Bài 1.1 trang 7 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức


Giải Toán 6 Bài 2: Cách ghi số tự nhiên

Video Giải Bài 1.Một trang 7 SGK Toán 6 - Kết nối tri thức - Cô Minh Nguyệt (Thầy giáo VietJack)

Bài 1.Một trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hai tập hợp:

A = {a; b; c; x; y} và B = {b; d; y; t; u; v}.

Sử dụng kí hiệu “∈” hoặc “∉” để trả lời những nghi vấn: Mỗi phần tử a, b, x, u thuộc tập nào và ko thuộc tập hợp nào?

Lời giải:

+) Tập hợp A với chứa phần tử a, hay a thuộc tập A và ta viết a ∈ A

Tập hợp B ko chứa phần tử a, hay a ko thuộc tập B và ta viết a ∉ B

+) Tập hợp A với chứa phần tử b, hay b thuộc tập A và ta viết b ∈ A

Tập hợp B với chứa phần tử b, hay b thuộc tập B và ta viết b ∈ B

+) Tập hợp A với chứa phần tử x, hay x thuộc tập A và ta viết x ∈ A

Tập hợp B ko chứa phần tử x, hay x ko thuộc tập B và ta viết x ∉ B

+) Tập hợp A ko chứa phần tử u, hay u ko thuộc tập A và ta viết u ∉ A

Tập hợp B với chứa phần tử u, hay u thuộc tập B và ta viết u ∈ B.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 1: Tập hợp hay, chi tiết khác:

 • Tập luyện Một trang 6 Toán lớp 6 Tập 1: Gọi B là tập hợp những bạn tổ trưởng trong lớp em. Em hãy chỉ ra một bạn thuộc tập B và một bạn ko thuộc tập B. ....

 • Thắc mắc trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Lúc mô tả tập hợp L những chữ dòng trong từ NHA TRANG bằng cách liệt kê những phần tử, bạn Nam viết: ....

 • Tập luyện Hai trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Viết những tập hợp sau bằng cách liệt kê những phần tử của chúng ....

 • Tập luyện 3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Gọi M là tập hợp những số tự nhiên to hơn 6 và nhỏ hơn 10. ....

 • Bài 1.Hai trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Cho tập hợp U = x chia hết cho 3. Trong những số 3; 5; 6; 0; 7 số nào thuộc và số nào ko thuộc tập hợp U? ....

 • Bài 1.3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Bằng cách liệt kê những phần tử, hãy viết những tập hợp sau: a) Tập hợp K những số tự nhiên nhỏ hơn ....

 • Bài 1.4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1: Bằng cách nêu tín hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A những số tự nhiên nhỏ hơn 10 ....

 • Bài 1.5 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1: Hệ Mặt trời gồm với Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể quay quanh Mặt Trời gọi là những hành tinh, đó là Thủy Tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh. ....

 • Toán 6 Bài 2: Cách ghi số tự nhiên

 • Toán 6 Bài 3: Thứ tự trong tập hợp những số tự nhiên

 • Toán 6 Bài 4: Phép cùng và phép trừ số tự nhiên

 • Toán 6 Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

 • Toán 6 Tập luyện chung trang 21

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *