Câu 12 trang 106 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

SGK Toán 11 Tăng

Giải bài tập toán lớp 11 Tăng như là cuốn để học tốt Toán lớp 11 Tăng. Tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập giải tích và hình học SGK Toán lớp 11 Tăng, giúp ôn luyện thi THPT Quốc gia

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO

 • CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
 • CHƯƠNG II. TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT
 • CHƯƠNG III: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN
 • CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN
 • CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH - TOÁN 11 NÂNG CAO

HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO

 • CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
 • CHƯƠNG II: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG
 • CHƯƠNG III: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC - TOÁN 11 NÂNG CAO

CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

 • Bài 1. Những hàm số lượng giác
 • Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản
 • Bài 3. Một số dạng phương trình lượng giác thuần tuý
 • Thắc mắc và bài tập ôn tập chương I
 • Bài tập trắc nghiệm khách quan - Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Toán 11 Tăng

CHƯƠNG II. TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT

 • A. Tổ hợp
 • B. Xác suất
 • Thắc mắc và bài tập ôn tập chương II
 • Bài tập trắc nghiệm khách quan - Chương II. Tổ hợp và xác suất - Toán 11 Tăng

CHƯƠNG III: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

 • Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học
 • Bài 2. Dãy số
 • Bài 3. Cấp số cùng
 • Bài 4. Cấp số nhân
 • Thắc mắc và bài tập ôn tập chương III
 • Bài tập trắc nghiệm khách quan - Chương III. Dãy số. Cấp số cùng và cấp số nhân - Toán 11 Tăng

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN

 • A. Giới hạn của dãy số
 • B. Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục
 • Thắc mắc và bài tập ôn tập chương IV
 • Bài tập trắc nghiệm khách quan - Chương IV. Giới hạn - Toán 11 Tăng

CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

 • Bài 1. Khái niệm đạo hàm
 • Bài 2. Những quy tắc tính đạo hàm
 • Bài 3. Đạo hàm của những hàm số lượng giác
 • Bài 4. Vi phân
 • Bài 5. Đạo hàm cấp cao
 • Thắc mắc và bài tập ôn tập chương V
 • Bài tập trắc nghiệm khách quan - Chương V. Đạo hàm - Toán 11 Tăng

CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

 • Bài 1. Mở đầu về phép biến hình
 • Bài 2. Phép tịnh tiến và phép dời hình
 • Bài 3. Phép đối xứng trục
 • Bài 4. Phép quay và phép đối xứng tâm
 • Bài 5. Hai hình bằng nhau
 • Bài 6. Phép vị tự
 • Bài 7. Phép đồng dạng
 • Ôn tập chương I
 • Những thắc mắc trắc nghiệm - Chương I - Toán 11 Tăng

CHƯƠNG II: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

 • Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
 • Bài 2: Hai đường thẳng song song
 • Bài 3: Đường thẳng song song với mặt phẳng
 • Bài 4: Hai mặt phẳng song song
 • Bài 5: Phép chiếu song song
 • Bài tập ôn tập chương II
 • Thắc mắc trắc nghiệm ôn tập chương II

CHƯƠNG III: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC

 • Bài 1: Vectơ trong ko gian. Sự đồng phẳng của những vectơ
 • Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
 • Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
 • Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc
 • Bài 5: Khoảng cách
 • Bài tập ôn tập chương III
 • Những thắc mắc trắc nghiệm - Chương III - Toán 11 Tăng

A. Tổ hợp

 • Bài 1. Hai quy tắc đếm cơ bản
 • Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp
 • Bài 3. Nhị thức Niu-tơn

B. Xác suất

 • Bài 4. Biến cố và xác suất của biến cố
 • Bài 5. Những quy tắc tính xác suất
 • Bài 6. Biến ngẫu nhiên rời rạc

A. Giới hạn của dãy số

 • Bài 1. Dãy số mang giới hạn 0
 • Bài 2. Dãy số mang giới hạn hữu hạn
 • Bài 3. Dãy số mang giới hạn vô cực

B. Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục

 • Bài 4. Khái niệm và một số định lí về giới hạn của hàm số
 • Bài 5. Giới hạn một bên
 • Bài 6. Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực
 • Bài 7. Những dạng vô định
 • Bài 8. Hàm số liên tục

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *