Giải bài tập Toán lớp 7 – Sách Cánh diều

Giải bài tập Toán lớp 7 – Sách Cánh diều

CÁC PHẦN ĐƯỢC CHIA THEO TỪNG CHƯƠNG

KHI XEM BÀI TRONG CHƯƠNG XUỐNG CUỐI BÀI CÓ CÁC BÀI TRONG CHƯƠNG ĐÓ.

TẬP 1

CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ

 • Giải bài tập Bài 1: Tập hợp Q những số hữu tỉ (Toán 7 Cánh diều)
 • Giải bài tập Bài 2: Cùng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (Toán 7 Cánh diều)
 • Giải bài tập Bài 3: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ (Toán 7 Cánh diều)
 • Giải bài tập Bài 4: Thứ tự thực hiện những phép tính. Quy tắc chuyển vế (Toán 7 Cánh diều)
 • Giải bài tập Bài 5: Trình diễn thập phân của một số hữu tỉ (Toán 7 Cánh diều)
 • Giải bài tập Cuối chương 1 (Toán 7 Cánh diều)

CHƯƠNG II: SỐ THỰC

 • Giải bài tập Bài Một Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (C2 Toán 7 Cánh diều)
 • Giải bài tập Bài 2: Tập hợp R những số thực (C2 Toán 7 Cánh diều)
 • Giải bài tập Bài 3: Trị giá tuyệt đối của một số thực (C2 Toán 7 Cánh diều)
 • Giải bài tập Bài 4: Làm tròn và ước tính (C2 Toán 7 Cánh diều)
 • Giải bài tập Bài 5: Tỉ lệ thức (C2 Toán 7 Cánh diều)
 • Giải bài tập Bài 6: Dãy số bằng nhau (C2 Toán 7 Cánh diều)
 • Giải bài tập Bài 7: Đại lượng tỉ lệ thuận (C2 Toán 7 Cánh diều)
 • Giải bài tập Bài 8: Đại lượng tỉ lệ nghịch (C2 Toán 7 Cánh diều)
 • Giải bài tập Cuối chương 2 (C2 Toán 7 Cánh diều)

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC TRỰC QUAN

 • Giải bài tập Bài Một Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (Chương 3 Toán 7 Cánh diều)
 • Giải bài tập Bài Hai Hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác (Chương 3 Toán 7 Cánh diều)
 • Giải bài tập cuối chương III trang 87 (Chương 3 Toán 7 Cánh diều)

CHƯƠNG IV: GÓC ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

 • Giải bài Một Góc ở vị trí đặc trưng (Chương 4 Toán 7 Cánh diều)
 • Giải bài Hai Tia phân giác của một góc (Chương 4 Toán 7 Cánh diều)
 • Giải bài 3 Hai đường thẳng song song (Chương 4 Toán 7 Cánh diều)
 • Giải bài 4 Định lí (Chương 4 Toán 7 Cánh diều)
 • Giải bài Cuối Chương 4 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài Một Thu thập, phân loại và trình diễn dữ liệu – Chương 5 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài Hai Phân tích và xử lí dữ liệu – Chương 5 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài 3 Biều đồ đoạn thẳng – Chương 5 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài 4 Biểu đồ hình quạt tròn – Chương 5 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài 5 Biến cố trong một số trò chơi thuần tuý – Chương 5 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài 6 Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi thuần tuý – Chương 5 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài cuối chương V trang 34 – Chương 5 Toán 7 Cánh diều

CHƯƠNG VI: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

 • Giải bài Một Biểu thức số. Biểu thức đại số – Chương 6 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài Hai Đa thức một biến, nghiệm của đa thức một biến – Chương 6 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài 3 Phép cùng, phép trừ đa thức một biến – Chương 6 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài 4 Phép nhân đa thức một biến – Chương 6 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài 5 Phép chia đa thức một biến – Chương 6 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài cuối chương VI trang 68 – Chương 6 Toán 7 Cánh diều

CHƯƠNG VII: TAM GIÁC

 • Giải bài Một Tổng những góc của một tam giác – Chương 7 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài Hai Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện, bất đẳng thức tam giác – Chương 7 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài 3 Hai tam giác bằng nhau – Chương 7 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài 4 Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh – Chương 7 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài 5 Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh – Chương 7 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài 6 Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc – Chương 7 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài 7 Tam giác cân – Chương 7 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài 8 Đường vuông góc và đường xiên – Chương 7 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài 9 Đường trung trực của một đoạn thẳng – Chương 7 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài 10 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác – Chương 7 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài 11 Tính chất ba đường phân giác của tam giác – Chương 7 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài 12 Tính chất ba đường trung trực của tam giác – Chương 7 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài 13 Tính chất ba đường cao của tam giác – Chương 7 Toán 7 Cánh diều
 • Giải bài cuối chương VII trang 119 – Chương 7 Toán 7 Cánh diều

--- Cập nhật: 19-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải bài tập Toán lớp 7 – Sách Chân trời từ website booktoan.com cho từ khoá giải bài tập toán 7 booktoan.

Giải bài tập Toán lớp 7 – Sách Chân trời thông minh

CÁC PHẦN ĐƯỢC CHIA THEO TỪNG CHƯƠNG

KHI XEM BÀI TRONG CHƯƠNG XUỐNG CUỐI BÀI CÓ CÁC BÀI TRONG CHƯƠNG ĐÓ.

TẬP 1

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ

 • Giải bài tập bài 1: Tập hợp những số hữu tỉ (Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập bài 2: Những phép tính với số hữu tỉ (Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ (Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế (Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Cuối chương 1 (Toán 7 Chân trời)

CHƯƠNG 2: SỐ THỨC

 • Giải bài tập Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (C2 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 2: Số thực. Trị giá tuyệt đối của một số thực (C2 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 3: Làm tròn số và ước tính kết quả (C2 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Cuối chương 2 (C2 Toán 7 Chân trời)

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG HÌNH HỌC TRỰC QUAN

CHƯƠNG 3: CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

 • Giải bài tập bài Một Hình hộp chữ nhât, hình lập phương (C3 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài tập bài Hai Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương (C3 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài tập 3 Hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác (C3 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài bài 4 Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác (C3 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài Cuối chương 3 (C3 Toán 7 – Chân trời)

HÌNH HỌC PHẲNG 

CHƯƠNG 4: GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

 • Giải bài bài Một Những góc ở vị trí đặc trưng (C4 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài bài Hai Tia phân giác (C4 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài bài 3 Hai đường thẳng song song (C4 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài bài 4 Định lí và chứng minh một định lí (C4 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài Cuối chương IV (C4 Toán 7 – Chân trời)

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐC THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

 • Giải bài bài Một Thu thập và phân loại dữ liệu (C5 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài bài Hai Biểu đồ hình quạt tròn (C5 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài bài 3 Biểu đồ đoạn thẳng (C5 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài Cuối Chương 5 (C5 Toán 7 – Chân trời)

TẬP 2

PHÂN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 6: CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ

 • Giải bài tập Bài 1: Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau (C6 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận (C6 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch (C6 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Cuối chương 6 Toán 7 Chân trời

CHƯƠNG 7: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

 • Giải bài tập Bài 1: Biểu thức đại số (C7 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 2: Đa thức một biến (C7 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 3: Phép cùng và phép trừ đa thức một biến (C7 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 4: Phép nhân và phép chia đa thức một biến (C7 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Cuối chương 7 – Toán 7 Chân trời

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

HÌNH HỌC PHẲNG

CHƯƠNG 8: TAM GIÁC

 • Giải bài tập Bài 1: Góc và cạnh của một tam giác (C8 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 2: Tam giác bằng nhau (C8 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 3: Tam giác cân (C8 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 4: Đường vuông góc và đường xiên (C8 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 5: Đường trung trực của một đoạn thẳng (C8 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 6: Tính chất ba đường trung trực của tam giác (C8 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (C8 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 8: Tính chất ba đường cao của tam giác (C8 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 9: Tính chất ba đường phân giác của tam giác (C8 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Cuối chương 8 – Toán 7 Chân trời

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 9: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

 • Giải bài tập Bài 1: Làm quen với biến cố ngẫu nhiên (C9 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 2: Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên (C9 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Cuối chương 9 – Toán 7 Chân trời

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *