Bài tập 87,88,89, 90,91, 92,93, 94,95 trang 44,45 Toán 7 tập 1: Số thực

Bài 12 Số thực Toán 7: Giải bài 87, 88 trang 44; bài 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 trang 45 SGK Toán 7 tập 1  Chương 1 .

Tri thức cơ bản.

Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.

Tập hợp những số thực được kí hiệu là R: R=Q U I.

2. Trục số thực

– Mỗi số thực được trình diễn bởi một điểm trên trục số.

– Trái lại mỗi điểm trên trục số đều trình diễn một số thực.

Chỉ sở hữu tập hợp số thực mới lấp đầy trục số.

Chú ý: Những phép toán trong tập hợp những số thực cũng sở hữu những tính chất tương tự như những phép toán trong tập hợp số hữu tỉ.

Ta sở hữu: Z ⊂ Q ⊂ R

Hướng dẫn làm bài tập trang 44,45 bài Số thực, tập dượt số thực – Toán 7 tập 1.

Bài 87. Điền những dấu ∈, ∉, ⊂ thích hợp vào ô vuông:

3 □  Q;      3 □ R;       3 □  I;    -2,53 □  Q;

0,2(35) □  I;    N □  Z;       I □  R.

Đáp án:

3 ∈  Q;      3 ∈ R;       3 ∉  I;    -2,53 ∈  Q;

0,2(35) ∉  I;    N ⊂  Z;       I ⊂  R.


Bài 88. Điền vào chỗ trống (…) trong những phát biểu sau:

a) Nếu a là số thực thì a là số … hoặc số …

b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng …


Bài 89. Trong những câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ?

a) Nếu a là số nhân tố thì a cũng là số thực;

b) Chỉ sở hữu số 0 ko là số hữu tỉ dương và cũng ko là số hữu tỉ âm;

c) Nếu a là số tự nhiên thì a ko phải là số vô tỉ.

Đáp án bài 89:

a) Đúng, vì  Z ⊂ Q ⊂ R.

b) Sai, vì còn những số vô tỉ cũng ko là số hữu tỉ dương và cũng ko là số hữu tỉ âm.

c) Đúng, vì N ⊂ Z ⊂ Q ≠ I


Bài 90 trang 45 Toán 7.Thực hiện những phép tính :

Đáp án và hướng dẫn giải bài 90:


Giải bài 91, 92, 93, 94, 95 trang 45 Toán 7: Tập luyện số thực

Bài 91. Điền chữ số thích hợp vào ô vuông:

a)  -3,02 < -3,□1;

c)  -0,4□854 < -0,49826

d) -1,□0765 < -1,892

Đáp án:

a) -3,02 < -3,01

c) -0,49854 < -0,49826;

d) -1,90765 < -1,892.


Bài 92 trang 45. Sắp xếp những số thực:

-3,2; 1; -1/2; 7,4; 0; -1,5.

a) Theo thứ tự từ nhỏ tới to.

b) Theo thứ tự từ nhỏ tới to của những trị giá tuyệt đối của chúng.

Đáp án: a) -3,2 < -1,5 < -1/2 < 0 < 1 < 7,4.

b) |0| < |-1/2| < |1| < |-1,5| < |-3,2| < |7,4|


Bài 93 trang 45 toán 7. a) 3,2.x + (-1,2).x + 2,7 = – 4,9


Bài 94. Hãy tìm những tập hợp:

a) Q ∩ I;   b) R ∩ I

a)  Q ∩ I = Ø;

b) R ∩ I = I


Bài 95 trang 45. Tính trị giá biểu thức:

Đáp án:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *