Toán 7 Kết nối tri thức Bài 25: Đa thức một biến

Với giải bài tập Toán 7 Bài 25: Đa thức một biến sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học trò tiện dụng làm bài tập Toán 7 Bài 25.

Giải Toán 7 Kết nối tri thức Bài 25: Đa thức một biến

Mở đầu

Giải Toán 7 trang 25 Tập 2

 • Mở đầu trang 25 Toán 7 Tập 2: Độ cao H (mét) của một vật (so với mặt đất) lúc ném lên từ một điểm trên mặt đất được biểu thị bởi biểu thức H = -5x2 + 15x ....

1. Đơn thức một biến

 • Nghi vấn trang 25 Toán 7 Tập 2: Cho biết hệ số và bậc của mỗi đơn thức sau: 2x6; ....

Giải Toán 7 trang 26 Tập 2

 • Nghi vấn trang 26 Toán 7 Tập 2: Lúc nhân một đơn thức bậc 3 với một đơn thức bậc 2, ta được đơn thức bậc mấy? ....

 • Tập tành Một trang 26 Toán 7 Tập 2: Tính: 5x3 + x3; ....

2. Khái niệm đa thức một biến

 • Nghi vấn trang 26 Toán 7 Tập 2: Mỗi số thực sở hữu phải là một đa thức ko? Vì sao? ....

 • Tập tành Hai trang 26 Toán 7 Tập 2: Hãy liệt kê những hạng tử của đa thức B = 2x4 - 3x2 + x + 1 ....

3. Đa thức một biến thu gọn

Giải Toán 7 trang 27 Tập 2

 • Tập tành 3 trang 27 Toán 7 Tập 2: Thu gọn đa thức P = 2x3 - 5x2 + 4x3 + 4x + 9 + x ....

4. Sắp xếp đa thức một biến

 • Tập tành 4 trang 27 Toán 7 Tập 2: Thu gọn (nếu cần) và sắp xếp mỗi đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến: A = 3x - 4x4 + x3; ....

5. Bậc và những hệ số của một đa thức

Giải Toán 7 trang 28 Tập 2

 • HĐ1 trang 28 Toán 7 Tập 2: Xét đa thức P = -3x4 + 5x2 - 2x + 1. Đó là một đa thức thu gọn. Hãy quan sát những hạng tử (những đơn thức) của đa thức P ....

 • HĐ2 trang 28 Toán 7 Tập 2: Xét đa thức P = -3x4 + 5x2 - 2x + 1. Đó là một đa thức thu gọn. Hãy quan sát những hạng tử (những đơn thức) của đa thức P ....

 • HĐ3 trang 28 Toán 7 Tập 2: Xét đa thức P = -3x4 + 5x2 - 2x + 1. Đó là một đa thức thu gọn. Hãy quan sát những hạng tử (những đơn thức) của đa thức P ....

 • Nghi vấn trang 28 Toán 7 Tập 2: Một số khác 0 cũng là một đa thức. Vậy bậc của nó bằng bao nhiêu? ....

 • Tập tành 5 trang 28 Toán 7 Tập 2: Xác định bậc, hệ số cao nhất và hệ số tự do của mỗi đa thức sau: 5x2 - 2x + 1 - 3x4; ....

6. Nghiệm của đa thức một biến

Giải Toán 7 trang 29 Tập 2

 • HĐ4 trang 29 Toán 7 Tập 2: Xét đa thức G(x) = x2 - 4. Trị giá của biểu thức G(x) tại x = 3 còn gọi là trị giá của đa thức G(x) tại x = 3 và được kí hiệu là G(3) ....

 • HĐ5 trang 29 Toán 7 Tập 2: Xét đa thức G(x) = x2 - 4. Trị giá của biểu thức G(x) tại x = 3 còn gọi là trị giá của đa thức G(x) tại x = 3 và được kí hiệu là G(3) ....

 • Tập tành 6 trang 29 Toán 7 Tập 2: Tính trị giá của đa thức F(x) = 2x2 - 3x - Hai tại x = -1; x = 0; x = 1; x = 2. Từ đó hãy tìm một nghiệm của đa thức F(x). ....

 • Vận dụng trang 29 Toán 7 Tập 2: Trở lại bài toán mở đầu, hãy thực hiện những yêu cầu sau: ....

Bài tập

Giải Toán 7 trang 30 Tập 2

 • Bài 7.5 trang 30 Toán 7 Tập 2: Tính (12⁢x3).(-4x2) ....

 • Bài 7.6 trang 30 Toán 7 Tập 2: Cho hai đa thức: A(x) = x3 + 32x - 7x4 + 12x - 4x2 + 9 và B(x) = x5 - 3x2 + 8x4 - 5x2 - x5 + x - 7. ....

 • Bài 7.7 trang 30 Toán 7 Tập 2: Cho hai đa thức: P(x) = 5x3 + 2x4 - x2 + 3x2 - x3 - 2x4 - 4x3 và Q(x) = 3x - 4x3 + 8x2 - 5x + 4x3 + 5. ....

 • Bài 7.8 trang 30 Toán 7 Tập 2: Người ta sử dụng hai máy bơm để bơm nước vào một bể chứa nước. Máy thứ nhất bơm mỗi giờ được 22 m3 nước. Máy thứ hai bơm mỗi giờ được 16 m3 nước ....

 • Bài 7.9 trang 30 Toán 7 Tập 2: Viết đa thức F(x) thỏa mãn đồng thời những điều kiện sau: Bậc của F(x) bằng 3 ....

 • Bài 7.10 trang 30 Toán 7 Tập 2: Rà soát xem:x = -18sở hữu phải là nghiệm của đa thức P(x) = 4x + 12ko? ....

 • Bài 7.11 trang 30 Toán 7 Tập 2: Mẹ cho Quỳnh 100 nghìn đồng. Quỳnh tậu một bộ dụng cụ học tập sở hữu giá 37 nghìn đồng và một cuốn sách tham khảo môn Toán với giá x (nghìn đồng) ....

 • Toán 7 Bài 26: Phép cùng và phép trừ đa thức một biến

 • Toán 7 Tập tành chung trang 35 Tập 2

 • Toán 7 Bài 27: Phép nhân đa thức một biến

 • Toán 7 Bài 28: Phép chia đa thức một biến

 • Toán 7 Tập tành chung trang 45 Tập 2

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com--- Cập nhật: 15-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải Bài 25: Đa thức một biến trang 25, 26, 27, 28, 29, 30 Toán lớp 7 Kết nối tri thức từ website tailieu.com cho từ khoá giải bài tập toán 7 bài 25 trang 15.

Hướng dẫn trả lời những nghi vấn trang 25, 26, 27, 28, 29, 30 sách Toán lớp 7 KNTT Bài 25 Đa thức một biến đầy đủ và chuẩn xác nhất, mời những em học trò và phụ huynh cùng tham khảo

Bài 7.5 trang 30 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

a) Tính . Tìm hệ số và bậc của đơn thức nhận được.

b) Tính . Tìm hệ số và bậc của đơn thức nhận được.

Gợi ý đáp án:

.

Hệ số: 2

Bậc: 5

Hệ số: -2

Bậc: 3

Bài 7.6 trang 30 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Cho hai đa thức:

a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tìm bậc, hệ số cao nhất và hệ số tự do của mỗi đa thức đã cho.

Gợi ý đáp án:

a)

b) * Đa thức A(x):

 • Bậc của đa thức là: 4
 • Hệ số cao nhất là: -7
 • Hệ số tự do là: 9

* Đa thức B(x):

 • Bậc của đa thức là: 4
 • Hệ số cao nhất là: 8
 • Hệ số tự do là: -7

Bài 7.7 trang 30 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Cho hai đa thức:

a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tìm bậc, hệ số cao nhất và hệ số tự do của mỗi đa thức đã cho.

Gợi ý đáp án:

a)

b) P(1) = 2.12 = 2

P(0) = 2. 02 = 0

Q(-1) = 8.(-1)2 – 2.(-1) +5 = 8 +2 +5 =15

Q(0) = 8.02 – 2.0 + 5 = 5

Bài 7.8 trang 30 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Người ta sử dụng hai máy bơm để bơm nước vào một bể chứa nước. Máy thứ nhất bơm mỗi giờ được 22 m3 nước. Máy thứ hai bơm mỗi giờ được 16 m3 nước. Sau lúc cả hai máy chạy trong x giờ, người ta tắt máy thứ nhất và để máy thứ hai chạy thêm 0,5 giờ nữa thì bể nước đầy.

Hãy viết đa thức (biến x) biểu thị dung tích bể (m3). Biết rằng trước lúc bơm, trong bể sở hữu 1,5 m3 nước. Tìm hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức đó.

Gợi ý đáp án:

Đa thức V(x) = 22.x + 16.x + 0,5.16 + 1,5 = (22+16).x + 8 + 1,5 = 38.x + 9,5

Hệ số cao nhất: 38

Hệ số tự do: 9,5

Bài 7.9 trang 30 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Viết đa thức F(x) thỏa mãn đồng thời những điều kiện sau:

 • Bậc của F(x) bằng 3
 • Hệ số của x2 bằng hệ số của x và bằng 2
 • Hệ số cao nhất của F(x) bằng -6 và hệ số tự do bằng 3.

Gợi ý đáp án:

F(x) = -6x3 + 2x2 + 2x + 3

Bài 7.10 trang 30 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Rà soát xem:

a) sở hữu phải là nghiệm của đa thức  ko?

b) Trong ba số 1; -Một và 2, số nào là nghiệm của đa thức Q(x) = x2 + x – 2?

Gợi ý đáp án:

a) Ta sở hữu: 

Vậy  là nghiệm của đa thức 

b) Q(1) = 12 +1 – 2 = 0

Q(-1) = (-1)2 + (-1) – 2 = -2

Q(2) = 22 + 2 – 2 = 4

Vì Q(1) = 0 nên x = Một là nghiệm của Q(x)

Bài 7.11 trang 30 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Mẹ cho Quỳnh 100 nghìn đồng. Quỳnh tậu một bộ dụng cụ học tập sở hữu giá 37 nghìn đồng và một cuốn sách tham khảo môn Toán với giá x (nghìn đồng).

a) Hãy tìm đa thức ( biến x) biểu thị số tiền Quỳnh còn lại (đơn vị: nghìn đồng). Tìm bậc của đa thức đó.

b) Sau lúc tậu sách thì Quỳnh tiêu vừa hết số tiền mẹ cho. Hỏi giá tiền tài cuốn sách là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

a) Đa thức C(x) = 100 – 37 – x = - x + 63

Bậc của đa thức là 1

b) Sau lúc tậu sách, ta sở hữu số tiền còn lại là 0 hay – x + 63 = 0

⇒ 63 = x hay x = 63

Vậy giá tiền cuốn sách là 63 nghìn đồng

Trên đây là nội dung gợi ý trả lời những nghi vấn và bài tập trong SGK Toán 7 Bài 25 Chương 7 trang 25, 26, 27, 28, 29, 30 bộ sách Kết nối tri thức chi tiết và dễ hiểu nhất. Ngoài ra những bạn sở hữu thể tham khảo những bài tập khác cùng bộ sách đã được đăng tải trên chuyên trang của chúng tôi.

CLICK NGAY vào TẢI VỀ để download Giải Toán 7 Kết nối tri thức Bài 25 Đa thức một biến trang 25, 26, 27, 28, 29, 30 file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *