Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia trang 48, 49, 50 Toán 6 tập 2 kết nối tri thức

Hoạt động

Em hãy quan sát hình ảnh bên. Em sở hữu nhận xét gì về vị trí của ngọn nến, quả lắc và bóng của quả lắc ở trên tường.

Quan sát hình và tiêu dùng thước kẻ để kẻ đường thẳng qua 3 điểm.

Ngọn nến, quả lắc và bóng của quả lắc ở trên tường thẳng hàng.

Quả lắc nằm giữa ngọn nến và bóng của quả lắc ở trên tường.

Nghi vấn 1

Em hãy quan sát hình và cho biết:

a) Điểm D nằm giữa hai điểm nào?

b) Hai điểm nào nằm cùng phía đối với điểm B?

c) Hai điểm nào nằm khác phía đối với điểm E?

Quan sát.

a.D nằm giữa hai điểm B và C

b.Hai điểm D,C nằm cùng phía đối với điểm B

c.Hai điểm D,A nằm cùng phía đối với điểm E

Tập luyện 1

Cho hai điểm phân biệt A, B như hình 8.16.

Em hãy lấy hai điểm C và D sao cho:

Điểm C nằm giữa hai điểm A và B

Điểm C và điểm D nằm khác phía đối với điềm B.

Lúc đó điểm A và điểm B sở hữu nằm cùng phía với điểm D ko?

Lấy điểm C trên đoạn thẳng từ A tới B.

Lấy điểm D nằm bên phải điểm B.

Từ hình vẽ ta thấy A và điểm B sở hữu nằm cùng phía với điểm D .

Vận dụng

Cho hình bình hành ABCD như hình 8.17.

Em hãy xác định một điểm vừa nằm giữa hai điểm A và C, vừa nằm giữa hai điểm B và D.

Kẻ đoạn thẳng AC và BD.

Gọi I là giao điểm của BD và AC, ta sở hữu I là điểm vừa nằm giữa hai điểm A và C , vừa nằm giữa hai điểm B và D.

Nghi vấn 2

a) Quan sát hình 8.19 và đọc tên những tia trong hình vẽ.

b) Với mỗi tia ở câu a, tìm tia đối của chúng.

a) Xác định gốc của những tia.

b) Xác định điểm nằm trên phố thẳng xy. Mỗi điểm trên xy chia xy thành Hai tia đối nhau.

a.Những tia trong hình vẽ là : Ax , Ay , AB, Bx , By, BA.

b.Tia đối của Ax là Ay ,AB

Tia đối của Ay là Ax

Tia đối của By là Bx ,BA

Tia đối của Bx là By

Tia đối của tia AB là Ax

Tia đối của tia BA là By.

Tập luyện 2

Quan sát hình 8.20.

a) Em hãy đọc tên những tia trong hình.

b) Nếu điểm M nằm trên tia đối của tia AB thì M sở hữu thuộc tia BA ko?

a) Xác định gốc của những tia.

b) Xác định điểm nằm trên phố thẳng xy. Mỗi điểm trên xy chia xy thành Hai tia đối nhau.

a) Những tia trong hình là: AB, BA, AC, CA, BC, CB.

b) Nếu điểm M nằm trên tia đối của tia AB thì điểm M sở hữu thuộc tia BA.

Thử thách nhỏ

Cho hai điểm phân biệt A và B. Hình gồm điểm A và tất cả những điểm M nằm khác phía với điểm B đối với điểm A sở hữu phải một tia ko? Ta đó sở hữu phải là tia đối của tia AB ko?

– Vẽ Hai điểm A, B.

– Xác định những điểm nằm khác phía B so với điểm A.

– Xác định tia AB.

Tia AB là tia màu xanh.

Hình gồm điểm A và tất cả những điểm M nằm khác phía với điểm B đối với điểm A sở hữu là một tia (tia màu cam). Tia đó sở hữu là tia đối của AB.

Giải bài 8.6 trang 50 Toán 6

Cho bốn điểm A,B,C,D cùng thuộc đường thẳng xy như hình 8.21. Trong những câu sau đây, câu nào đúng ?

1. Điểm B nằm giữa hai điểm A và điểm D

2. Điểm A và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D

3. Điểm B nằm khác phía điểm A đối với điểm D

4. Điểm B và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D.

Quan sát hình.

 1. Đúng (điểm B nằm giữa A và D).

 

2. Đúng (A và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D)

 

3. Sai vì điểm A và B nằm cùng phía so với điểm D.

4. Đúng

Giải bài 8.7 trang 50 Toán 6 tập 2

Quan sát hình 8.22 và cho biết

a. Với tất cả bao nhiêu tia? Nêu tên những tia đó.

b. Điểm B nằm trên những tia nào? Tia đối của chúng là tia nào ?

c. Tia AC và tia CA sở hữu phải là hai tia đối nhau ko?

Quan sát hình.

Xác định những gốc và những tia tương ứng với những gốc đó.

Tia đối

 a. Với tất cả 12 tia đó là : Ax,AB,AC,Ay,Bx,BA,BC,By,Cx,CA,CB,Cy.

b. Điểm B nằm trên tia :Bx,BA,Cx,CA,CB,AB,AC,Ay,BC,By.

Những tia đối của:

Bx là BC,By

BA là BC,By

Cx là Cy

CA là Cy

CB là  Cy

AB là Ax

AC là Ax

Ay là  Ax

BC là BA,Bx

By là BA,Bx

c. Tia AC và tia CA ko phải là tia đối của nhau vì chúng ko sở hữu chung điểm gốc.

Giải bài 8.8 trang 50 Toán 6 tập 2

Cho điểm C nằm trên tia Ax, điểm B nằm trên tia Cx. Biết rằng A,B,C phân biệt. Trong những câu sau đây, câu nào đúng?

1. Điểm A nằm trên tia BC

2. Điểm C vừa nằm trên tia AB vừa nằm trên tia BA.

3. Tia CB và tia BC là hai tia đối nhau

4. Tia CA và tia Cx là hai tia đối nhau.

– Vẽ tia Ax trước.

– Lấy điểm C trên tia Ax.

– Lấy điểm B trên tia Cx.

 

1. Đúng

2. Đúng

3. Sai

4. Đúng

Bài 8.9 trang 50 Toán 6 tập Hai KNTT

Cho ba điểm A,B,C ko thẳng hàng .

a. Em hãy viết tên những tia chứa hai trong ba điểm A,B,C.

b. Trong những tia đó, tìm hai tia khác gốc sở hữu đúng một điểm chung.

Kẻ những đường thẳng AB, BC, CA.

a) Viết những tia chứa A và B, chứa B và C, chứa C và A.

b) Tìm trong những tia ở câu a những tia sở hữu điểm chung nhưng điểm đó ko là gốc của những tia đó.

 

a. Những tia đó là : AB,AC,BA,BC,CA,CB

b. Hai tia khác gốc sở hữu đúng Một điểm chung là : AB và CB ; BA  và CA; AC và BC.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *