Giải bài 136 trang 56 sgk toán 6 tập 2

PHẦN SỐ HỌC - TOÁN 6 TẬP 1

 • Chương I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
  • Tập hợp. Phần tử của tập hợp
  • Tập hợp những số tự nhiên
  • Ghi số tự nhiên
  • Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
  • Phép cùng và phép nhân
  • Phép trừ và phép chia
  • Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
  • Chia hai lũy thừa cùng cơ số
  • Thứ tự thực hiện những phép tính
  • Tính chất chia hết của một tổng.
  • Tín hiệu chia hết cho 2, cho 5
  • Tín hiệu chia hết cho 3, cho 9.
  • Ước và bội
  • Số nhân tố. Hợp số. Bảng số nhân tố
  • Phân tích một số ra thừa số nhân tố
  • Ước chung và bội chung
  • Ước chung to nhất
  • Bội chung nhỏ nhất.
  • Ôn tập chương I:Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
 • Chương II. SỐ NGUYÊN
  • Làm quen với số nguyên âm.
  • Tập hợp những số nguyên.
  • Thứ tự trong tập hợp những số nguyên.
  • Cùng hai số nguyên cùng dấu.
  • Cùng hai số nguyên khác dấu.
  • Tính chất của phép cùng những số nguyên.
  • Phép trừ hai số nguyên.
  • Quy tắc dấu ngoặc.
  • Quy tắc chuyển vế.
  • Nhân hai số nguyên khác dấu.
  • Nhân hai số nguyên cùng dấu.
  • Tính chất của phép nhân.
  • Bội và ước của một số nguyên.
  • Ôn tập chương II: Số nguyên - Toán 6

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 6 TẬP 1

 • Chương I. ĐOẠN THẲNG
  • Điểm. Đường thẳng
  • Ba điểm thẳng hàng
  • Đường thẳng đi qua hai điểm
  • Thực hiện: Trồng cây thẳng hàng
  • Tia
  • Đoạn thẳng
  • Độ dài đoạn thẳng
  • Lúc nào thì AM + MB = AB?
  • Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
  • Trung điểm của đoạn thẳng
  • Ôn tập chương I: Đoạn thẳng - Toán 6

PHẦN SỐ HỌC - TOÁN 6 TẬP 2

 • Chương III. PHÂN SỐ
  • Mở rộng khái niệm về phân số
  • Phân số bằng nhau
  • Tính chất cơ bản của phân số.
  • Rút gọn phân số
  • Quy đồng mẫu số nhiều phân số
  • So sánh phân số
  • Phép cùng phân số
  • Tính chất cơ bản của phép cùng phân số
  • Phép trừ phân số
  • Phép nhân phân số
  • Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
  • Phép chia phân số
  • Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
  • Tìm trị giá phân số của một số cho trước
  • Tìm một số biết trị giá một phân số của nó
  • Tìm tỉ số của hai số
  • Biểu đồ phần trăm
  • Ôn tập chương III: Phân số - Toán 6
  • Ôn tập cuối năm phần Số học - Toán 6 tập 2

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 6 TẬP 2

 • Chương II. GÓC
  • Nửa mặt phẳng
  • Góc
  • Số đo góc
  • Lúc nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?
  • Vẽ góc cho biết số đo
  • Tia phân giác của góc
  • Thực hiện đo góc trên mặt đất
  • Đường tròn
  • Tam giác
  • Ôn tập phần Hình học - Toán 6

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *