Giải Bài 136 trang 38 sách bài tập Toán 6 – Cánh diều

Sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

GIẢI SBT TOÁN 6 TẬP Một CÁNH DIỀU

 • 👉 Chương 1: Số tự nhiên - SBT
 • 👉 Chương 2: Số nguyên - SBT
 • 👉 Chương 3: Hình học trực quan - SBT

GIẢI SBT TOÁN 6 TẬP Hai CÁNH DIỀU

 • 👉 CHƯƠNG IV: Một số yếu tố thống kê và xác suất - SBT
 • 👉 CHƯƠNG V: Phân số và số thập phân - SBT
 • 👉 CHƯƠNG VI. Hình học phẳng - SBT

Chương 1: Số tự nhiên - SBT

 • 👉 Bài 1: Tập hợp - Cánh diều
 • 👉 Bài 2: Tập hợp những số tự nhiên - Cánh diều
 • 👉 Bài 3: Phép cùng, phép trừ những số tự nhiên - Cánh diều
 • 👉 Bài 4: Phép nhân, phép chia những số tự nhiên- Cánh diều
 • 👉 Bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên- Cánh diều
 • 👉 Bài 6: Thứ tự thực hiện những phép tính - Cánh diều
 • 👉 Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết - Cánh diều
 • 👉 Bài 8: Tín hiệu chia hết cho 2, cho 5
 • 👉 Bài 9: Tín hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Cánh diều
 • 👉 Bài 10: Số nhân tố - Cánh diều
 • 👉 Bài 11: Phân tích một số ra thừa số nhân tố - Cánh diều
 • 👉 Bài 12: Ước chung và ước chung to nhất - Cánh diều
 • 👉 Bài 13: Bội chung và bội chung nhỏ nhất - Cánh diều
 • 👉 Bài tập cuối chương I - Cánh diều

Chương 2: Số nguyên - SBT

 • 👉 Bài 1: Số nguyên âm - Cánh diều
 • 👉 Bài 2: Tập hợp những số nguyên - Cánh diều
 • 👉 Bài 3: Phép cùng những số nguyên - Cánh diều
 • 👉 Bài 4: Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc - Cánh diều
 • 👉 Bài 5: Phép nhân những số nguyên - Cánh diều
 • 👉 Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên - Cánh diều
 • 👉 Bài tập cuối chương II - Cánh diều

Chương 3: Hình học trực quan - SBT

 • 👉 Bài 1: Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều- Cánh diều
 • 👉 Bài 2: Hình chữ nhật. Hình thoi- Cánh diều
 • 👉 Bài 3: Hình bình hành - Cánh diều
 • 👉 Bài 4: Hình thang cân- Cánh diều
 • 👉 Bài 5: Hình sở hữu trục đối xứng - Cánh diều
 • 👉 Bài 6: Hình sở hữu tâm đối xứng - Cánh diều
 • 👉 Bài tập cuối chương III- Cánh diều

CHƯƠNG IV: Một số yếu tố thống kê và xác suất - SBT

 • 👉 Bài 1. Thu thập, tổ chức, trình diễn, phân tích và xử lí dữ liệu - Cánh diều
 • 👉 Bài 2. Biểu đồ cột kép - Cánh diều
 • 👉 Bài 3. Mô phỏng xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn thuần - Cánh diều
 • 👉 Bài 4. Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn thuần - Cánh diều
 • 👉 Bài tập cuối chương 4 - Cánh diều

CHƯƠNG V: Phân số và số thập phân - SBT

 • 👉 Bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên - Cánh diều
 • 👉 Bài 2: So sánh những phân số. Hỗn số dương - Cánh diều
 • 👉 Bài 3. Phép cùng, phép trừ phân số - Cánh diều
 • 👉 Bài 4. Phép nhân, phép chia phân số - Cánh diều
 • 👉 Bài 5. Số thập phân - Cánh diều
 • 👉 Bài 6: Phép cùng, phép trừ số thập phân - Cánh diều
 • 👉 Bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân - Cánh diều
 • 👉 Bài 8. Ước tính và làm tròn số - Cánh diều
 • 👉 Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm - Cánh diều
 • 👉 Bài 10. Hai bài toán về phân số - Cánh diều
 • 👉 Bài tập cuối chương V - Cánh diều

CHƯƠNG VI. Hình học phẳng - SBT

 • 👉 Bài 1: Điểm. Đường thẳng - Cánh diều
 • 👉 Bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song - Cánh diều
 • 👉 Bài 3: Đoạn thẳng
 • 👉 Bài 4: Tia - Cánh diều
 • 👉 Bài 5: Góc - Cánh diều
 • 👉 Bài tập cuối chương VI - Cánh diều

--- Cập nhật: 19-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải bài 136 trang 56 sgk toán 6 tập 2 từ website dayhoctot.com cho từ khoá giải bài tập toán 6 bài 136.

PHẦN SỐ HỌC - TOÁN 6 TẬP 1

 • Chương I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
  • Tập hợp. Phần tử của tập hợp
  • Tập hợp những số tự nhiên
  • Ghi số tự nhiên
  • Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
  • Phép cùng và phép nhân
  • Phép trừ và phép chia
  • Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
  • Chia hai lũy thừa cùng cơ số
  • Thứ tự thực hiện những phép tính
  • Tính chất chia hết của một tổng.
  • Tín hiệu chia hết cho 2, cho 5
  • Tín hiệu chia hết cho 3, cho 9.
  • Ước và bội
  • Số nhân tố. Hợp số. Bảng số nhân tố
  • Phân tích một số ra thừa số nhân tố
  • Ước chung và bội chung
  • Ước chung to nhất
  • Bội chung nhỏ nhất.
  • Ôn tập chương I:Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
 • Chương II. SỐ NGUYÊN
  • Làm quen với số nguyên âm.
  • Tập hợp những số nguyên.
  • Thứ tự trong tập hợp những số nguyên.
  • Cùng hai số nguyên cùng dấu.
  • Cùng hai số nguyên khác dấu.
  • Tính chất của phép cùng những số nguyên.
  • Phép trừ hai số nguyên.
  • Quy tắc dấu ngoặc.
  • Quy tắc chuyển vế.
  • Nhân hai số nguyên khác dấu.
  • Nhân hai số nguyên cùng dấu.
  • Tính chất của phép nhân.
  • Bội và ước của một số nguyên.
  • Ôn tập chương II: Số nguyên - Toán 6

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 6 TẬP 1

 • Chương I. ĐOẠN THẲNG
  • Điểm. Đường thẳng
  • Ba điểm thẳng hàng
  • Đường thẳng đi qua hai điểm
  • Thực hiện: Trồng cây thẳng hàng
  • Tia
  • Đoạn thẳng
  • Độ dài đoạn thẳng
  • Lúc nào thì AM + MB = AB?
  • Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
  • Trung điểm của đoạn thẳng
  • Ôn tập chương I: Đoạn thẳng - Toán 6

PHẦN SỐ HỌC - TOÁN 6 TẬP 2

 • Chương III. PHÂN SỐ
  • Mở rộng khái niệm về phân số
  • Phân số bằng nhau
  • Tính chất cơ bản của phân số.
  • Rút gọn phân số
  • Quy đồng mẫu số nhiều phân số
  • So sánh phân số
  • Phép cùng phân số
  • Tính chất cơ bản của phép cùng phân số
  • Phép trừ phân số
  • Phép nhân phân số
  • Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
  • Phép chia phân số
  • Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
  • Tìm trị giá phân số của một số cho trước
  • Tìm một số biết trị giá một phân số của nó
  • Tìm tỉ số của hai số
  • Biểu đồ phần trăm
  • Ôn tập chương III: Phân số - Toán 6
  • Ôn tập cuối năm phần Số học - Toán 6 tập 2

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 6 TẬP 2

 • Chương II. GÓC
  • Nửa mặt phẳng
  • Góc
  • Số đo góc
  • Lúc nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?
  • Vẽ góc cho biết số đo
  • Tia phân giác của góc
  • Thực hiện đo góc trên mặt đất
  • Đường tròn
  • Tam giác
  • Ôn tập phần Hình học - Toán 6

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *