Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 19 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 - Sở hữu đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Những dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học trên lớp. Mời những bạn cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Biết một số gồm: Tám nghìn, ko trăm, ba đơn vị. Số đó được viết là:

A. 803

B. 8 003

C. 8 030

D. 8 000

Câu 2: Số chẵn to nhất với bốn chữ số khác nhau là:

A. 9 999

B. 9 998

C. 9 876

D. 1 000

Câu 3: Cho tổng sau: 5 000 + 10 + 5. Số được tạo thành là:

A. 5 105

B. 5 015

C. 50 105

D. Một 010

Câu 4: Số nào sau đây ko phải số tròn chục ?

A. Một 010

B. 1 100

C.1 001

D. 1 000

Câu 5: Số 2 424 được đọc là:

A. Hai nghìn bốn trăm hai mươi.

B. Hai nghìn bốn trăm hai tư.

C. Hai bốn hai tư

D. Hai nghìn bốn trăm hai mươi tư.

Câu 6:

a. Số nào dưới đây với chữ số hàng trăm là 8?

A. 3 980

B. 1 880

C. 8 098

D. 2 358

b. Số nào dưới đây với chữ số hàng nghìn là 8?

A. 3 980

B. 1 880

C. 8 098

D. 2 358

Câu 7: Số?

II/ TỰ LUẬN

Bài 1: Viết những số gồm:

Năm nghìn, sáu trăm, bảy chục, chín đơn vị:………………………….

Tám nghìn ko trăm linh chín:…………………………………………………

Chín nghìn, chín trăm, ko chục, hai đơn vị:………………………

Bài 2: Đọc những số sau:

1 565:………………………………………………………………………………………………………

9 071:………………………………………………………………………………………………………

5105:………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Viết những số sau dưới dạng tổng những nghìn, trăm, chục, đơn vị:

6 539 = ……………………………………… 3 006 = …………………………………………………..

6 045 = ……………………………………… 3 603 = …………………………………………………..

Bài 4: Viết những số sau theo thứ tự từ bé tới to:

a) 6402 ; 4620 ; 6204 ; 2640 ; 4062 : ...................................................................................................

b) 5067 ; 5706 ; 6705 ; 6750 ; 5760 :....................................................................................................

c) 8709 ; 9807 ; 7890 ; 8790 ; 9078 ; 9870

:.......................................................................................

Bài 5: Viết tất cả những số với 4 chữ số mà với tổng những chữ số bằng 4.

…………………………………………………………………………………………….…………………

Bài 6: Viết những số với 4 chữ số mặc cả 4 chữ số đều giống nhau. Sở hữu bao nhiêu số tương tự?

…………………………………………………………………………………………….…………………

Bài 7: Viết tất cả những số với bốn chữ số, mỗi số đều với hàng nghìn là 2, những hàng đều với đủ ba chữ số 4 ; 6; 8:

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 8: Viết số to nhất với 4 chữ số khác nhau mà với tổng những chữ số bằng 26.

………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Biết một số gồm: Tám nghìn, ko trăm, ba đơn vị. Số đó được viết là:

Chọn B. 8 003

Câu 2: Số chẵn to nhất với bốn chữ số khác nhau là:

Chọn C. 9 876

Câu 3: Cho tổng sau: 5 000 + 10 + 5. Số được tạo thành là:

Chọn B. 5 015

Câu 4: Số nào sau đây ko phải số tròn chục?

Chọn C.1 001

Câu 5: Số 2 424 được đọc là:

Chọn D. Hai nghìn bốn trăm hai mươi tư.

Câu 6:

a. Số nào dưới đây với chữ số hàng trăm là 8?

Chọn B. 1 880

b. Số nào dưới đây với chữ số hàng nghìn là 8?

Chọn C. 8 098

Câu 7: Số?

II/ TỰ LUẬN

Bài 1: Viết những số gồm:

Năm nghìn, sáu trăm, bảy chục, chín đơn vị: 5679

Tám nghìn ko trăm linh chín: 5009

Chín nghìn, chín trăm, ko chục, hai đơn vị: 9902

Bài 2: Đọc những số sau:

1 565: Một nghìn năm trăm sáu mươi lăm

9 071: Chín nghìn ko trăm bảy mươi mốt

5105: Năm nghìn một trăm linh năm

Bài 3: Viết những số sau dưới dạng tổng những nghìn, trăm, chục, đơn vị:

6 539 = 6000 + 500 + 30 + 9

3 006 = 3000 + 6

6 045 =  6000 + 40 + 5

3 603 = 3000 + 600 + 3

Bài 4: Viết những số sau theo thứ tự từ bé tới to:

a) 6402 ; 4620 ; 6204 ; 2640 ; 4062

Viết lại như sau: 2640; 4062; 4620; 6204; 6402

b) 5067 ; 5706 ; 6705 ; 6750 ; 5760

Viết lại như sau: 5067; 5706; 5760; 6705

c) 8709 ; 9807 ; 7890 ; 8790 ; 9078 ; 9870

Viết lại như sau: 7890; 8709; 8790; 9078; 9807; 9870

Bài 5: Viết tất cả những số với 4 chữ số mà với tổng những chữ số bằng 4.

1111; 1021, 1012, 2011, 2101, 2110, 1120, 1102, 1201, 1210, 2200, 2020, 2002, 1003, 1030, 1300, 3100, 3010, 3001, 4000

Bài 6: Viết những số với 4 chữ số mặc cả 4 chữ số đều giống nhau. Sở hữu bao nhiêu số tương tự?

1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999

Bài 7: Viết tất cả những số với bốn chữ số, mỗi số đều với hàng nghìn là 2, những hàng đều với đủ ba chữ số 4 ; 6; 8:

2468; 2486; 2648; 2684; 2846; 2864.

Bài 8: Viết số to nhất với 4 chữ số khác nhau mà với tổng những chữ số bằng 26.

Số to nhất với 4 chữ số nên chữ số hàng nghìn là 9

Những chữ số là khác nhau nên chữ số hàng trăm là 8, chữ số hàng chục là 7

Để tổng những chữ số bằng 26 tức thị: 9 + 8 + 7 + số hàng đơn vị = 26 hay chữ số hàng đơn vị là: 2

Vậy số to nhất với 4 chữ số khác nhau mà với tổng những chữ số bằng 26 là: 9872

Tham khảo trọn bộ Bài tập cuối tuần lớp 3 đầy đủ Hai môn Toán, Tiếng Việt. Download.vn liên tục cập nhật những đề thi, giải bài tập, bài tập cuối tuần cho những bạn cùng tham khảo.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *