Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: Back to school

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 7 sách bài tập Unit 1: Back to school được lực lượng chuyên gia soạn đầy đủ và ngắn gọn, bám sát nội dung yêu cầu trong sách bài tập.

Giải SBT Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: Back to school

A. Friends (Bài 1-6 trang 3, 4, 5 SBT Tiếng Anh 7)

1. (trang 3 SBT Tiếng Anh 7): Complete the speech bubbles. The first one is done for you. (Hoàn thành những sườn nói. Khuông trước hết đã làm sẵn cho bạn.)

a. Hello, I’m Hoa.

I’m form Hue.

b. Hello, I’m Hong.

I’m from Hanoi.

c. Hello, I’m Ba.

I’m from Da Nang.

d. Hello, I’m Trung.

I’m from Vinh.

e. Hello, I’m Bill.

I’m from New York.

f. Hello, I’m Jane.

I’m from London.

2. (trang 3 SBT Tiếng Anh 7): Introduce the people in the pictures in exercise 1. The first one is done for you. (Giới thiệu những người trong tranh ở bài 1. Phần trước hết đã làm cho bạn.)

a. This is our new classmate.

Her name is Hoa. She’s from Hue

b. This is our new classmate.

His name is Hong. He’s from Ha Noi.

c. This is our new friend.

His name is Ba. He’s from Da Nang.

d. This is our new friend.

His name is Trung. He’s from Vinh.

e. This is our new friend.

His name is Bill. He’s from New York.

f. This is our new friend.

His name is Jane. He’s from London.

3. (trang 4 SBT Tiếng Anh 7): Complete the conversations. (Hoàn thành những cuộc hội thoại.)

a. Trung: Hi. My name’s Trung.

Hong: Nice to meet you, Trung.

My name’s Hong. Are you a new student?

Trung: yes. I’m in class 7B.

Hong: Oh, so am I.

b. David: Hi. My name’s David.

Bill: Nice to meet you, David.

My name’s Bill. Are you a new student?

David: Yes. I’m in class 7D.

Bill: Oh, so am I.

4. (trang 4 SBT Tiếng Anh 7): Complete the sentences with lots of/ a lot of/ many, or any. (Hoàn thành câu với lots of/ a lot of/ many, hoặc any)

5. (trang 5 SBT Tiếng Anh 7): Put the verbs in the correct form. (Chia dạng đúng của động từ.)

6. (trang 5 SBT Tiếng Anh 7): Circle the correct sentence. (Khoanh tròn câu đúng.)

B. Names and addresses (Bài 1-8 trang 6,7,8,9,10 SBT Tiếng Anh 7)

1. (trang 6 SBT Tiếng Anh 7): Look at the cards. Complete the conversations. (Quan sát những tấm thẻ. Hoàn thành đoạn hội thoại.)

a.

Interviewer: Good morning. What’s your name?

Thao: My name’s Thao.

Interviewer: What’s your family name, Thao?

Thao: It’s Tran.

Interviewer: Thank you. Where do you live?

Thao: 15 Le Loi Street, Da Nang City.

Interviewer: what class are you in?

Thao: I’m in class 7B

Interviewer: How old are you?

Thao: I’m 13.

b.

Interviewer: Good morning. What’s your name?

Trung: My name’s Trung.

Interviewer: What’s your family name, Trung?

Trung: It’s Do.

Interviewer: Thank you. Where do you live?

Trung: 54 Tran Phu Street, Vinh City.

Interviewer: what class are you in?

Trung: I’m in class 7B

Interviewer: How old are you?

Trung: I’m 14.

2. (trang 7 SBT Tiếng Anh 7): Complete the card for yourself and write a similar conversation like the one in exercise 1. (Hoàn thành tấm thẻ cho chính bạn và viết một đoạn hội thoại tương tự giống như trong bai tập 1.)

Interviewer: Good morning. What’s your name?

Tu: My name’s Tu.

Interviewer: What’s your family name, Tu?

Tu: It’s Nguyen.

Interviewer: Thank you. Where do you live?

Tu: 15 Duy Tan, Hue.

Interviewer: what class are you in?

Tu: I’m in class 7A.

Interviewer: How old are you?

Tu: I’m 13.

3. (trang 7 SBT Tiếng Anh 7): Look at the results of the survey. Then write the answers to the questions. (Quan sát những kết quả của cuộc khảo sát. Sau đó viết câu trả lời cho những nghi vấn.)

a. How old is An?

She is 14.

b. What is her family name?

It’s Tran.

c. Where does An live?

She lives at 15 Tran Hung Dao Street.

d. How far is it from her house to school?

It’s 3 km.

e. How does An go to school?

She goes to school by bicycle.

f. Who does An live with?

She lives with her parents.

4. (trang 8 SBT Tiếng Anh 7): Write similar questions and answers about Bao, Cuong, Du and Thu Ha. (Viết những nghi vấn và câu trả lời tương tự về Bảo, Cường, Du và Thu Hà.)

* About Bao

a. How old is Bao?

He is 13.

b. What is his family name?

It’s Pham.

c. Where does Bao live?

He lives at 27 Nguyen Du Street.

d. How far is it from his house to school?

It’s 4 km.

e. How does Bao go to school?

He goes to school by bicycle.

f. Who does Bao live with?

She lives with his aunt.

* About Cuong

a. How old is Cuong?

He is 13.

b. What is his family name?

It’s Le.

c. Where does Cuong live?

He lives at 134 Le Loi Street.

d. How far is it from his house to school?

It’s 300m.

e. How does Cuong go to school?

He walks to school. f. Who does Cuong live with?

She lives with his uncle.

* About Du

a. How old is Du?

He is 14.

b. What is his family name?

It’s Nguyen.

c. Where does Du live?

He lives at 72 Cao Ba Quat Street.

d. How far is it from his house to school?

It’s 8 km.

e. How does Du go to school?

He goes to school by bus.

f. Who does Du live with?

She lives with his parents.

* About Ha

a. How old is Ha?

She is 13.

b. What is her family name?

It’s Phan.

c. Where does Ha live?

She lives at 93 Tran Phu Street.

d. How far is it from her house to school?

It’s 500m.

e. How does Ha go to school?

She walks to school.

f. Who does Ha live with?

She lives with her grandfather.

5. (trang 8 SBT Tiếng Anh 7): Write the answers to the questions about yourself. (Viết câu trả lời cho những nghi vấn về chính bạn.)

a. What’s your name?

My name’s Quang quẻ.

b. How old are you?

I’m 13.

c. Where do you live?

I live at 15 Nguyen Cong Tru Street.

d. How far is it from your house to school?

It’s 200m.

e. How do you go to school?

I walk to school.

f. Who do you live with?

I live with my parents.

6. (trang 8-9 SBT Tiếng Anh 7): There is one mistake in each sentence. Underline then correct the mistakes. (Sở hữu Một lỗi trong mỗi câu. Gạch chân và sửa lỗi.)

7. (trang 9-10 SBT Tiếng Anh 7): Read the dialogue, then complete the student card of Hieu. (Đọc đoạn hội thoại, sau đó hoàn thành thẻ học trò của Hiếu.)

         STUDENT CARD

Family name: (1) HOANG       Middle name: THU

Given name: (2) HIEU

Grade:     (3) 7A3

Age:     (4) 13

School: Thuc Nghiem Secondary School

School address: (5) 50 Lieu Giai Street

Home address: (6) 225 Kim Ma street.

8. (trang 10 SBT Tiếng Anh 7): Write WH-questions for the underlined parts. The first one is done for you. (Viết nghi vấn Wh cho những phần gạch chân. Câu trước hết đã làm sẵn cho bạn.)

a. Where do your family and you live?

b. What does your mother do at the Cleverlearn Language Center?

c. How far is it from your house to the movie theatre?

d. When do have math and literature?

e. How do people often feel in nóng weather?

f. Where do all the students in class 7A3 come from?

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Tiếng Anh lớp 7 SBT Unit 1: Back to school đầy đủ, chi tiết nhất file PDF hoàn toàn miễn phí.


--- Cập nhật: 18-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Unit 1 Lớp 7: Back To School | Hay Nhất Giải Bài Tập Tiếng Anh 7 từ website truyenhinhcapsongthu.net cho từ khoá giải bài tập tiếng anh lớp 7 back to school.

 • Giải bài tập Tiếng Anh 7
 • Mục lục Giải Tiếng Anh 7
 • Kết nối tri thức
 • Mục lục Giải Tiếng Anh 7 Global Success - KNTT
 • Mục lục Giải SBT Tiếng Anh 7 Global Success - KNTT
 • Chân trời thông minh
 • Mục lục Giải Tiếng Anh 7 Friends plus - CTST
 • Mục lục Giải SBT Tiếng Anh 7 Friends plus - CTST
 • Cánh diều
 • Mục lục Giải Tiếng Anh 7 Explore English - CD
 • Mục lục Giải SBT Tiếng Anh 7 Explore English - CD
 • iLearn Smart World
 • Mục lục Giải sgk Tiếng Anh 7 Smart World
 • Học tốt Tiếng Anh 7
 • Đề thi Tiếng Anh 7 (với đáp án)
 • Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 (với đáp án)

Unit Một lớp 7: Back to school ()

 • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Trang trước Trang sau

Unit 1: Back to school

Để học tốt Tiếng Anh 7, phần này giúp bạn soạn và giải những bài tập Tiếng Anh 7 để chuẩn bị những bài học trước lúc tới lớp: đọc, dịch, đặt câu, và trả lời nghi vấn (answer the questions) ... được soạn bám sát theo những đề mục trong SGK Tiếng Anh 7.

Quảng cáo

 • A. Friends (Phần 1-6 trang 10-14 SGK Tiếng Anh 7) 1. Listen. Then practice with a partner. 2. Read. Then answer the questions. ...

 • B. Names and addresses (Phần 1-7 trang 15-18 SGK Tiếng Anh 7) 1. Listen. Then practice with a partner. 2. Write. Complete this dialogue. ...

Ngữ pháp và Bài tập Tiếng Anh 7

Phần này giúp bạn học ngữ pháp cũng như làm bài tập Tiếng Anh 7

Quảng cáo

 • Từ vựng Unit 1

 • Cách sử dụng Too và So trong phần diễn tả nghĩa tương đương

 • Từ định lượng bất định: Many, much, a lot of, lots of, plenty of

 • Từ để hỏi (What, Where, Which, ...)

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 1

Quảng cáo

Đã với lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều
 • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 với đáp án

CHỈ TỪ 250K Một BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho những thầy cô và học trò lớp 7, đẩy đủ những bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời thông minh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Tương trợ zalo VietJack Official

Giáo án, bài giảng powerpoint Văn, Toán, Lí, Hóa....

4.5 (243)

799,000đs

199,000 VNĐ

Đề thi, chuyên đề Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời thông minh...

4.5 (243)

799,000đ

99,000 VNĐ

Khóa học, thi online lớp 7

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

xem tất cả

Đã với app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 7 | Soạn Tiếng Anh 7 | Để học tốt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và san sớt nhé! Những bình luận ko thích hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trang trước PDF Trang sau Giải bài tập lớp 7 sách mới những môn học

 • Lớp 7 - Kết nối tri thức
 • Soạn văn lớp 7 (hay nhất) - KNTT
 • Giải sgk Toán lớp 7 - KNTT
 • Giải Tiếng Anh lớp 7 - KNTT
 • Giải Khoa học tự nhiên lớp 7 - KNTT
 • Giải sgk Lịch Sử lớp 7 - KNTT
 • Giải sgk Địa Lí lớp 7 - KNTT
 • Giải Giáo dục công dân lớp 7 - KNTT
 • Giải sgk Kỹ thuật lớp 7 - KNTT
 • Giải Tin học lớp 7 - KNTT
 • Giải Hoạt động trải nghiệm lớp 7 - KNTT
 • Lớp 7 - Chân trời thông minh
 • Soạn văn lớp 7 (hay nhất) - CTST
 • Giải sgk Toán lớp 7 - CTST
 • Giải Tiếng Anh lớp 7 - CTST
 • Giải Khoa học tự nhiên lớp 7 - CTST
 • Giải Lịch Sử lớp 7 - CTST
 • Giải Địa Lí lớp 7 - CTST
 • Giải Giáo dục công dân lớp 7 - CTST
 • Giải Kỹ thuật lớp 7 - CTST
 • Giải Tin học lớp 7 - CTST
 • Giải Hoạt động trải nghiệm lớp 7 - CTST
 • Lớp 7 - Cánh diều
 • Soạn văn lớp 7 (hay nhất) - CD
 • Giải sgk Toán lớp 7 - CD
 • Giải Tiếng Anh lớp 7 - CD
 • Giải Khoa học tự nhiên lớp 7 - CD
 • Giải sgk Lịch Sử lớp 7 - CD
 • Giải Địa Lí lớp 7 - CD
 • Giải Giáo dục công dân lớp 7 - CD
 • Giải Kỹ thuật lớp 7 - CD
 • Giải Tin học lớp 7 - CD
 • Giải Hoạt động trải nghiệm lớp 7 - CD

Trang web san sớt nội dung miễn phí dành cho người Việt.

Lớp 1-2-3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lập trình Tiếng Anh

Chính sách

Chính sách bảo mật

Hình thức trả tiền

Chính sách đổi trả khóa học

Chính sách hủy khóa học

Tuyển dụng

Liên hệ với chúng tôi

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phường Hà Nội, Việt Nam

Phone: 084 283 45 85

Email: [email protected]

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC VIETJACK

Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền

Số giấy chứng thực đăng ký kinh doanh: 0108307822, ngày cấp: 04/06/2018, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phường Hà Nội.

2015 © All Rights Reserved.


--- Cập nhật: 18-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giáo án Tiếng Anh 7 unit 1: Back to school từ website timdapan.com cho từ khoá giải bài tập tiếng anh lớp 7 back to school.

Giáo án Tiếng Anh lớp 7

Giáo án Tiếng Anh 7 unit 1: Back to school được lực lượng biên tập Vn.Doc sưu tầm và tổng hợp lại từ những bộ giáo án chất lượng trên toàn quốc với mục tiêu sản xuất tài liệu tham khảo hữu ích, chất lượng dành cho quý thầy cô, với nội dung chi tiết cùng những đề mục khoa học sẽ giúp học trò thuận tiện hiểu được những mẫu câu, từ vựng mới,...

UNIT 1: BACK TO SCHOOL

Lesson 1 : A- Friends (1, 3, 4, 5)

I. The aims:

 • After the lesson, students will review the greetings and introduce themselves. They will practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing.

II. Language content:

1. Vocabulary:

 • Nice to meet you. – Just fine/not bad.
 • How is everything? - Pretty good/so am I.

2. Grammar:

 • The present simple tense.

III. Technique:

 • Eliciting, pairwork, groupwork, ask and answer.

IV. Teaching sida:

 • Textbook, tape, cassette.

V. Procedure:

T’activities

Ss’ activities

1. Warm up:

- Demonstrate the group which wins the game.

2. New activities:

a) Listen. Then practice with a partner.

- Introduce some situations:
+ Nice to see/meet you.
+ Nice to see/meet you again.
+ So am I.
- Have Ss look at the books and listen to the tape.
- Ask Ss to read in pairs.
- Call on some pairs to roleplay the dialogue in front of the class.
- Correct the mistake.
- Ask Ss to look at the asnwers then work in pairs.
- Call on some pairs to ask and asnwer the questions in front of the class.
- Correct then give the correct answers.

b) Listen. Then practice with a partner.

- Ask Ss to look at the picture in part 3 and introduce the picture.
- Have Ss work in pairs.
- Call on some pairs to practice in front of the class.
- Correct their pronunciation.

c) Listen. Complete the dialogues.

- Ask Ss to complete the dialogues in part 4.
- Explain some new phrases:
+ How is everything ?
+ Just fine.
+ Pretty good .
- Have Ss complete the dialogues.
- Ask Ss to exchange the results with their partners.
- Call on some Ss to give their answers in front of the class.
- Correct and give the correct answers.

- Greetings.
- Hai groups play game.
- Listen.

Listen and write down.

- Read in chorus and individually.

- Look at the books and listen to the tape.
- Work in pairs.
- Practice in front of the class.

- Work in pairs.

- Practice in front of the class.

- Write down.

- Look at the picture and listen.

- Work in pairs.
- Practice in front of the class.

- Complete the dialogues.
- Listen and write down.

- Complete the dialogues individually.
- Exchange the result with the partner.
- Give the answers.

- Copy down .

- Work in pairs.

- Practice in front of the class.

- Answer the questions.

- Listen to the tape and write the order of the pictures .
- Listen to the tape.
- Give the answers.
- Listen again and check the answers.

- Copy down.

- Make dialogues in pairs.

- Practice in front of the class.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *