Giải bài tập Toán lớp 7 – Sách Chân trời

Giải bài tập Toán lớp 7 – Sách Chân trời thông minh

CÁC PHẦN ĐƯỢC CHIA THEO TỪNG CHƯƠNG

KHI XEM BÀI TRONG CHƯƠNG XUỐNG CUỐI BÀI CÓ CÁC BÀI TRONG CHƯƠNG ĐÓ.

TẬP 1

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ

 • Giải bài tập bài 1: Tập hợp những số hữu tỉ (Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập bài 2: Những phép tính với số hữu tỉ (Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ (Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế (Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Cuối chương 1 (Toán 7 Chân trời)

CHƯƠNG 2: SỐ THỨC

 • Giải bài tập Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (C2 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 2: Số thực. Trị giá tuyệt đối của một số thực (C2 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 3: Làm tròn số và ước tính kết quả (C2 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Cuối chương 2 (C2 Toán 7 Chân trời)

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG HÌNH HỌC TRỰC QUAN

CHƯƠNG 3: CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

 • Giải bài tập bài Một Hình hộp chữ nhât, hình lập phương (C3 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài tập bài Hai Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương (C3 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài tập 3 Hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác (C3 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài bài 4 Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác (C3 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài Cuối chương 3 (C3 Toán 7 – Chân trời)

HÌNH HỌC PHẲNG 

CHƯƠNG 4: GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

 • Giải bài bài Một Những góc ở vị trí đặc trưng (C4 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài bài Hai Tia phân giác (C4 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài bài 3 Hai đường thẳng song song (C4 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài bài 4 Định lí và chứng minh một định lí (C4 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài Cuối chương IV (C4 Toán 7 – Chân trời)

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐC THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

 • Giải bài bài Một Thu thập và phân loại dữ liệu (C5 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài bài Hai Biểu đồ hình quạt tròn (C5 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài bài 3 Biểu đồ đoạn thẳng (C5 Toán 7 – Chân trời)
 • Giải bài Cuối Chương 5 (C5 Toán 7 – Chân trời)

TẬP 2

PHÂN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 6: CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ

 • Giải bài tập Bài 1: Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau (C6 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận (C6 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch (C6 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Cuối chương 6 Toán 7 Chân trời

CHƯƠNG 7: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

 • Giải bài tập Bài 1: Biểu thức đại số (C7 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 2: Đa thức một biến (C7 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 3: Phép cùng và phép trừ đa thức một biến (C7 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 4: Phép nhân và phép chia đa thức một biến (C7 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Cuối chương 7 – Toán 7 Chân trời

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

HÌNH HỌC PHẲNG

CHƯƠNG 8: TAM GIÁC

 • Giải bài tập Bài 1: Góc và cạnh của một tam giác (C8 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 2: Tam giác bằng nhau (C8 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 3: Tam giác cân (C8 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 4: Đường vuông góc và đường xiên (C8 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 5: Đường trung trực của một đoạn thẳng (C8 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 6: Tính chất ba đường trung trực của tam giác (C8 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (C8 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 8: Tính chất ba đường cao của tam giác (C8 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 9: Tính chất ba đường phân giác của tam giác (C8 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Cuối chương 8 – Toán 7 Chân trời

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 9: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

 • Giải bài tập Bài 1: Làm quen với biến cố ngẫu nhiên (C9 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Bài 2: Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên (C9 Toán 7 Chân trời)
 • Giải bài tập Cuối chương 9 – Toán 7 Chân trời

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *