1000 Bài tập trắc nghiệm Toán 11 có đáp án | Trắc nghiệm Toán 11 Đại số và Giải tích


Với trên 1000 bài tập trắc nghiệm Toán 11 Đại số và Giải tích sở hữu đáp án chi tiết đầy đủ những mức độ nhận mặt, thông hiểu, vận dụng sẽ giúp học trò ôn tập trắc nghiệm Toán 11 để đạt điểm cao trong bài thi Toán 11.

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Toán 11 Đại số & Giải tích

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

 • Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác
 • Cách xác định tính chẵn, lẻ của hàm số lượng giác
 • Cách tìm trị giá to nhất, nhỏ nhất của hàm số lượng giác
 • Cách tìm chu kì của hàm số lượng giác lượng giác
 • Cách xác định hàm số lúc sở hữu đồ thị cho trước
 • 20 câu trắc nghiệm Hàm số lượng giác (phần 1)
 • 20 câu trắc nghiệm Hàm số lượng giác (phần 2)
 • 30 câu trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)
 • 30 câu trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản (phần 2)
 • 35 câu trắc nghiệm Một số phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)
 • 35 câu trắc nghiệm Một số phương trình lượng giác cơ bản (phần 2)
 • 30 câu trắc nghiệm tổng hợp Hàm số lượng giác (phần 1)
 • 30 câu trắc nghiệm tổng hợp Hàm số lượng giác (phần 2)
 • Đề rà soát Toán 11 Đại số Chương 1

Chương 2: Tổ hợp - Xác suất

 • 20 câu trắc nghiệm Quy tắc đếm (phần 1)
 • 20 câu trắc nghiệm Quy tắc đếm (phần 2)
 • 24 câu trắc nghiệm Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp (phần 1)
 • 24 câu trắc nghiệm Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp (phần 2)
 • 14 câu trắc nghiệm Nhị thức Niu - Tơn
 • 14 câu trắc nghiệm Phép thử và biến cố
 • 21 câu trắc nghiệm Xác suất của biến cố (phần 1)
 • 21 câu trắc nghiệm Xác suất của biến cố (phần 2)
 • 22 câu trắc nghiệm tổng hợp Tổ hợp, Xác suất
 • Đề rà soát Toán 11 Đại số Chương 2

Chương 3: Dãy số - Cấp số cùng và cấp số nhân

 • 18 câu trắc nghiệm Phương pháp quy nạp toán học - Dãy số
 • 25 câu trắc nghiệm Cấp số cùng (phần 1)
 • 25 câu trắc nghiệm Cấp số cùng (phần 2)
 • 27 câu trắc nghiệm Cấp số nhân (phần 1)
 • 27 câu trắc nghiệm Cấp số nhân (phần 2)
 • 18 câu trắc nghiệm tổng hợp Dãy số
 • Đề rà soát Toán 11 Đại số Chương 3

Chương 4: Giới hạn

 • 41 câu trắc nghiệm Giới hạn của dãy số (phần 1)
 • 41 câu trắc nghiệm Giới hạn của dãy số (phần 2)
 • 40 câu trắc nghiệm Giới hạn của hàm số (phần 1)
 • 40 câu trắc nghiệm Giới hạn của hàm số (phần 2)
 • 15 câu trắc nghiệm Hàm số liên tục
 • 40 câu trắc nghiệm tổng hợp Giới hạn (phần 1)
 • 40 câu trắc nghiệm tổng hợp Giới hạn (phần 2)
 • Đề rà soát Toán 11 Đại số Chương 4

Chương 5: Đạo hàm

 • 17 câu trắc nghiệm Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm
 • 37 câu trắc nghiệm Những quy tắc tính đạo hàm (phần 1)
 • 37 câu trắc nghiệm Những quy tắc tính đạo hàm (phần 2)
 • 38 câu trắc nghiệm Đạo hàm của những hàm số lượng giác
 • 18 câu trắc nghiệm Vi phân
 • 15 câu trắc nghiệm Đạo hàm cấp hai
 • 26 câu trắc nghiệm tổng hợp Đạo hàm
 • Đề rà soát Toán 11 Đại số Chương 5
 • 51 câu trắc nghiệm tổng ôn Toán 11 Đại số (phần 1)
 • 51 câu trắc nghiệm tổng ôn Toán 11 Đại số (phần 2)
 • 51 câu trắc nghiệm tổng ôn Toán 11 Đại số (phần 3)

Danh mục trắc nghiệm Đại số 11 theo bài học

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

 • Trắc nghiệm Bài 1: Hàm số lượng giác (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 1: Hàm số lượng giác (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 3: Một số phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 3: Một số phương trình lượng giác cơ bản (phần 2)
 • Bài tập tổng ôn Toán 11 Chương Một Đại số sở hữu đáp án (phần 1)
 • Bài tập tổng ôn Toán 11 Chương Một Đại số sở hữu đáp án (phần 2)

Chương 2: Tổ hợp - Xác suất

 • Trắc nghiệm Bài 1: Quy tắc đếm (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 1: Quy tắc đếm (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 3: Nhị thức Niu - Tơn
 • Trắc nghiệm Bài 4: Phép thử và biến cố
 • Trắc nghiệm Bài 5: Xác suất của biến cố (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 5: Xác suất của biến cố (phần 2)
 • Bài tập tổng ôn Toán 11 Chương Hai Đại số sở hữu đáp án

Chương 3: Dãy số - Cấp số cùng và cấp số nhân

 • Trắc nghiệm Bài 1-2 (sở hữu đáp án): Phương pháp quy nạp toán học - Dãy số
 • Trắc nghiệm Bài 3: Cấp số cùng (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 3: Cấp số cùng (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 4: Cấp số nhân (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 4: Cấp số nhân (phần 2)
 • Bài tập tổng ôn Toán 11 Chương 3 Đại số sở hữu đáp án

Chương 4: Giới hạn

 • Trắc nghiệm Bài 1: Giới hạn của dãy số (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 1: Giới hạn của dãy số (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Giới hạn của hàm số (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Giới hạn của hàm số (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 3: Hàm số liên tục
 • Bài tập tổng ôn Toán 11 Chương 4 Đại số sở hữu đáp án (phần 1)
 • Bài tập tổng ôn Toán 11 Chương 4 Đại số sở hữu đáp án (phần 2)

Chương 5: Đạo hàm

 • Trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm
 • Trắc nghiệm Bài 2: Những quy tắc tính đạo hàm (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Những quy tắc tính đạo hàm (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 3: Đạo hàm của những hàm số lượng giác
 • Trắc nghiệm Bài 4: Vi phân
 • Trắc nghiệm Bài 5: Đạo hàm cấp hai
 • Bài tập tổng ôn Toán 11 Chương 5 Đại số sở hữu đáp án

Ôn tập cuối năm

 • Bài tập Toán 11 Đại số tổng ôn cuối năm (phần 1)
 • Bài tập Toán 11 Đại số tổng ôn cuối năm (phần 2)
 • Bài tập Toán 11 Đại số tổng ôn cuối năm (phần 3)

Trắc nghiệm Bài 1 (sở hữu đáp án): Hàm số lượng giác (phần 1)

Bài 1.Hàm số :

sở hữu tập xác định là:

A. R

B. R{k2π, k ∈ Z}.

C. {k2π, k ∈ Z}.

D. ∅

Bài 2.Hàm số y = sinxcos2x là:

A. Hàm chẵn.

B. Hàm ko sở hữu tính chẵn, lẻ.

C. Hàm ko sở hữu tính tuần hoàn.

D. Hàm lẻ.

Bài 3.Hàm số thỏa mãn tính chất nào sau đây?

A. Hàm chẵn.

B. Hàm ko sở hữu tính chẵn, lẻ.

C. Xác định trên R.

D. Hàm lẻ.

Bài 4.Trong những hàm số sau, hàm số nào là hàm lẻ?

A. y = sin2x

B. y = sin2x.cosx.

C. y = tanx/cosx.

D. y = cotx/sinx.

Bài 5.Trong những hàm số sau, hàm số nào là hàm chẵn?

A.

B. y = sinx.cos2x

C. y = cosx.sin2x

D. y = cosxsin3x.

Bài 6. Hàm số y = cosx/(2sinx- √3) sở hữu tập xác định là:

A. R{π/3+k2π, k ∈ Z}.

B. R{π/6+kπ, k ∈ Z}.

C. R{π/6+k2π, 5π/6+k2π, k ∈ Z}.

D. R{π/3+k2π, 2π/3+k2π, k ∈ Z}.

Bài 7.Hàm số y = tan(x/2 - π/4) sở hữu tập xác định là:

A. R{π/2+k2π, k ∈ Z}.

B. R{π/2+kπ, k ∈ Z}.

C. R{3π/2+k2π, k ∈ Z}.

D. R.

Bài 8.Tập xác định của hàm số y = cot(2x - π/3) + Hai là:

A. R{π/6+kπ, k ∈ Z}.

B. R{π/6+k2π, k ∈ Z}.

C. R{5π/12+kπ/2, k ∈ Z}.

D. R{π/6+kπ/2, k ∈ Z}.

Bài 9.Hàm số :

sở hữu tập xác định là:

A. R{kπ, k ∈ Z}.

B. R{π/2+π, k ∈ Z}.

C. R{π/2+k2π, k ∈ Z}.

D. R{kπ/2, k ∈ Z}.

Bài 10.Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) và k ∈ Z.

Khoảng nào dưới đây ko nằm trong tập xác định của hàm số?

Trắc nghiệm Bài 2 (sở hữu đáp án): Phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)

Bài 1: Phương trình cos23x = Một sở hữu nghiệm là:

A. x = kπ, k ∈ Z.     B. x =kπ/2, k ∈ Z.

C. x =kπ/3, k ∈ Z.     D. x =kπ/4, k ∈ Z.

Bài 2: Phương trình tan( x - π/4) = 0 sở hữu nghiệm là:

A. x = π/4 + kπ, k ∈ Z.     B. x = 3π/4 + kπ, k ∈ Z.

C. x = kπ, k ∈ Z.     D. x = k2π, k ∈ Z.

Bài 3: Phương trình cot( x + π/4) = 0 sở hữu nghiệm là:

A. x = - π/4 + kπ, k ∈ Z.     B. x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

C. x = - π/4 + k2π, k ∈ Z.     D. x = π/4 + k2π, k ∈ Z.

Bài 4: Trong [0;π],phương trình sinx = 1 – cos2x sở hữu tập nghiệm là:

Bài 5: Trong [0;Hai π), phương trình cos2x + sinx = 0 sở hữu tập nghiệm là:

Bài 6: Trong [0;Hai π), phương trình sin2x + sinx = 0 sở hữu số nghiệm là:

A. 1       B. 2

C. 3       D. 4

Bài 7: Phương trình sinx + √3cosx = Một sở hữu số nghiệm thuộc (0;3π) là:

A. 2       B. 3

C. 4       D. 6

Bài 8:Phương trình √2cos(x + π/3) = Một sở hữu mấy họ nghiệm?

A. 0       B. 2

C. 1       D. 3

Bài 9: Số nghiệm của phương trình sin(x + π/4) = Một thuộc [0;3π] là:

A. 1       B. 0

C. 2       D. 3

Bài 10: Phương trình sinx = cosx sở hữu số nghiệm thuộc đoạn [0;π] là:

A. 1

B. 4

C. 5

D. 2

 • Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
 • Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Quan hệ song song
 • Chương 3: Vectơ trong ko gian. Quan hệ vuông góc trong ko gian

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.comLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *