Bài 19 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2
Bài 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn

Video Bài 19 trang 47 SGK Toán 8 tập 2 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Thầy giáo VietJack)

Bài 19 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình (theo quy tắc chuyển vế):

b) x - 2x < -2x + 4

d) 8x + 2 < 7x - 1

Lời giải:

(Vận dụng quy tắc: chuyển vế - đổi dấu)

b) x - 2x < -2x + 4

⇔ x - 2x + 2x < 4

⇔ x < 4

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 4.

d) 8x + 2 < 7x - 1

⇔ 8x - 7x < -1 - 2

⇔ x < -3

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < -3.

Tri thức vận dụng

Tham khảo những bài giải bài tập Toán 8 Bài 4 khác:

 • Trả lời nghi vấn Toán 8 Tập Hai Bài 4 trang 43 : Trong những bất phương trình sau....

 • Trả lời nghi vấn Toán 8 Tập Hai Bài 4 trang 44 : Giải những bất phương trình sau....

 • Trả lời nghi vấn Toán 8 Tập Hai Bài 4 trang 45 : Giải những bất phương trình sau....

 • Trả lời nghi vấn Toán 8 Tập Hai Bài 4 trang 46 : Giải bất phương trình - 4x – 8 ....

 • Bài 19 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình (theo quy tắc chuyển vế): ...

 • Bài 20 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình (theo quy tắc nhân): ...

 • Bài 21 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giảng giải sự tương đương sau: ...

 • Bài 22 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình và trình diễn tập nghiệm trên trục số: ...

 • Bài 23 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình và trình diễn tập nghiệm trên trục số: ...

 • Bài 24 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình: ...

 • Bài 25 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình: ...

 • Bài 26 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Hình vẽ sau trình diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Kể ba bất phương trình ...

 • Bài 27 (trang 48 SGK Toán 8 tập 2): Đố: Rà soát xem trị giá x = -Hai mang là nghiệm của bất phương trình ...

 • Bài 29 (trang 48 SGK Toán 8 tập 2): Tìm x sao cho: a) Trị giá của biểu thức 2x - 5 ko âm; ...

 • Bài 30 (trang 48 SGK Toán 8 tập 2): Một người mang số tiền ko quá 70000 đồng gồm 15 tờ giấy bạc với hai loại ...

 • Bài 31 (trang 48 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình và trình diễn tập nghiệm trên trục số: ...

 • Bài 32 (trang 48 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình: ...

 • Bài 33 (trang 48-49 SGK Toán 8 tập 2): Đố: Trong một kì thi, bạn Chiến phải thi bốn môn Văn, Toán, Tiếng Anh và ...

 • Bài 34 (trang 49 SGK Toán 8 tập 2): Đố: Tìm sai trái trong những "lời giải" sau: ...

 • Bài 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Tập tành (trang 48-49)
 • Tập tành (trang 48-49)
 • Bài 5: Phương trình chứa dấu trị giá tuyệt đối
 • Ôn tập chương 4 (Thắc mắc - Bài tập)
 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (mang đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 mang đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 mang đáp án
--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài 24 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2 từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập toán 8 tập Hai trang 47.Bài 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn

Video Bài 24 trang 47 SGK Toán 8 tập 2 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Thầy giáo VietJack)

Bài 24 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình:

c) 2 - 5x ≤ 17 ;     d) 3 - 4x ≥ 19

Lời giải:

b) 3x - 2 < 4

⇔ 3x < 4 + 2 (Chuyển vế và đổi dấu hạng tử -2)

⇔ 3x < 6

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 2.

c) 2 - 5x ≤ 17

⇔ -5x ≤ 17 - 2 (Chuyển vế và đổi dấu hạng tử 2)

⇔ -5x ≤ 15

⇔ x ≥ -3 (Chia cả hai vế cho -5 < 0, BPT đổi chiều).

Vậy nghiệm của bất phương trình là x ≥ - 3

d) 3 - 4x ≥ 19

⇔ -4x ≥ 19 - 3 (Chuyển vế và đổi dấu hạng tử 3)

⇔ -4x ≥ 16

⇔ x ≤ -4 (Chia cả hai vế cho -4 < 0, BPT đổi chiều).

Vậy nghiệm của bất phương trình là x ≤ -4

Tri thức vận dụng

Tham khảo những bài giải bài tập Toán 8 Bài 4 khác:

 • Trả lời nghi vấn Toán 8 Tập Hai Bài 4 trang 43 : Trong những bất phương trình sau....

 • Trả lời nghi vấn Toán 8 Tập Hai Bài 4 trang 44 : Giải những bất phương trình sau....

 • Trả lời nghi vấn Toán 8 Tập Hai Bài 4 trang 45 : Giải những bất phương trình sau....

 • Trả lời nghi vấn Toán 8 Tập Hai Bài 4 trang 46 : Giải bất phương trình - 4x – 8 ....

 • Bài 19 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình (theo quy tắc chuyển vế): ...

 • Bài 20 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình (theo quy tắc nhân): ...

 • Bài 21 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giảng giải sự tương đương sau: ...

 • Bài 22 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình và trình diễn tập nghiệm trên trục số: ...

 • Bài 23 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình và trình diễn tập nghiệm trên trục số: ...

 • Bài 24 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình: ...

 • Bài 25 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình: ...

 • Bài 26 (trang 47 SGK Toán 8 tập 2): Hình vẽ sau trình diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Kể ba bất phương trình ...

 • Bài 27 (trang 48 SGK Toán 8 tập 2): Đố: Rà soát xem trị giá x = -Hai mang là nghiệm của bất phương trình ...

 • Bài 29 (trang 48 SGK Toán 8 tập 2): Tìm x sao cho: a) Trị giá của biểu thức 2x - 5 ko âm; ...

 • Bài 30 (trang 48 SGK Toán 8 tập 2): Một người mang số tiền ko quá 70000 đồng gồm 15 tờ giấy bạc với hai loại ...

 • Bài 31 (trang 48 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình và trình diễn tập nghiệm trên trục số: ...

 • Bài 32 (trang 48 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình: ...

 • Bài 33 (trang 48-49 SGK Toán 8 tập 2): Đố: Trong một kì thi, bạn Chiến phải thi bốn môn Văn, Toán, Tiếng Anh và ...

 • Bài 34 (trang 49 SGK Toán 8 tập 2): Đố: Tìm sai trái trong những "lời giải" sau: ...

 • Bài 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Tập tành (trang 48-49)
 • Tập tành (trang 48-49)
 • Bài 5: Phương trình chứa dấu trị giá tuyệt đối
 • Ôn tập chương 4 (Thắc mắc - Bài tập)
 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (mang đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 mang đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải bài 19 20 21 22 23 24 25 26 27 trang 47 48 sgk Toán 8 tập 2 từ website giaibaisgk.com cho từ khoá giải bài tập toán 8 tập Hai trang 47.

Bài §4. Bất phương trình hàng đầu một ẩn, Chương IV – Bất phương trình hàng đầu một ẩn, sách giáo khoa toán 8 tập hai. Nội dung bài giải bài 19 20 21 22 23 24 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập Hai bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số mang trong SGK toán để giúp những em học trò học tốt môn toán lớp 8.


Lý thuyết

1. Hai quy tắc biến đổi bất phương trình

♦ Quy tắc chuyển vế

Với những bất đẳng thức, ta mang thể biến đổi:

(a + b < c Leftrightarrow a + b – c < 0 to ) chuyển vế và đổi dấu.

Và với những bất phương trình chúng ta cũng mang được quy tắc tương tự, cụ thể:

Quy tắc chuyển vế: Lúc chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu hạng tử đó.

♦ Quy tắc nhân với một số

Quy tắc nhân với một số: Lúc nhân (hoặc chia) cả hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

Giữ nguyên chiều của bất phương trình nếu số đó dương.

Đổi chiều của bất phương trình nếu số đó âm.

Ví dụ: Sử dụng hai quy tắc biến đổi bất phương trình để những bất phương trình sau:

Bài giải:

a) Sử dụng tuần tự những quy tắc, biến đổi bất phương trình về dạng:

b) Sử dụng tuần tự những quy tắc, biến đổi bất phương trình về dạng:

2. Khái niệm phương trình hàng đầu một ẩn

Với a và b là hai số đã cho và (a ne 0,) được gọi là bất phương trình hàng đầu một ẩn.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời những nghi vấn mang trong bài học cho những bạn tham khảo. Những bạn hãy đọc kỹ nghi vấn trước lúc trả lời nhé!


Thắc mắc

1. Trả lời nghi vấn Một trang 43 sgk Toán 8 tập 2

Trong những bất phương trình sau, hãy cho biết bất phương trình nào là bất phương trình hàng đầu một ẩn:

a) (2x- 3 < 0);

c) (5x – 15 ≥ 0);

Trả lời:

– Bất phương trình a), c) là những bất phương trình hàng đầu một ẩn.

– Bất phương trình b) mang (a = 0) ko thỏa mãn điều kiện (a ≠ 0) nên ko phải là bất phương trình hàng đầu một ẩn.

– Bất phương trình d) mang mũ ở ẩn (x) là (2) nên ko phải là bất phương trình hàng đầu một ẩn.


2. Trả lời nghi vấn Hai trang 44 sgk Toán 8 tập 2

Giải những bất phương trình sau:

Trả lời:


3. Trả lời nghi vấn 3 trang 45 sgk Toán 8 tập 2

Giải những bất phương trình sau (tiêu dùng quy tắc nhân):

a) (2x < 24);

b) (-3x < 27).

Trả lời:

a) (2x < 24)

( Leftrightarrow 2x.dfrac{1}{2} < 24.dfrac{1}{2}) ( Leftrightarrow x < 12)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình (2x < 24) là: (S=x < 12).

b) (-3x < 27 )


4. Trả lời nghi vấn 4 trang 45 sgk Toán 8 tập 2

Giảng giải sự tương đương:

a) (x + 3 < 7 Leftrightarrow x – 2 < 2)

Trả lời:

a) (x+3<7) (1)

Cùng hai vế bất phương trình (1) với ((-5)) ta được:

(x + 3 + left( { – 5} right) < 7 + left( { – 5} right))

( Leftrightarrow x – 2 < 2)

Vậy (x + 3 < 7 Leftrightarrow x – 2 < 2)

b) (2x < – 4) (2)

Nhân hai vế bất phương trình (2) với (dfrac{{ – 3}}{2}<0) ta được:


5. Trả lời nghi vấn 5 trang 46 sgk Toán 8 tập 2

Giải bất phương trình (- 4x – 8 < 0) và trình diễn tập nghiệm trên trục số.

Trả lời:

Trình diễn trên trục số:


6. Trả lời nghi vấn 6 trang 46 sgk Toán 8 tập 2

Trả lời:

Ta mang:

Vậy nghiệm của bất phương trình là: (x<3).

Dưới đây là giải bài 19 20 21 22 23 24 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 2. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 8 kèm bài giải chi tiết bài 19 20 21 22 23 24 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập Hai của Bài §4. Bất phương trình hàng đầu một ẩn trong Chương IV – Bất phương trình hàng đầu một ẩn cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Giải bài 19 20 21 22 23 24 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 2

1. Giải bài 19 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải những bất phương trình (theo quy tắc chuyển vế):

b) (x – 2x < -2x + 4);

d) (8x + 2 < 7x – 1).

Bài giải:

b) (x – 2x < -2x + 4)

( Leftrightarrow x – 2x + 2x < 4 ) (Leftrightarrow x < 4 ).

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (x < 4).

d) (8x + 2 < 7x – 1)

( Leftrightarrow 8x – 7x < -1 -2 )(Leftrightarrow x < -3)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (x < -3).


2. Giải bài 20 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải những bất phương trình (theo quy tắc nhân):

Bài giải:

b) (-4x < 12 )

( Leftrightarrow left( { – x} right).left( { – 1} right) < 4.left( { – 1} right)) ( Leftrightarrow x < -4)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (x < -4).


3. Giải bài 21 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giảng giải sự tương đương sau:

Bài giải:


4. Giải bài 22 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải những bất phương trình và trình diễn tập nghiệm trên trục số:

a) (1,2x < -6);

Bài giải:

a) (1,2x < -6 )

( Leftrightarrow x < (-6) : 1,2) ( Leftrightarrow x < -5)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (S = left{ x < – 5 right}) và được trình diễn trên trục số như sau:


5. Giải bài 23 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải những bất phương trình và trình diễn tập nghiệm trên trục số:

c) (4 – 3x ≤ 0); d) (5 – 2x ≥ 0).

Bài giải:

a) Ta mang:

Trình diễn tập nghiệm trên trục số:

b) Ta mang:

(eqalign{
& 3x + 4 < 0 Leftrightarrow 3x < – 4 cr
& Leftrightarrow x < {{ – 4} over 3} cr} )

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: (S = left{ {x,|,x < dfrac{{ – 4}}{3}} right})

Trình diễn tập nghiệm trên trục số:

c) Ta mang:

(eqalign{
& 4 – 3x le 0 Leftrightarrow – 3x le – 4 cr
& Leftrightarrow left( {{{ – 1} over 3}} right).left( { – 3x} right) ge left( { – 4} right).left( {{{ – 1} over 3}} right) cr
& Leftrightarrow x ge {4 over 3} cr} )

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: (S = left{ {x,|,x geqslant dfrac{4}{3}} right})

Trình diễn tập nghiệm trên trục số:

d) Ta mang:

(eqalign{
& 5 – 2x ge 0 Leftrightarrow – 2x ge – 5 cr
& Leftrightarrow left( {{{ – 1} over 2}} right).left( { – 2x} right) le left( { – 5} right).left( {{{ – 1} over 2}} right) cr
& Leftrightarrow x le {5 over 2} cr} )

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: (S = left{ {x,|,x leqslant dfrac{5}{2}} right})

Trình diễn tập nghiệm trên trục số:


6. Giải bài 24 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải những bất phương trình:

c) (2 – 5x ≤ 17); d) (3 – 4x ≥ 19).

Bài giải:

a) Ta mang:

b) Ta mang:

(eqalign{
& b),,3x – 2 < 4 Leftrightarrow 3x < 4 + Hai cr
& Leftrightarrow 3x < 6 Leftrightarrow x < 6:3 cr
& Leftrightarrow x < Hai cr} )

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x < 2).

c) Ta mang:

(eqalign{
& c),,2 – 5x le 17 Leftrightarrow – 5x le 17 – Hai cr
& Leftrightarrow – 5x le 15 Leftrightarrow x ge 15:left( { – 5} right) cr
& Leftrightarrow x ge – 3 cr} )

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x ≥ -3)

d) Ta mang:

(eqalign{
& d),,3 – 4x ge 19 Leftrightarrow – 4x ge 19 – 3 cr
& Leftrightarrow – 4x ge 16 Leftrightarrow x le 16:left( { – 4} right) cr
& Leftrightarrow x le – 4 cr} )

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x ≤ -4)


7. Giải bài 25 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải những bất phương trình:

Bài giải:

a) Ta mang:

b) Ta mang:

c) Ta mang:

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x < 4)

d) Ta mang:

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x < 9).


8. Giải bài 26 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Hình vẽ sau trình diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Kể ba bất phương trình mang cùng tập nghiệm)

Bài giải:

a) Hình a) trình diễn tập nghiệm của bất phương trình:

(x le 12;,dfrac{1}{2}x le 6;,x – 5 le 7)

b) Hình b) trình diễn tập nghiệm của bất phương trình:

(x ge 8;,x + 4 ge 12;, dfrac{{ – 1}}{2}x le – 4)


9. Giải bài 27 trang 48 sgk Toán 8 tập 2

Đố. Rà soát xem trị giá (x = -2) mang là nghiệm của bất phương trình sau ko:

a) (x + 2{x^2} – 3{x^3} + 4{x^4} – 5 < 2{x^2} )(,- 3{x^3} + 4{x^4} – 6)

Bài giải:

a) (x + 2{x^2} – 3{x^3} + 4{x^4} – 5 < 2{x^2} )(,- 3{x^3} + 4{x^4} – 6)

( Leftrightarrow x + 2{x^2} – 3{x^3} + 4{x^4} – 2{x^2})(, + 3{x^3} – 4{x^4} < – 6 + 5)

( Leftrightarrow x < – 1)

Với (x = -2) ta mang:

(-2 < -1) (khẳng định đúng)

Vậy (x = -2) là nghiệm của bất phương trình.

(Leftrightarrow x < 0,003:left( { – 0,001} right) )(Leftrightarrow x < – 3 )

Với ( x = -2) ta mang:

(-2 < -3) (khẳng định sai)

Vậy (x = -2) ko là nghiệm của bất phương trình.


Bài trước:

 • Giải bài 15 16 17 18 trang 43 sgk Toán 8 tập 2

Bài tiếp theo:

 • Tập tành: Giải bài 28 29 30 31 32 33 34 trang 48 49 sgk Toán 8 tập 2

 • Những bài toán 8 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 8
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 8
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 8
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 8
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 8
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 8
 • Để học tốt môn GDCD lớp 8

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với giải bài 19 20 21 22 23 24 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 2!


“Bài tập nào khó đã mang giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *