữ pháp trong sách ngữ pháp)

3. Read short stories or newspapers in English. (Đọc truyện ngắn hoặc tạp chí bằng tiếng Anh)

4. Write English as much as possible. (Viết tiếng Anh càng nhiều càng tốt)

5. Learn by heart all the new words and texts. (Học thuộc tất cả từ mới và bài khóa).

6. Speak English with friends. (Nói tiếng Anh vđi những bạn)

7. Use a dictionary for reading (Sử dụng Một cuốn tự vị để đọc bài).

8. Practice listening to English tapes or English programs on the radio. (Luyện nghe băng tiếng Anh hoặc nghe chương trình tiếng Anh trên đài)

9. Watch English TV programs. (Xem chương trinh tivi bằng tiêng Anh)

10. Learn to sing English songs. (Học hát bài hát tiêng Anh)

Speaking (Nói)

Work in groups. You are Thu, Tam and Kim, and you are awarded a scholarship of US $ 2,000 to attend an English language summer course abroad. Try to persuade your partner to attend the school you like to go to. The expressions in the box may help you.

(Làm việc theo nhóm. Những bạn là Thu, Tam và Kim, những bạn được thưởng một suất học bổng trị giá 2.000USD để tham gia một khóa học hè tiếng Anh ở nước ngoài. Hãy cố thuyết phục bạn của bạn cùng chọn trường mà bạn thích học. Những từ ngữ trong khuông sau với thể giúp bạn).

I think ... (Tôi nghĩ...)

What do you think ... ? (Bạn nghĩ gì...?)

I agree / disagree because ... (Tôi đồng ý/ko đồng ý vì... I don;t understand. (Tôi ko hiểu)

Why don't we ...? (Vì sao chúng ta ko...?)

If we go to.... we can ... (Nếu chúng ta đi tới .... ta với thể...) We should ... (chúng ta nên...)

Let's ... (Hãy ...)

Tam: I think we should go to the Seattle School of English in the USA. You can stay with Vietnamese friends.

Kim: I disagree because we can;t practice speaking English with native speakers

Thu: Why don't we go to the Brighton Language Center in the United Kingdom ? If we go there, we can live in dormitory on campus.

Tam: But the course is too expensive. It costs US $2,000.

Kim: What do you think about the Brisbane Institute of English in Australia?

Thu: I think it's quite close to Vietnam.

Tam: And we can enjoy the beautiful scenery there.

Kim: If we go there, we can stay with an Australian family to discover their culture and practice English as well.

Thu: People said that they have a good way of teaching English and the course is acceptable. It costs US $ 1,200

Tam: Let's go to Australia to attend that course.

Kim: I absolutely agree with you.

Listening (Nghe)

Nga is talking to Kate about her studying English. Listen to their conversation. Check (T or F) the boxes and correct the false sentences.

(Nga đang nói chuyện vđi Kate về việc học tiếng Anh của cô đấy. Lắng tai cuộc đàm thoại của họ. Đánh dấu vào ô kế bên và sửa những câu sai)

a) Nga's studying English for her work. T

(Nga đang học tiếng Anh cho công việc của cô đấy)

b) She learned English at school and university. T

(Cô đấy đã học tiếng Anh ở trường phổ thông và trường đại học)

c) She works for a national bank in Ha Noi. F

(Cô đấy làm việc cho nhà băng quốc gia ở Hà nội)

d) She needs to improve her writing. T

(Cô đấy cần trau dồi kĩ năng viết)

e) Her listening is excellent. F

(Kĩ năng nghe của cô đấy thì xuất sắc)

f) She hopes she can talk to people from. T

all over the world, and understand her favorite English songs.

(Cô đấy kỳ vọng là cô với thể nói chuyện được với mọi người trên khắp thé giới và hiểu được những bài hát tiếng Anh yêu thích của minh)

Phần nghe trong băng

Host: Kate, can I introduce you to Nga. She's studying English here in London. Kate: Hello, pleased to meet you.

Nga: Pleased to meet you, too.

Kate: Where are you from, Nga ?

Nga: I'm from Viet Nam

Kate: Why are you studying English here?

Nga: I need it for my job.

Kate: Really? So, what do you do?

Nga: I work for a bank, an international bank in Ha Noi Kate: Oh, I see. Did you learn English at school?

Nga: Yes, and at university, too. But l've forget er... forget...

Kate: forgotten.

Nga: Yes, of course. I've forgotten a lot of it. I want to improve my writing skill. You know ... sometimes I have to write letters in English.

Kate: What about listening, Nga?

Nga: Its terrible. This is my biggest problem. People talk very quickly and I can't understand them.

Kate: Do you like studying English?

Nga: Oh, yes. It's an interesting language and it's very useful and I can talk to people from all over the world ... and I can understand the words of my favorite songs, too.

Kate: Well, that's very good. Good luck to you, Nga.

Reading (Đọc)

* Notes: English class - early evening

- intermedrate level

- starting late October / early November (Ghi chú: Lớp học tiếng Anh - chiều tối

- trình độ trung cấp

- khởi đầu từ cuối tháng 10/đầu tháng 11)

* Foreign language Council

G/F, 12 Nam Trang Street.

English, French or Chinese in the morning and evening.

Places available in beginner study intermediate classes.

Courses start on 3rd November Hội đồng ngoại ngữ

G/F, 12 đường Nam Trang. Học tiếng Anh, Pháp hay tiếng Hoa vào buổi sáng và buổi tối.

Còn chỗ trong những lớp sơ cấp và trung cấp Những khóa học khởi đầu vào ngày 3 tháng 11

* Tuition

If you want to improve your English, we can help you.

Our teachers offer afternoon, evening and weekend classes for those new to English.

Come and see US at the New English Institute today.

We are at 108 Trang Thi Street.

Dạy học

Nếu bạn muốn trau dồi tiếng Anh của bạn, chúng tôi với thể giúp bạn. Nhóm thầy giáo của chúng tôi mở những lớp buổi chiều, tối và cuối tuần cho những học viên mới học tiếng Anh.

Hãy tới và gặp gỡ chúng tôi tại Học viện Tiếng Anh mới ngay hôm nay. Chúng tôi ở số 108 đường Tràng Thi

* Academy of Language

Why not learn to speak a foreign language with others?

We have well-qualified teachers.

Classes in the morning, afternoon and evening.

Courses begin first week of November. Phone 8278787 for more information (Học viện tiếng nói)

Sao ko học nói một ngoại ngữ với mọi người?

Chúng tôi với lực lượng giảng viên với trình độ chuyên môn cao Mang những lớp vào buổi sáng, chiều và tối Những khóa học sẽ khởi đầu vào tuần trước nhất của tháng 11 Hãy gọi số 8278787 để biết thêm thông tin chi tiết).

Note down information about the English classes from the advertisements

a) (Hãy ghi những thông tin về những lớp học tiếng Anh từ những mẫu quảng cáo trên)

- School: Academy of Language

+ Class time (morning/afternoon/ evening...): Morning, afternoon and evening

+ Language level (Beginner/intermediate/advanced): 

+ Time to start: First week of November

- School: Foreign Language Council

+ Class time (morning/afternoon/ evening...): Morning, afternoon and evening

+ Language level (Beginner/intermediate/advanced): Beginner/Intermecliate

+ Time to start: On November 3rd

- School: + Afternoon/  Evening/ Weekend

+ Class time (morning/afternoon/ evening...): - Afternoon/ Evening/ Weekend

+ Language level (Beginner/intermediate/advanced): Beginner (those new to English)

+ Time to start:

b) Read the notes Mr.Lam made. Then look at the advertisements and choose a suitable language school for him. Give reasons for your choice.

(Đọc những ghi chú mà Lam đã làm rồi nhìn vào những mẫu quảng cáo và chọn một trường ngoại ngữ thích hợp cho anh ây. Đưa ra lý do cho sự lựa chọn của bạn)

- Mr.Lam should take an English course at Foreign Language Council due to following reasons: (Ông Lam nên học khóa tiếng Anh tại Hội đồng Ngoại Ngữ bởi những lý do sau:)

+ There are classes in the evening

+ There are classes for beginners and intermediate level students

+ Courses start on November 3rd.

Write (Viết)

A letter of inquiry is a request for information or action. In all formal letters, you must include the addresses of the writer and the recipient.

Thư hỏi thông tin là một lá thư yêu cầu cung ứng thông tin hay một sự việc. Trong tất cả những thư trọng thể, bạn phải đính kèm liên hệ người viết và người nhận)

a) Read this letter (Đọc lá thư này)

25 Lê Duẩn, Quận 1

Thành phường Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 17 tháng 04 năm 2003

Kính thưa ông,

Tôi thấy mẫu quảng cáo của quý trường trên báo Tin Tức Việt Nam số ra ngày hôm nay.

Tôi quan tâm tới việc học tiếng Việt và tôi muốn biết một số thông tin về trường.

Tôi nói được một tẹo tiếng Việt nhưng tôi muốn học đọc và viết. Ông với thể gởi thông tin chi tiết về những khóa học và học phí cho tôi được ko? Tôi với thể làm rà soát vấn đáp nếu cần thiết.

Mong đợi tin ông.

Kính chào ông,

John Robinson.

b) Read the advertisements in exercise 5 again. Choose one of the school you want to attend to improve your English. Write a letter of inquiry to the institution requesting for more information about the courses and fees. Follow the outline below.

Đọc lại những mẩu quảng cáo ở bài tập 5. Chọn một trong những trường đó để trau dồi tiếng Anh của bạn. Viết một lá thư hỏi thăm tới học viện để hỏi thêm thông tin về những khóa học và học phí. Dựa theo dàn ý sau:

OUTLINE

Introduction:

- Say how you come to know about the Institution (advertisement on newspaper / watch on TV)

- Express your interest (want to know more information)

Request:

- State how good your English is; exactly what kind of information you want

Further information: Say you are ready to supply more information about your English / study (record of study) if necessary.

Conclusion: End with a polite closing

Suggested letter

Dear Sir,

I saw your instituted advertisement on Today TV program. I am very interested in learning English and I would like some more information about your Institute. I can speak a little English, but I read it very slowly and my writing is bad. So I want to improve my reading and writing. Could you please provide more information about the length of the courses and fees for beginners? I can supply my record of English study if necessary.

I look forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

Lan

Language focus 

Modal verbs with If

Direct and reported speech

- Here and now words with reported speech

- Reported questions

(1) Complete the sentences. Use modal verbs in brackets and the information in the box (Sử dụng động từ hình thái trong ngoặc và thông tin trong khuông để hoàn thành câu.)

Stay / bed

do / homework

do / exercise

Go / university

study hard

miss / train

c) Ba: Oh, no! I weigh 60 kilos!

Nga: If you want to lose weight, you should do a lot of exercise

d) Tuan: Where is Ba? He's very late.

Mrs Xoa: If he doesn't come soon, he might miss the train.

c) Mr. Ha:I feel sick

Mrs Nga: If you want to get well, you ought to stay in bed.

f) Na: I'd like to go to the movies, Mom.

Mrs. Kim: You must do your home work if you want to go out.

2) Complete the chart (Điền vào bảng)

3) Lan's father held a party to celebrate his mother's birthday. Unfortunately, Mrs Thu, her grandmother, has a hearing problem and she couldn7t here what people were saying. After the party, Lan reported everything to her grandmother. (Bố của Lan tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật hà nội của Lan. Nhưng ko may, bà Thu, bà nội của Lan lại bị nhãng tai nên bà ko nghe được lời mọi người nói. Sau buổi tiệc Lan thuật lại cho bà nghe mọi thứ)

a) Uncle Hưng said that the birthday cake was delicious.

b) Miss Nga said (that) she loved the roses.

c) Cousin Mai said (that) she was having a wonderful time there.

d) Mr.Chi said he would go to Hue the following day.

e) Mrs. Hoa said she might have a new job

f) Mr.Quang đãng said he had to leave then.

4) This morning Nga had an interview for a summer job. When she arrived home, she told her mother about the interview (Sáng nay Nga đi dự phỏng vấn xin việc mùa hè. Lúc trở về nhà, Nga thuật lại cho mẹ em về buổi phỏng vấn)

a) She asked me how old I was.

b) She asked me if/whether my school was near there.

c) She asked me what the name of my school was.

d) She asked me if/whether I went to school by bicycle.

e) She asked me which grade I was in.

f) She asked me if/whether I could use a computer.

g) She asked me why I wanted that job.

h) She asked me when my school vacation started.

...................................................................................................

→ Link tải miễn phí giải bài tập SGK Unit 4 lớp 9 môn Anh:

Ngoài nội dung trên, những em xem và tham khảo những môn học khác: Toán, Văn, Sinh, Sử, Lý, Hóa, Địa... được chia theo từng khối lớp tại chuyên trang của chúng tôi. Chúc những em ôn tập tốt!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *