Giải Tiếng Anh lớp 2 Unit 8: In the village – Kết nối tri thức

Giải Tiếng Anh lớp Hai Unit 8: In the village

Video giải Tiếng Anh lớp Hai Unit 8 Lesson 1 - Kết nối tri thức - Cô Minh Hiền (Thầy giáo VietJack)

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp Hai Unit 8: In the village sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò thuận tiện làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp Hai Unit 8: In the village.

  • Unit 8 Lesson Một trang 34 Tiếng Anh lớp 2: 1. Listen and repeat ...; 2. Point and say ...

  • Unit 8 Lesson Hai trang 35 Tiếng Anh lớp 2: 3. Listen and chant ...; 4. Listen and circle ...; 5. Look and write ...

  • Unit 8 Lesson 3 trang 36 Tiếng Anh lớp 2: 6. listen and repeat ...; 7. Let’s talk ...; 8. Let’s sing ...
Tiếng Anh lớp Hai Unit 8 Lesson Một trang 34 hay nhất

1. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại)

 

Village (ngôi làng)

Van (xe tải)

Volleyball (bóng chuyền)

2. Point and say (Hãy chỉ và nói)

Những bạn chỉ vào những bức hình tương ứng với những từ và nói:

- Village (ngôi làng)

- Van (xe tải)

- Volleyball (bóng chuyền)

Tiếng Anh lớp Hai Unit 8 Lesson Hai trang 35 hay nhất

3. Listen and chant (Hãy nghe và hát)

 

Lời bài hát:

V, v, van.

This is a van.

V, v, village.

This is a village.

V, v, volleyball.

This is a volleyball.

Dịch:

V, v, van (xe tải).

Đây là một chiếc xe tải.

V, v, village (ngôi làng).

Đây là một ngôi làng.

V, v, volleyball (bóng chuyền).

Đây là một quả bóng chuyền.

4. Listen and circle (Hãy nghe và khoanh tròn)

Đáp án:

1. b

2. a

Audio script:

1. This is a van. 

2. This is a village. 

Dịch:

1. Đây là một chiếc xe tải.

2. Đây là một ngôi làng.

Tiếng Anh lớp Hai Unit 8 Lesson 3 trang 36 hay nhất

6. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại)

Audio script: 

- Girl 1: Can you draw a van?

- Girl 2: No, I can’t.

- Boy: Yes, I can.

Dịch:

- Bạn gái 1: Những bạn mang thể vẽ một chiếc xe tải ko?

- Bạn gái 2: Ko, mình ko thể.

- Bạn nam: Sở hữu, mình mang thể.

7. Let’s talk (Hãy nói)

Hướng dẫn: 

Sử dụng cấu trúc: Can you draw a _____? - Yes, I can. hoặc No, I can’t.

Đáp án:

a. - Can you draw a van? - Yes, I can. / No, I can’t.

b. Can you draw a volleyball? - Yes, I can. / No, I can’t.

c. Can you draw a ball? - Yes, I can. / No, I can’t.

d. Can you draw a village? - Yes, I can. / No, I can’t.

Dịch: 

a. Bạn mang thể vẽ một chiếc xe tải ko? – Sở hữu, mình mang thể./ Ko, mình ko thể.

b. Bạn mang thể vẽ một quả bóng chuyền ko? – Sở hữu, mình mang thể./ Ko, mình ko thể.

c. Bạn mang thể vẽ một quả bóng ko? – Sở hữu, mình mang thể./ Ko, mình ko thể.

d. Bạn mang thể vẽ một ngôi làng ko? – Sở hữu, mình mang thể./ Ko, mình ko thể.

Lưu ý: Việc trả lời Yes, I can hay No, I can’t phụ thuộc vào khả năng thực hiện việc làm đó của học trò.

..........................

..........................

..........................

  • Review 2
  • Unit 9: In the grocery store
  • Unit 10: At the zoo
  • Fun time 3
  • Unit 11: In the playground

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *