Giải bài 2 trang 15 sgk đại số 10

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 10

 • Chương I. MỆNH ĐỀ TẬP HỢP
  • Bài 1. Mệnh đề
  • Bài 2. Tập hợp
  • Bài 3. Những phép toán tập hợp
  • Bài 4. Những tập hợp số
  • Bài 5. Số sắp đúng. Sai số
  • Ôn tập chương I - Mệnh đề. Tập hợp
 • Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
  • Bài 1. Hàm số
  • Bài 2. Hàm số y = ax + b
  • Bài 3. Hàm số bậc hai
  • Ôn tập chương II - Hàm số hàng đầu và bậc hai
 • Chương III.PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH.
  • Bài 1. Đại cương về phương trình
  • Bài 2. Phương trình quy về phương trình hàng đầu, bậc hai
  • Bài 3. Phương trình và hệ phương trình hàng đầu nhiều ẩn
  • Ôn tập chương III - Phương trình. Hệ phương trình
 • Chương IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH
  • Bài 1. Bất đẳng thức
  • Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
  • Bài 3. Dấu của nhị thức hàng đầu
  • Bài 4. Bất phương trình hàng đầu hai ẩn
  • Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai
  • Ôn tập chương IV - Bất đẳng thức. Bất phương trình.
 • Chương V. THỐNG KÊ
  • Bài 1. Bảng phân bố tần số và tần suất
  • Bài 2. Biểu đồ
  • Bài 3. Số trung bình cùng. Số trung vị. Mốt
  • Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn
  • Ôn tập chương V - Thống kê
 • Chương VI. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
  • Bài 1. Cung và góc lượng giác
  • Bài 2. Trị giá lượng giác của một cung
  • Bài 3. Công thức lượng giác
  • Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ 10

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 10

 • Chương I. VECTƠ
  • Những khái niệm
  • Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ
  • Bài 3. Tích của vectơ với một số
  • Bài 4. Hệ trục tọa độ
  • Ôn tập Chương I - Vectơ
 • Chương II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG
  • Bài 3. Trị giá lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ tới 180 độ
  • Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ
  • Bài 3. Những hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
  • Ôn tập Chương II - Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
 • Chương III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
  • Bài 1. Phương trình đường thẳng
  • Bài 2. Phương trình đường tròn
  • Bài 3. Phương trình đường Elip
  • Ôn tập Chương III - Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 10

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *