Communication (phần 1-4 trang 11 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Unit 7 lớp 7: Communication(phần 1 → 4 trang 11 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Look at the flags of some countries. Give the names of these countries.

1. The UK2. Australia3. India4. Thailand5. Malaysia

2. Why do these countries drive on the left? Listen to the text then write your answer below.

Bài nghe:

Reasons why this happened: (Những lí do cho việc này:)

1. Some countries use the same system as the UK.

2. Many people are right-handed (in the past, this meant they could ride a horse using mainly their left hand, and could more easily use their right hand to carry a sword.)

3. Look at the strange driving laws below. Five of them are true, but one is false. In pairs, can you find the false driving law?

1. In Alaska, you are not allowed to drive with a dog on the roof.T

2. It is illegal for women to drive in Saudi Arabia. T

3. You have to wear a shirt or T-shirt while driving in Thailand. T

4. In Spain, people who wear glasses have to carry a spare pair in the car. T

5. In South Africa, you have to let animals go first. T

6. In France, you can only reverse your car on Sundays. F

4. Now, work in groups. Discuss the laws and put them in order from the strangest (No l) to the least strange (No 5). Are there strange rules in Viet Nam?

No. (số thứ tự)Laws (luật)
1The most strangest law is “You have to wear a shirt or T-shirt while driving in Thailand”. (Luật kì lạ nhất là “Bạn phải mặc áo sơ mi hoặc áo phông khí tài xế) It is a little crazy because if you forget to wear a shirt or a T-shirt, you can’t drive. It’s inconvenient. (Nó tương đối kì lạ bời vì nếu bạn quên mặc áo sơ mi hoặc áo phông, bạn ko được tài xế. Điều này thật bất tiện.)
2In Spain, people wearing glasses have to carry a spare pair in the car. It is a little strange. (Ở Tây Ban Nha, những người đeo kính phải mang theo một kính dự phòng)
3The law “In South Africa, you have to let animals go first” is strange. It’s because animals are the first priority, not humans, (Luật “Ở Nam Phi, bạn phải nhường động vật đi trước” thật kì lạ. Điều đó tức là động vật được ưu tiên số 1, ko phải con người.)
4It’s illegal for women to drive in Saudi Arabia. It’s strange and unfair for women. (Phụ nữ tài xế ở Ả Rập là phi pháp. Điều này kì lạ và ko công bằng đối với phụ nữ.)
5In Alaska, you are not allowed to drive with a dog on the roof. I think it’s good because it’s safe for the humans and the dogs. (Ở Alaska, bạn ko được phép tài xế lúc để một chú chó trên mui. Tôi nghĩ rằng điều đó tốt bới vì tương tự thì an toàn cho cả người và chó.)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *