Bài 1: Điểm. Đường thẳng trang 75, 76, 77, 78, 79 Toán lớp 6 tập 2 Cánh diều

Hoạt động 1

Quan sát một phần sơ đồ khu vực Cố đô Hoa Lư (Hình 1), mỗi chấm nhỏ (màu đỏ) biểu thị vị trí của một địa danh. Hãy chỉ chấm nhỏ biểu thị vị trí Cố đô Hoa Lư và Tràng An.

Quan sát sơ đồ Hình 1 để trả lời

Chấm biểu thị vị trí Cố đô Hoa Lư và Tràng An tuần tự là: A và D

Tập luyện vận dụng 1

Vẽ ba điểm A, B, C.

Vẽ ba dấu chấm và đặt tên cho chúng là A, B, C.

Hoạt động 2

Sử dụng bút và thước thẳng vạch trên trang giấy theo cạnh của thước. Nét vẽ được tạo ra gợi nên hình gì?

Sử dụng bút và thước thẳng vạch trên trang giấy theo cạnh của thước, quan sát rồi nhận xét hình ảnh thu được.

Sử dụng bút và thước thẳng vạch trên trang giấy theo cạnh của thước. Nét vẽ được tạo ra gợi nên hình ảnh của đường thẳng.

Tập luyện vận dụng 2

Vẽ ba đường thẳng m, n, p.

Sử dụng thước thẳng để vẽ ba đường thẳng và đặt tên cho chúng là m, n, p.

Hoạt động 3

Thực hiện những thao tác sau:

a) Vẽ một điểm A;

b) Đặt thước thẳng sao cho cạnh thước đi qua điểm A. Vạch nét thẳng theo cạnh thước.

Thực hiện những thao tác như đề bài hướng dẫn.

Tập luyện vận dụng 3

a) Vẽ đường thẳng b.

b) Vẽ điểm M thuộc đường thẳng b.

c) Vẽ điểm N ko thuộc đường thẳng b.

Đặt thước thẳng và vẽ

Hoạt động 4

Cho đường thẳng d (Hình 11).

a) Vẽ hai điểm A, B thuộc đường thẳng d.

b) Sở hữu thể vẽ được nhiều hơn hai điểm thuộc đường thẳng d hay ko?

Vẽ hai điểm A, B thuộc đường thẳng d đã cho

Thử vẽ thêm những điểm thuộc d xem với vẽ được ko và kết luận.

a)

b) Sở hữu thể vẽ được nhiều hơn hai điểm thuộc đường thẳng d.

Hoạt động 5

a) Vẽ hai điểm A và B.

b) Đặt cạnh thước đi qua điểm A và điểm B. Sử dụng bút vạch theo cạnh thước để vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B (Hình 12).

c) Sở hữu thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B?

Thao tác theo những bước và hình vẽ đề bài cho.

Tập luyện vận dụng 4

Trong Hình 14 với những đường thẳng nào?

Liệt kê ba đường thẳng với trong hình 14. Chú ý đường thẳng MN cũng chính là đường thẳng NM

Ba đường thẳng với trong hình 14 là: MN, NM, MP.

Hoạt động 6

Hình 15 là một phần sơ đồ đường xe buýt và những điểm ngừng của xe mà hằng ngày bạn Đức đi tới trường. Những điểm ngừng số 1, số 2, số 3 thuộc đường thẳng nào?

Quan sát hình 15 và trả lời nghi vấn.

Những điểm ngừng số 1, số 2, số 3 thuộc đường thẳng d

Giải bài Một trang 79 Toán 6 tập Hai Cánh diều

Đọc tên những điểm, những đường thẳng trong Hình 19.

Quan sát hình 19 và đọc tên những điểm, những đường thẳng.

Trên hình 19 với:

Điểm: A, B, Q, P

Đường thẳng: a, b, c

Bài Hai trang 79 SGK Toán 6 tập Hai Cánh diều

a) Quan sát Hình 20 và cho biết những điểm M, N thuộc hay ko thuộc đường thẳng a.

    b) Chọn kí hiệu “( in )”, “( notin )” thích hợp cho [?] :

Quan sát hình 20 để trả lời nghi vấn.

a) Điểm M thuộc đường thẳng a, điểm N ko thuộc đường thẳng a.

b)

N [∉] a

M [∈] a

Bài 3 SGK Toán 6 tập Hai trang 79

Quan sát Hình 21, chỉ ra những trường hợp ba điểm thẳng hàng. Trong mỗi trường hợp đó, chỉ ra điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

– Lúc ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.

– Trong ba điểm thẳng hàng, với một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Ba điểm A, B, E thẳng hàng. A nằm giữa E và B

Ba điểm C, E, D thẳng hàng. E nằm giữa C và D

Giải bài 4 trang 79 Toán 6 tập Hai Cánh diều

Hai điểm I, K nằm trên phố thẳng a (Hình 22).

 

a) Chỉ ra một điểm C trên phố thẳng a sao cho C nằm giữa I và K.

b) Chỉ ra một điểm D trên phố thẳng a sao cho K nằm giữa I và D.

Lấy điểm C và D thuộc đường thẳng a thỏa mãn đề bài.

Giải bài 5 trang 79 Toán 6 tập Hai Cánh diều

Quan sát Hình 23, hãy chọn cụm từ “cùng phía”, “khác phía” thích hợp cho [?] :

a) Hai điểm M, P nằm [?] đối với điểm N.

b) Hai điểm N, P nằm [?] đối với điểm M.

c) Hai điểm M, N nằm [?] đối với điểm P.

a) Chỉ ra một điểm C trên phố thẳng a sao cho C nằm giữa I và K.

b) Chỉ ra một điểm D trên phố thẳng a sao cho K nằm giữa I và D.

Quan sát hình 23 rồi điền những cụm từ “cùng phía”, “khác phía” thích hợp cho [?].

a) khác phía

b) cùng phía

c) cùng phía

Bài 6 trang 79 Toán 6 tập Hai Cánh diều

Quan sát Hình 24 và cho biết trong những phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:

a) Ba điểm X, Y, T thẳng hàng.

b) Ba điểm U, V, T ko thẳng hàng.

c) Ba điểm X, Y, U thẳng hàng.

– Lúc ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.

– Lúc ba điểm ko cùng thuộc bất kì đường thẳng nào, ta nói chúng ko thẳng hàng.

(Sử dụng thước thẳng để rà soát)

a) Đúng

b) Sai

c) Sai.

Giải bài 7 trang 79 Toán 6 Cánh diều tập 2

Hãy tìm những hình ảnh trong thực tiễn gợi nên ba điểm thẳng hàng như trong Hình 25.

Liệt kê những hình ảnh trong thực tiễn gợi nên ba điểm thẳng hàng.

– Ba chiếc cây thẳng hàng.

– Ba chiếc ghế đỏ xếp thẳng hàng.

– Ba chiếc bàn thẳng hàng.

– Ba học trò xếp thành Một hàng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *