Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 14: Writing (trang 59)
Unit 14: What happened in the story?

F. Writing (trang 59 SBT Tiếng Anh 5)

1. Match the sentences...(Nối những câu với những bức tranh về câu chuyện Ăn khế trả vàng.)

1. d2. c3. e4. a5. b

Hướng dẫn dịch:

1. Người anh trai với hầu hết đất và tất cả tiền cha mẹ để lại.

2. Người em trai chỉ với một mảnh đất nhỏ và một cây khế.

3. Một con chim rất to đậu trên cây và ăn trái. Rồi nó nói với người em rằng "Tôi sẽ lấy vàng trả cho trái. Mang túi to đi mà đựng vàng."

4. Người em cho vàng vào túi rồi leo lên lưng chim để bay về nhà.

5. Người anh trai tham lam biết chuyện cây khế. Anh ta đã đợi con chim và nhét vàng vào một chiếc túi rất to. Anh ta leo lên lưng chim nhưng chiếc túi quá nặng. Cuối cùng thì anh ta đã bị ngã xuống biển.

2. Complete the story. (Hoàn thành câu chuyện.)

A long time ago, two brothers received a fortune from their parents. The elder brother was greedy, but the younger brother was very kind.

The elder brother got most of the land and all the money left by his parents. The young brother had only a small piece of land and a star fruit tree.

One day, there is a very big bird stopped on the tree and ate the fruit. Then the bird said to the younger brother, “Starfruits I eat with gold I pay, be ready with a three-foot bag and follow me to get it”.

A few days later, the bird came back, ate the starfruit then invited the younger brother to took a seat on its back. The bird took him very far before landing on a deserted island. The younger brother put gold in the bag and climbed on the back of the bird to fly home.

The greedy elder brother knew about the starfruit tree. He brought a very big bag and put gold into it. He got on the bird’s back, but the bag was too heavy. In the end, the elder brother fell into the sea.

Hướng dẫn dịch:

Một thời kì dài trước đây, hai anh em đã nhận một tài sản từ cha mẹ của họ. Người anh thì tham lam nhưng người em thì rất tốt bụng.

Người anh đã lấy hầu hết đất đai và tất cả tiền nong để lại từ ba mẹ anh ta. Người em chỉ một miếng đất nhỏ và cây khế.

Vào một ngày nọ, với một con chim rất to đậu trên cây và ăn quả. Sau đó con chim nói với người em, "Ăn khế, trả vàng, chuẩn bị sẵn một chiếc túi ba gang và theo tôi lấy vàng".

Một vài ngày sau đó, con chim đã trở lợi ăn khế sau đó mời người em ngồi lên lưng chim. Con chim đã đưa cậu đấy đi rất xa trước lúc đáp xuống một hòn đảo hoang vắng. Người em bỏ vàng vào túi và leo lên lưng chim để bay về nhà.

Người anh tham lam đã biết chuyện về cây khế. Anh ta mang theo chiếc túi rất to và bỏ vàng vào nó. Anh ta đã leo lên lưng chim nhưng chiếc túi quá nặng. Cuối cùng, người anh bị rơi xuống biển.

Những bài giải sách bài tập Tiếng Anh 5 (SBT Tiếng Anh 5) khác:

  • A. Pronunciation (trang 56 SBT Tiếng Anh 5): 1. Mark the sentences...; 2. Read and match...

  • B. Vocabulary (trang 56-57 SBT Tiếng Anh 5): 1. Circle the odd...; 2. Read and circle...

  • C. Sentence patterns (trang 57-58 SBT Tiếng Anh 5): 1. Read and match...; 2. Read and complete...

  • D. Speaking (trang 58 SBT Tiếng Anh 5): 1. Read and reply...; 2. Ask and answer...

  • E. Reading (trang 58-59 SBT Tiếng Anh 5): 1. Read and complete...; 2. Read again...

  • F. Writing (trang 59 SBT Tiếng Anh 5): 1. Match the sentences...; 2. Complete the story...

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

  • Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5
  • Top 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 với đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *