Giải bài 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức tập 2

Giải sách giáo khoa Toán lớp 6 trang 50 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: bài 8.6, 8.7, 8.8, 8.9. Bài 8.9: Cho ba điểm A,B,C ko thẳng hàng: a. Em hãy viết tên những tia chứa hai trong ba điểm A,B,C.; b. Trong những tia đó, tìm hai tia khác gốc sở hữu đúng một điểm chung.

Bài 8.6 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức

Thắc mắc: 

Cho bốn điểm A,B,C,D cùng thuộc đường thẳng xy như hình 8.21. Trong những câu sau đây, câu nào đúng ?

1. Điểm B nằm giữa hai điểm A và điểm D 

2. Điểm A và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D

3. Điểm B nằm khác phía điểm A đối với điểm D

4. Điểm B và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D.

Phương pháp:

Quan sát hình.

Lời giải:  

Từ hình 8.21, ta thấy:

(1) Điểm B nằm giữa điểm A và điểm D là đúng

(2) Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm D (cùng phía bên trái) là đúng

(3) Điểm B nằm khác phía với điểm A đối với điểm D là sai vì điểm B nằm cùng phía với điểm A đối với điểm D (cùng phía bên trái)

(4) Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm D (cùng phía bên trái) là đúng

Những câu đúng là: (1); (2); (4).

Bài 8.7 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức

Thắc mắc: 

Quan sát hình 8.22 và cho biết

a. Sở hữu tất cả bao nhiêu tia? Nêu tên những tia đó.

b. Điểm B nằm trên những tia nào? Tia đối của chúng là tia nào ?

c. Tia AC và tia CA sở hữu phải là hai tia đối nhau ko?

Phương pháp:

Quan sát hình.

Xác định những gốc và những tia tương ứng với những gốc đó.

Lời giải: 

a. Sở hữu tất cả 6 tia là: Ax; Ay (hay tia AB, AC); Bx (hay tia BA); By (hay tia BC); Cx (hay tia BC; CA); Cy.

b.  Điểm B nằm trên những tia: Ay (hay tia AB, AC); Bx (hay tia BA); By (hay tia BC); Cx (hay tia CB; CA)

+) Tia đối của tia Ay (hay tia AB, AC) là tia Ax.

+) Tia đối của tia Bx (hay tia BA) là tia By (hay tia BC).

+) Tia đối của tia By (hay tia BC) là tia Bx (hay tia BA).

+) Tia đối của tia Cx (hay tia BC; CA) là tia Cy.

c. Tia AC và tia CA ko phải là tia đối của nhau vì chúng ko sở hữu chung điểm gốc.

Bài 8.8 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức

Thắc mắc: 

Cho điểm C nằm trên tia Ax, điểm B nằm trên tia Cx. Biết rằng A,B,C phân biệt. Trong những câu sau đây, câu nào đúng?

1. Điểm A nằm trên tia BC

2. Điểm C vừa nằm trên tia AB vừa nằm trên tia BA.

3. Tia CB và tia BC là hai tia đối nhau

4. Tia CA và tia Cx là hai tia đối nhau.

Phương pháp:

- Vẽ tia Ax trước.

- Lấy điểm C trên tia Ax.

- Lấy điểm B trên tia Cx.

Lời giải: 

Từ hình vẽ trên ta thấy những câu đúng là: (1); (2); (4).

Câu (3) sai vì hai tia CB và BC ko là hai tia đối nhau vì chúng ko chung gốc.

Bài 8.9 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức

Thắc mắc: 

Cho ba điểm A,B,C ko thẳng hàng .

a. Em hãy viết tên những tia chứa hai trong ba điểm A,B,C.

b. Trong những tia đó, tìm hai tia khác gốc sở hữu đúng một điểm chung.

Phương pháp:

Kẻ những đường thẳng AB, BC, CA.

a) Viết những tia chứa A và B, chứa B và C, chứa C và A.

b) Tìm trong những tia ở câu a những cặp tia khác gốc, sở hữu Một điểm chung

Lời giải: 

a) Những tia chứa hai trong ba điểm A, B, C là: AB; AC; BA; BC; CA; CB.

b) Hai tia khác gốc sở hữu đúng Một điểm chung là: AB và CB; BA và CA; AC và BC.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *