Unit 12 lớp 7: Language Focus 4
Unit 12: Let's eat!

Language Focus 4 (Bài 1-5 trang 123-128 SGK Tiếng Anh 7)

1. Past Simple Tense ()

 a) Did you do your homework last week? No, I didn't. I watched TV. b) Did you eat dinner at home Wednesday? No, I didn't. I ate dinner at a food stall. c) Did you play basketball yesterday? No, I didn't. I went to the movie theatre. d) Did you watch a video film at the weekend? No, I didn't. I learned English lessons. e) Did you play table-tennis yesterday? No, I didn't. I played football with my friends. 

2. Indefinite Quantifiers ()

 a) Write the correct expression. A. a little coffee B. a lot of tea C. a little sugar D. lots of salt E. a lot of coffee b) Complete the dialogues Nga: Hoa, bạn làm sao thế? Hoa: Tôi cảm thấy bệnh. Tôi đã ăn quá nhiều kẹo. A. Mrs Quyen: Lan, add some salt to the vegetables, please. Lan : A lot or little? Mrs Quyen: Only a little, I think. B. Dr Le: You must drink a lot of water every day. Ba : Yes, doctor. C. Mr Nhat : Stop, please. That is too much coffee. Waitress: I'm sorry, Sir. I'll clean the table for you. D. Minh: Can you give me some paper, Nam? Nam : I'm sorry. I only have a little and I need it. 

3. TOO and EITHER

 a) Thực hiện với một bạn. Đọc bài hội thoại. - Ba : Tôi thích xoài. - Ba : Tôi ko thích chuối. Nam: Tôi cũng thích xoài. Nam: Tôi cũng ko thích chuối. - Ba : Tôi thích kẹo. - Ba : Tôi ko thích trứng. Nam: Tôi cũng thích kẹo. Nam: Tôi cũng ko thích trứng. b) Hãy nhìn vào hình. Viết bài hội thoại tương tự cùng với một bạn. - A: I like mangoes. - A: I don't like papaya. B: I like mangoes, too. B: I don't like papaya, either. - A: I don't like bananas. - A: I like corn. B: I don't like bananas, either. B: I like corn, too. - A: I don't like spinach. - A: I don't like fish. B: I don't like spinach, either. B: I don't like fish, either. - A: I don't like potatoes. - A: I don't like chicken. B: I don't like potatoes, either. B: I don't like chicken, either. - A: I like beef. B: I like beef, too. 

4. SO and NEITHER

 Thực hiện cùng với một bạn. Đọc. Sau đó nhìn vào những hình ở bài tập 3. Viết 8 đoạn hội thoại với SO và NEITHER. a) A: I like mangoes. c) A: I don't like papaya. B: So do I. B: Neither does my brother. b) A: I don't like bananas. d) A: I like corn. B: Neither do I. B: So do I. e) A: I don't like spinach. f) A: I like sweet potatoes. B: Neither does my sister. B: So do I. g) A: I don't like chicken. h) A: I like beef. B: So do my family. B: So does my brother. 

5. Imperatives ()

 Hoàn thành những lời hướng dẫn. a) Peel the onions. () b) Wash the cucumbers and the onions. () c) Slice the cucumbers and the onions. () d) Mix the slices. () e) Add a little salt, sugar and vinegar to the mixture. () f) Stir the mixture. () g) Wait for five minutes and the salad is ready to serve. () ingredient (n) : thành phần vinegar (n): giấm tea spoonful (n): một muỗng đầy peel (v) : lột vỏ mix (v) : trộn stir (v) : trộn, khuấy mixture (n) : hỗn hợp slice (v) : một lát mỏng serve (v) : phục vụ 

Đã sở hữu lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 23-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Language Focus 4 (Bài 1-5 trang 123-128 SGK Tiếng Anh 7) từ website sachgiaibaitap.com cho từ khoá giải bài tập tiếng anh lớp 7 language focus 4.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7 Language Focus 4 (Bài 1-5 trang 123-128 SGK Tiếng Anh 7) giúp bạn giải những bài tập trong sách tiếng anh, sách giải bài tập tiếng anh 7 tập trung vào việc sử dụng tiếng nói (phát âm, từ vựng và ngữ pháp) để phát triển bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết):

1. Past Simple Tense ()

a) Did you do your homework last week? No, I didn't. I watched TV. b) Did you eat dinner at home Wednesday? No, I didn't. I ate dinner at a food stall. c) Did you play basketball yesterday? No, I didn't. I went to the movie theatre. d) Did you watch a video film at the weekend? No, I didn't. I learned English lessons. e) Did you play table-tennis yesterday? No, I didn't. I played football with my friends. 

2. Indefinite Quantifiers ()

a) Write the correct expression. A. a little coffee B. a lot of tea C. a little sugar D. lots of salt E. a lot of coffee b) Complete the dialogues Nga: Hoa, bạn làm sao thế? Hoa: Tôi cảm thấy bệnh. Tôi đã ăn quá nhiều kẹo. A. Mrs Quyen: Lan, add some salt to the vegetables, please. Lan : A lot or little? Mrs Quyen: Only a little, I think. B. Dr Le: You must drink a lot of water every day. Ba : Yes, doctor. C. Mr Nhat : Stop, please. That is too much coffee. Waitress: I'm sorry, Sir. I'll clean the table for you. D. Minh: Can you give me some paper, Nam? Nam : I'm sorry. I only have a little and I need it. 

3. TOO and EITHER

a) Thực hiện với một bạn. Đọc bài hội thoại. - Ba : Tôi thích xoài. - Ba : Tôi ko thích chuối. Nam: Tôi cũng thích xoài. Nam: Tôi cũng ko thích chuối. - Ba : Tôi thích kẹo. - Ba : Tôi ko thích trứng. Nam: Tôi cũng thích kẹo. Nam: Tôi cũng ko thích trứng. b) Hãy nhìn vào hình. Viết bài hội thoại tương tự cùng với một bạn. - A: I like mangoes. - A: I don't like papaya. B: I like mangoes, too. B: I don't like papaya, either. - A: I don't like bananas. - A: I like corn. B: I don't like bananas, either. B: I like corn, too. - A: I don't like spinach. - A: I don't like fish. B: I don't like spinach, either. B: I don't like fish, either. - A: I don't like potatoes. - A: I don't like chicken. B: I don't like potatoes, either. B: I don't like chicken, either. - A: I like beef. B: I like beef, too. 

4. SO and NEITHER

Thực hiện cùng với một bạn. Đọc. Sau đó nhìn vào những hình ở bài tập 3. Viết 8 đoạn hội thoại với SO và NEITHER. a) A: I like mangoes. c) A: I don't like papaya. B: So do I. B: Neither does my brother. b) A: I don't like bananas. d) A: I like corn. B: Neither do I. B: So do I. e) A: I don't like spinach. f) A: I like sweet potatoes. B: Neither does my sister. B: So do I. g) A: I don't like chicken. h) A: I like beef. B: So do my family. B: So does my brother. 

5. Imperatives ()

Hoàn thành những lời hướng dẫn. a) Peel the onions. () b) Wash the cucumbers and the onions. () c) Slice the cucumbers and the onions. () d) Mix the slices. () e) Add a little salt, sugar and vinegar to the mixture. () f) Stir the mixture. () g) Wait for five minutes and the salad is ready to serve. () ingredient (n) : thành phần vinegar (n): giấm tea spoonful (n): một muỗng đầy peel (v) : lột vỏ mix (v) : trộn stir (v) : trộn, khuấy mixture (n) : hỗn hợp slice (v) : một lát mỏng serve (v) : phục vụ 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *