Sách bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 8: In the village – Kết nối tri thức

Sách bài tập Tiếng Anh lớp Hai Unit 8: In the village

Với lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp Hai Unit 8: In the village trang 25, 26, 27 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học trò biết cách làm bài tập từ đó học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 25 Sách bài tập Tiếng Anh lớp 2). Look and match. (Nhìn tranh và nối.)

Đáp án: 

a. van - 3

b. volleyball - 2

c. village - 1

Hướng dẫn dịch và phát âm:

2. (trang 25 Sách bài tập Tiếng Anh lớp 2). Listen and number. (Nghe và đánh số.)

Hướng dẫn: Con nghe băng, tìm từ khoá (ví dụ village, van, volleyball), xem nó miêu tả bức tranh nào thì viết tuần tự những số 1, 2, 3. 

Đáp án: 

Nội dung bài nghe: 

1. Can you draw a van? – Yes, I can.

2. Can you draw a volleyball? – Yes, I can.

3. Can you draw a village? – No, I can’t.

Hướng dẫn dịch:

1. Cậu sở hữu thể vẽ một chiếc xe tải/ xe van ko? – Với, tớ sở hữu thể.

2. Cậu sở hữu thể vẽ một quả bóng chuyền ko? – Với, tớ sở hữu thể.

3. Cậu sở hữu thể vẽ một ngôi làng ko? – Ko, tớ ko thể. 

3. (trang 25 Sách bài tập Tiếng Anh lớp 2). Look and write. (Nhìn và viết.)

Hướng dẫn: Con hoàn thành những chữ dưới đây bằng những từ van, village  volleyball. 

Đáp án: 

4. (trang 26 Sách bài tập Tiếng Anh lớp 2). Look and write. Then say (Nhìn và viết. Sau đó, nói những từ vựng)

Hướng dẫn: Con xem tranh, viết chữ còn thiếu. Sau đó đọc to những từ vựng sở hữu trong bức tranh.

Đáp án:

Hướng dẫn dịch:

1. Xe tải, xe van

2. Làng quê

3. Bóng chuyền 

5. (trang 26 Sách bài tập Tiếng Anh lớp 2). Read and match. (Đọc và nối đáp án.)

Hướng dẫn: Con đọc những câu dưới đây, tìm từ khoá (ví dụ van, volleyball, village), xem nó miêu tả bức tranh nào thì nối với bức tranh đó. 

Đáp án: 

1 – b

2 – c 

3 – a 

Hướng dẫn dịch:

1. A: Cậu sở hữu thể vẽ một chiếc xe van ko?

B: Với, tớ sở hữu thể. 

2. A: Cậu sở hữu thể vẽ một quả bóng chuyền ko?

B: Với, tớ sở hữu thể.

3. A: Cậu sở hữu thể vẽ một ngôi làng ko?

B: Ko, tớ ko thể. 

6. (trang 27 Sách bài tập Tiếng Anh lớp 2). Game: Do the puzzle. Then point and say. (Điền chữ. Chỉ và nói)

Hướng dẫn: Con nhìn hình số 1, 2, 3 xem nó là hình gì. Viết từ đó vào những ô trống. Sau đó, chỉ tranh và nói. 

Đáp án: 

Hướng dẫn dịch: 

1. Bóng chuyền

2. Làng quê

3. Xe tải, xe van

7. (trang 27 Sách bài tập Tiếng Anh lớp 2). Project: Draw a volleyball and a van. Colour them. Tell your friends about the picture, (Dự án: Vẽ bóng chuyền và xe van. Tô màu. Nói về bức tranh với bạn.)

Hướng dẫn: Con vẽ tô bức tranh tuỳ theo thị hiếu của con. Hoặc sở hữu thê vẽ giống bức tranh sau. Sau đó tiêu dùng những câu sau để nói về nó. 

Đáp án:

1. I can draw a village. 

2. I can draw a volleyball.

3. I can draw a van. 

Hướng dẫn dịch: 

1. Tớ sở hữu thể vẽ một ngôi làng.

2. Tớ sở hữu thể vẽ một quả bóng chuyền.

3. Tớ sở hữu thể vẽ một chiếc xe van. 

 • Unit 9: In the grocery store

 • Unit 10: At the zoo

 • Unit 11: In the playground

 • Unit 12: At the cafe

 • Unit 13: In the maths class

Giới thiệu kênh Youtube VietJack--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải Tiếng Anh lớp 2 Unit 8: In the village - Kết nối tri thức từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập tiếng anh lớp Hai unit 8.

Giải Tiếng Anh lớp Hai Unit 8: In the village

Video giải Tiếng Anh lớp Hai Unit 8 Lesson 1 - Kết nối tri thức - Cô Minh Hiền (Thầy giáo VietJack)

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp Hai Unit 8: In the village sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò thuận tiện làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp Hai Unit 8: In the village.

 • Unit 8 Lesson Một trang 34 Tiếng Anh lớp 2: 1. Listen and repeat ...; 2. Point and say ...

 • Unit 8 Lesson Hai trang 35 Tiếng Anh lớp 2: 3. Listen and chant ...; 4. Listen and circle ...; 5. Look and write ...

 • Unit 8 Lesson 3 trang 36 Tiếng Anh lớp 2: 6. listen and repeat ...; 7. Let’s talk ...; 8. Let’s sing ...
Tiếng Anh lớp Hai Unit 8 Lesson Một trang 34 hay nhất

1. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại)

 

Village (ngôi làng)

Van (xe tải)

Volleyball (bóng chuyền)

2. Point and say (Hãy chỉ và nói)

Những bạn chỉ vào những bức hình tương ứng với những từ và nói:

- Village (ngôi làng)

- Van (xe tải)

- Volleyball (bóng chuyền)

Tiếng Anh lớp Hai Unit 8 Lesson Hai trang 35 hay nhất

3. Listen and chant (Hãy nghe và hát)

 

Lời bài hát:

V, v, van.

This is a van.

V, v, village.

This is a village.

V, v, volleyball.

This is a volleyball.

Dịch:

V, v, van (xe tải).

Đây là một loại xe tải.

V, v, village (ngôi làng).

Đây là một ngôi làng.

V, v, volleyball (bóng chuyền).

Đây là một quả bóng chuyền.

4. Listen and circle (Hãy nghe và khoanh tròn)

Đáp án:

1. b

2. a

Audio script:

1. This is a van. 

2. This is a village. 

Dịch:

1. Đây là một loại xe tải.

2. Đây là một ngôi làng.

Tiếng Anh lớp Hai Unit 8 Lesson 3 trang 36 hay nhất

6. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại)

Audio script: 

- Girl 1: Can you draw a van?

- Girl 2: No, I can’t.

- Boy: Yes, I can.

Dịch:

- Bạn gái 1: Những bạn sở hữu thể vẽ một loại xe tải ko?

- Bạn gái 2: Ko, mình ko thể.

- Bạn nam: Với, mình sở hữu thể.

7. Let’s talk (Hãy nói)

Hướng dẫn: 

Sử dụng cấu trúc: Can you draw a _____? - Yes, I can. hoặc No, I can’t.

Đáp án:

a. - Can you draw a van? - Yes, I can. / No, I can’t.

b. Can you draw a volleyball? - Yes, I can. / No, I can’t.

c. Can you draw a ball? - Yes, I can. / No, I can’t.

d. Can you draw a village? - Yes, I can. / No, I can’t.

Dịch: 

a. Bạn sở hữu thể vẽ một chiếc xe tải ko? – Với, mình sở hữu thể./ Ko, mình ko thể.

b. Bạn sở hữu thể vẽ một quả bóng chuyền ko? – Với, mình sở hữu thể./ Ko, mình ko thể.

c. Bạn sở hữu thể vẽ một quả bóng ko? – Với, mình sở hữu thể./ Ko, mình ko thể.

d. Bạn sở hữu thể vẽ một ngôi làng ko? – Với, mình sở hữu thể./ Ko, mình ko thể.

Lưu ý: Việc trả lời Yes, I can hay No, I can’t phụ thuộc vào khả năng thực hiện việc làm đó của học trò.

..........................

..........................

..........................

 • Review 2
 • Unit 9: In the grocery store
 • Unit 10: At the zoo
 • Fun time 3
 • Unit 11: In the playground

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *