A. Hello – Unit 1 trang 4 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1

A. HELLO

1. Write sentences - Viết câu

I am _____.

I'm _____. 

Đáp án:

b) am Mai                    e) I am Thu 

c) I ... Minh                  f) I am Linh

d) I am

2. Write - Viết

My name is _____

My name's _____

Đáp án:

a) Nga                                         c) My name is Chi

b) name is Phong                          d) My name is

3. Complete the dialogue - Hoàn thành đoạn hội thoại 

Nam:

Hello. My ___ ___ Nam.

Linh:

Hi, Nam. I’m ___

How ___ you?

Nam:

I ___ ___ thank you.

And you?

Linh:

___, thanks.

Now write a similar dialogue. - Hiện giờ viết một đoạn hội thoại tương tự

Thu:    ___. ___ ___ ___ ___.

Van:    ___, ___. ___ ___ ___.

           ___ ___ ___?

Thu:    ___ ___ ___, ___ ___.

Van:    ___, ___.

Đáp án:

Nam:

Hello. My name is Nam.

Linh:

Hi, Nam. I’m Linh

How are you?

Nam:

I am fine, thank you.

And you?

Linh:

Fine, thanks.

Thu:

Hello. My name is Thu.

Van:

Hi, Thu. I’m Van.

How are you?

Thu:

I am fine, thank you.

And you?

Van:

Fine, thanks.

4. Write - Viết

Đáp án:

Ba:    Hello, Hoa.

         How are you?

Hoa:  Hi. I'm fine, thank you.

         How are you?

Ba:    Fine, thanks. 

A:      Hi. My name is A.

B:      Hi. I'm B. How are you?

A:      I am fine, thank you. And how are you?

B:      Fine, thanks.

5. Put the words in order to make correct sentences. - Đặt những từ vào đúng chỗ để tạo thành câu đúng

a)         Nga / I / am                                         I am Nga.

b)         is / Ba / name / my                           ...............................................

c)         Hung /, / Hello                                   ................................................

d)         are / How /? / you                             ...............................................                                                

e)         Lan / name / is / . / My / Hi                ...............................................

Đáp án:

b) My name is Ba                         d) How are you?

c) Hello, Hung                              e) Hi. My name is Lan

6. Write the sentences to introduce names. - Viết câu giới thiệu tên

a) Lan:    I am Lan. (I’m Lan.)/My name is Lan. (My name’s Lan.)

b) Ba:     ..........................  .  ..............................................

c) Hung: ..........................  .  ..............................................

d) Mai:   ..........................  .  ..............................................

e) Chi:   ..........................  .  ..............................................

Đáp án:

b) I am Ba/ My name is Ba                  d) I am Mai/ My name is Mai

c) I am Hung/ My name is Hung           e) I am Chi/ My name is Chi

7. Complete the dialogue. - Hoàn thành đoạn hội thoại

Chi:               Hello, ___.

Viet:              ___, Chi.

Chi:               How ___ you?

Viet:              I'___ ___, thank ___. ___ you?

Chi:               ___, ___.

Đáp án:

Chi:              Hello, Viet.

Viet:             Hello, Chi

Chi:              How are you?

Viet:             I'm fine, thank you. And you?

Chi:              Fine, thanks.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *