Giải bài 40 trang 213 SGK Đại số 10 Nâng cao

CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP

 • Bài 1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
 • Bài 2: Vận dụng mệnh đề vào suy luận toán học
 • Bài 3: Tập hợp và những phép toán trên tập hợp
 • Bài 4: Số sắp đúng và sai số
 • Nghi vấn và bài tập ôn tập chương 1

CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

 • Ôn tập chương 2
 • Bài 1: Đại cương về hàm số
 • Bài 2: Hàm số hàng đầu
 • Bài 3: Hàm số bậc hai

CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

 • Bài 1: Đại cương về phương trình
 • Bài 2: Phương trình hàng đầu và phương trình bậc hai một ẩn
 • Bài 3: Một số phương trình quy về phương trình hàng đầu hoặc bậc hai
 • Bài 4: Hệ phương trình hàng đầu nhiều ẩn
 • Bài 5: Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai hai ẩn
 • Bài tập ôn tập chương 3

CHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

 • Bài 1: Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức
 • Bài 2: Đại cương về bất phương trình
 • Bài 3: Bất phương trình và hệ phương trình hàng đầu một ẩn
 • Bài 4: Dấu của nhị thức hàng đầu
 • Bài 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn
 • Bài 6: Dấu của tam thức bậc hai
 • Bài 7: Bất phương trình bậc hai
 • Bài 8: Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai
 • Nghi vấn và bài tập ôn tập chương 4

CHƯƠNG V. THỐNG KÊ

 • Bài 1: Một vài khái niệm mở đầu
 • Bài 2: Trình bày một mẫu số liệu
 • Bài 3: Những số đặc trưng của mẫu số liệu
 • Ôn tập chương 5

CHƯƠNG VI. GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

 • Bài 1: Góc lượng giác và cung lượng giác
 • Bài 2: Trị giá lượng giác của góc (cung) lượng giác
 • Bài 3. Trị giá lượng giác của những góc (cung) với liên quan đặc thù
 • Bài 4: Một số công thức lượng giác
 • Ôn tập chương 6 - Góc lượng giác và công thức lượng giác

ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I. VECTƠ

 • Bài 1. Những khái niệm
 • Bài 2. Tổng của hai vectơ
 • Bài 3. Hiệu của hai vectơ
 • Bài 4. Tích của một vectơ với một số
 • Bài 5. Trục tọa độ và hệ trục tọa độ
 • Ôn tập chương I - Vectơ

CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

 • Bài 1. Trị giá lượng giác của một góc bất kì
 • Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ
 • Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác
 • Ôn tập chương II - Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
 • Bài tập trắc nghiệm

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

 • Bài 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng
 • Bài 2. Phương trình thông số của đường thẳng
 • Bài 3. Khoảng cách và góc
 • Bài 4. Đường tròn
 • Bài 5. Đường Elip
 • Bài 6. Đường hypebol
 • Bài 7. Đường Parabol
 • Bài 8. Ba đường cônic
 • Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *