Sách bài tập Tiếng Anh 6 trang 7, 8 Unit 1 Reading – Global Success (Kết nối tri thức)


Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 trang 7, 8 Unit 1 Reading – Global Success (Kết nối tri thức)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 trang 7, 8 Unit 1 Reading sách Global Success Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 6 Tập 1.

Exercise 1. Put a word from the box in each gap to complete the following passage (Hãy đặt một từ trong hộp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành bài đọc)

their

begins

on

go

off

school

all

learn

In England, when the schoolchildren come to school, they first (1)______ to the cloakroom. They take (2)_______ their coats and raincoats, their caps and hats, and then go to (3)_______ classroom. Some of the students go to the labratories and workshops where they (4)_____ physics, chemistry and art. When a student is (5)______ duty, he comes to (6)______ very early. He has to open (7)______ the windows, water the flowers and clean the blackboard, so evrything is ready for the first lesson. At seven thirty the teacher comes into the room and the lesson (8)________.

Hướng dẫn giải:

1. go

2. off

3. their

4. learn

5. on

6. school

7. all

8. begins

Dịch đoạn văn:

Ở Anh, khi học sinh đến trường, đầu tiên họ đến phòng mặc áo choàng. Họ cởi áo khoác và áo mưa, mũ lưỡi trai rồi vào lớp học. Một số sinh viên đến các phòng thí nghiệm và xưởng, nơi họ học vật lý, hóa học và nghệ thuật. Khi 1 học sinh làm nhiệm vụ, bạn ấy đến trường từ rất sớm. Anh ấy phải mở tất cả các cửa sổ, tưới hoa và lau bảng đen, vì vậy đồ đạc đã sẵn sàng cho buổi học đầu tiên. Lúc bảy giờ ba mươi, giáo viên vào phòng và bài học bắt đầu.

Exercise 2. Tom’s father is asking him about his first week at the new school. Read the conversation and answer the questions. (Bố của Tom đang hỏi cậu ấy về tuần đầu tiên ở trường mới. Hãy đọc đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi)

Câu hỏi và đáp án:

1. Why was Tom nervous at first? (Tại sao Tom lại lo lắng lúc đầu?)

– Because the teachers and most of his classmates are new.

(Bởi vì các thầy cô và đa số bạn cùng lớp cậu ấy thì mới.)

2. What are Tom’s teachers and classmates like? (Các thầy cô và bạn cùng lớp Tom thế nào?)

– They’re all nice / friendly to him. (Tất cả họ đều tốt/ thân thiện với cậu.)

3. What’s his favourite subject? (Môn học yêu thích của cậu ấy là gì?)

– It’s / His favourite subject is IT. (Nó là môn Tin học.)

4. What club does he want to join? (Cậu ấy muốn tham gia câu lạc bộ nào?)

– He wants to join the judo club. (Cậu ấy muốn tham gia CLB võ judo.)

5. Did Tom have a nice first day at his new school? (Tom đã có ngày đầu tiên tốt ở trường mới phải không?)

– Yes, he did. (Đúng vậy.)

Dịch đoạn hội thoại:

Ông Green

Này Tom, Tuần đầu tiên của con ở trường mới thế nào?

Tom

Chà, nó tốt ạ. Nhưng con có lo lắng một chút ban đầu.

Ông Green

Sao con lại lo lắng?

Tom

Giáo viên thì đều mới đối với con. Đa số các bạn học cũng mới nữa.

Ông Green

Họ có thân thiện với con không?

Tom

À, có ạ. Tất cả họ đều tốt với con.

Ông Green

Hôm nay con đã học những môn gì?

Tom

Chà, chúng con đã học Toán, Địa lí, và Tin học, môn học yêu thích của con.

Ông Green

Ồ, tốt. Vậy mọi thứ ở trường tốt chứ?

Tom

Đúng thế ạ. Con đã có một ngày đầu tiên tốt lành. Và … Bố ơi, con có thể tham gia câu lạc bộ judo ở trường không? Con thích tập judo.

Ông Green

À, được, nếu con thích. Nhưng đừng quên làm bài tập của mình nhé.

Tom 

Con sẽ không quên đâu. Cảm ơn bố.

Exercise 3. Choose the correct word A, B or C for each of the gaps to complete the following text (Hãy chọn từ đúng A, B, hoặc C cho mỗi chỗ trống để hoàn thành văn bản sau)

What do you do if you want to (1)______ a book in a library? If you know the author’s (2)______, go to the author catalogue. Find the title of the book (3)______ check the shelf mark. Make a note of this befor you look (4)_______ the appropriate shelf. If you do not know the author’s name, go to the (5)______ catalogue. If there (6)_______ no title catalogue in the library, go to the subject catalogue. Check all the titles which are under the (7)______ you want. Then check the appropriate card, as with the author catalogue. Next look for the book on the shelf. Let the librarian stamp it (8)_______ you take it out of the library. If the book isn’t on the shelf, ask the librarian to get it for you.

1.       A. find                    B. look                   C. take

2.       A. address              B. title                    C. name

3.       A. and                    B. or                       C. but

Source: edu.dinhthienbao.com

4.       A. at                       B. for                      C. after

5.       A. title                    B. author                 C. subject

6.       A. be                      B. are                     C. is

7.       A. subject               B. book                   C. index

8.       A. after                   B. before                 C. when

Hướng dẫn giải:

1A

2C

3A

4B

5A

6C

7A

8B

Dịch đoạn văn:

Bạn phải làm gì nếu bạn muốn tìm một cuốn sách trong thư viện? Nếu bạn biết tên tác giả, hãy truy cập danh mục tác giả. Tìm tên sách và kiểm tra nhãn hiệu trên kệ. Hãy ghi chú lại điều này để bạn tìm giá phù hợp. Nếu bạn không biết tên tác giả, hãy truy cập danh mục tiêu đề. Nếu không có danh mục tiêu đề trong thư viện, hãy chuyển đến danh mục chủ đề. Kiểm tra tất cả các tiêu đề thuộc chủ đề bạn muốn. Sau đó kiểm tra thẻ thích hợp, như với danh mục tác giả. Tiếp theo hãy tìm cuốn sách trên giá. Hãy để thủ thư đóng dấu trước khi bạn mang nó ra khỏi thư viện. Nếu sách không có trên giá, hãy yêu cầu thủ thư lấy nó cho bạn.

 • Unit 1: A. Pronunciation (trang 3 SBT Tiếng Anh lớp 6 Global Success): Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined ….

 • Unit 1: B. Vocabulary & Grammar (trang 4, 5 SBT Tiếng Anh lớp 6 Global Success): Exercise 1. Circle A, B, C, or D for each picture (Hãy chọn đáp án A, B, C hoặc D cho mỗi bức hình) ….

 • Unit 1: C. Speaking (trang 6, 7 SBT Tiếng Anh lớp 6 Global Success): Exercise 1. Work in groups. Practise in introducing a friend to someone else (Làm việc theo nhóm. ….

 • Unit 1: E. Writing (trang 9 SBT Tiếng Anh lớp 6 Global Success): Exercise 1. Complete the following dialogues (Hãy hoàn thành các hội thoại sau) ….

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com— Cập nhật: 24-01-2023 — edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 1: Reading (trang 7-8) từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập tiếng anh lớp 6 unit 1 reading.Unit 1: My new school

D. Reading (trang 7-8 SBT Tiếng Anh 6 mới)

1. Put a word from the box … (Chọn một từ trong ô đã cho vào từng chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.)

(1) go(2) take off(3) their classroom(4) learn
(5) on(6) school(7) all(8) begins

Hướng dẫn dịch:

Ở Anh, khi trẻ em đến trường, đầu tiên chúng sẽ đến phòng giữ đồ. Chúng cởi áo khoác và áo mưa, rồi cởi mũ nón, và sau đó đi đến lớp học của chúng. Vài học sinh đi đến các phòng thí nghiệm hoặc xưởng nơi mà các em học môn vật lí, hoá học, nghệ thuật. Khi một học sinh phải trực nhật, em đó đến trường rất sớm. Em ấy sẽ phải mở tất cả cửa sổ ra, tưới nước cho hoa và lau bảng đen để mọi thứ đều sẵn sàng cho bài học đầu tiên. Lúc 7:30 giáo viên vào lớp và bài học bắt đầu.

2. Tom’s father is asking … (Bố của Tom đang hỏi cậu ấy về tuần đầu tiên cậu ấy ở trường mới. Đọc đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch:

Mr. Green: Này Tom. Tuần đầu tiên của con ở trường như thế nào?

Tom: Dạ, tuyệt ạ. Nhưng lúc đầu con đã hơi lo lắng.

Mr. Green: Sao con lại lo lắng?

Tom: Tất cả giáo viên đều mới đối với con, hầu hết các bạn học cũng đều mới đối với con.

Mr. Green: Họ có thân thiện với con không?

Tom: À, có ạ. Tất cả đều tốt với con ạ.

Mr. Green: Hôm nay con học những môn gì?

Tom: À, con học môn Toán, địa lí và máy tính học – môn yêu thích của con.

Mr. Green: Ồ tốt. Vậy mọi thứ đều ở trường đều ổn phải không?

Tom: Đúng ạ. Con đã có ngày đầu tốt đẹp. Và… bố, con có thể tham gia câu lạc bộ võ ju-đô ở trường không ạ? Con thích võ ju-đô.

Mr. Green: Tất nhiên là có nếu con thích. Nhưng đừng quên làm bài tập về nhà nhé.

Tom: Con sẽ không quên đâu ạ. Con cảm ơn bố.

Trả lời câu hỏi:

1. Because the teachers and most of classmates are new to him.

(Vì thầy cô và bạn học đều mới đổi với cậu ấy)

2. They are all friendly to him.

(Tất cả họ đều thân thiện với cậu ấy)

3. It’s computer studies.

(Đó là máy tính học)

4. He wants to join Judo club.

(Cậu ấy muốn tham gia câu lạc bộ võ ju-đô)

5. Yes, he is.

(Đúng vậy.)

3. Choose the correct word A, B or C … (Chọn từ đúng trong các đáp án A, B, C và D cho mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn bản sau.)

1. A. find   2. C. name   3. A. and   4. B. for

5. A. title   6. C. is   7. A. subject   8. A. after

Hướng dẫn dịch:

Bạn làm gì nếu bạn muốn tìm một quyển sách trong thư viện? Nếu bạn biết tên tác giả, hãy đi đến danh mục tác giả. Tìm từa đề cuốn sách và kiểm tra dấu trên kệ. Ghi chú điều này trước khi bạn tìm thấy kệ phù hợp. Nếu bạn không biết tên tác giả, hãy đến mục tựa đề. Nếu không có danh mục tiêu đề trong thư viện, đến danh mục chủ đề. Kiểm tra tất cả các tựa đề nằm bên dưới chủ đề bạn muốn. Sau đó kiểm tra thẻ tương ứng, như với danh mục tác giả. Kế tiếp tìm cuốn sách trên kệ sách. Để người trông coi thư viện đóng dấu sau khi bạn lấy nó ra khỏi thư viện. Nếu sách không ở trên kệ, hãy nhờ người trông thư viện lấy nó giúp bạn.

Tham khảo Unit 1 Tiếng anh 6 :

 • A. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 6 mới): Find the word which …

 • B. Vocabulary & Grammar (trang 4-5 SBT Tiếng Anh 6 mới): Circle A, B, C or D …

 • C. Speaking (trang 6-7 SBT Tiếng Anh 6 mới): Complete the following …

 • D. Reading (trang 7-8 SBT Tiếng Anh 6 mới): Put a word from the box …

 • E. Writing (trang 9 SBT Tiếng Anh 6 mới): Make sentences using the words …

 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com
Source: https://vietjack.com/sbt-tieng-anh-6-kn/unit-1-reading.jsp

Article post on: edu.dinhthienbao.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Close