Giải Toán lớp 6 trang 73 Tập 1 Cánh diều

Với Giải Toán lớp 6 trang 73 Tập Một trong Bài 3: Phép cùng những số nguyên Toán lớp 6 Tập Một Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò tiện lợi trả lời những thắc mắc & làm bài tập Toán lớp 6 trang 73.

Giải Toán lớp 6 trang 73 Tập Một Cánh diều

Tập dượt Hai trang 73 Toán lớp 6 Tập 1: Tính:

a) (– 28) + 82;

b) 51 + (– 97).

Lời giải:

Ta với:

a) (– 28) + 82 = 82 – 28 = 54. 

b) 51 + (– 97) = – (97 – 51) = – 46. 

Hoạt động 5 trang 73 Toán lớp 6 Tập 1: Tính và so sánh kết quả:

a) (– 25) + 19 và 19 + (– 25);

b) [(– 12) + 5] + (– 1) và (– 12) + [5 + (– 1)];

c) (– 18) + 0 và –18;

d) (– 12) + 12 và 0.

Lời giải:

a) (– 25) + 19 = – (25 – 19) = – 6

19 + (– 25) = – (25 – 19) = – 6

Vậy (– 25) + 19 = 19 + (–25). 

b) [(– 12) + 5] + (– 1) = [– (12 – 5)] + (– 1) = (– 7) + (– 1) = – (7 + 1) = – 8

(– 12) + [5 + (– 1)] = (– 12) + (5 – 1) = (– 12) + 4 = – (12 – 4) = – 8

Vậy [(– 12) + 5] + (– 1) = (– 12) + [5 + (– 1)]. 

c) (– 18) + 0 = – (18 – 0) = – 18

Vậy (– 18) + 0 = – 18. 

d) (– 12) + 12 = – (12 – 12) = – 0 = 0. 

Vậy (– 12) + 12 = 0. 

Tập dượt 3 trang 73 Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cách hợp lí:

a) 51 + (– 97) + 49;

b) 65 + (– 42) + (– 65).

Lời giải:

a) 51 + (– 97) + 49 

= 51 + 49 + (– 97)           (tính chất giao hoán)

= (51 + 49) + (– 97)         (tính chất kết hợp)

= 100 + (– 97) 

= 100 – 97 

= 3. 

b) 65 + (– 42) + (– 65) 

= 65 + (– 65) + (– 42)                (tính chất giao hoán) 

= [65 + (– 65)] + (– 42) 

= 0 + (– 42)                               (cùng với số đối)

= – 42.                   (cùng với số 0)

Lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài 3: Phép cùng những số nguyên Cánh diều hay khác:

  • Giải Toán 6 trang 70 Tập 1

  • Giải Toán 6 trang 71 Tập 1

  • Giải Toán 6 trang 72 Tập 1

  • Giải Toán 6 trang 74 Tập 1

  • Giải Toán 6 trang 75 Tập 1

  • Toán lớp 6 Bài 4: Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

  • Toán lớp 6 Bài 5: Phép nhân những số nguyên

  • Toán lớp 6 Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

  • Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 2

  • Toán lớp 6 Bài 1: Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *