Giải Toán 7 trang 54 Tập 1 Cánh diều

Với Giải Toán 7 trang 54 Tập Một trong Bài 5. Tỉ lệ thức Toán lớp 7 Tập Một Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò tiện lợi trả lời những thắc mắc & làm bài tập Toán 7 trang 54.

Giải Toán 7 trang 54 Tập Một Cánh diều

Tập luyện 3 trang 54 Toán lớp 7 Tập 1:

a) Đưa hai số 21 và 27 vào ? cho thích hợp: 

18.?  = ?.14

b) Lập tất cả những tỉ lệ thức mang thể được từ bốn số sau: 14; 18; 21; 27.

Lời giải:

a) Ta thấy 18.21 = 378 và 14.27 = 378 nên chúng ta mang thể điền vào ? là: 

18.21=27.14

b) Từ câu a ta mang: 18.21 = 27. 14

Ứng dụng tính chất của tỉ lệ thức ta mang những tỉ lệ thức sau: 

1814=2721;1827=1421;2114=2718;2127=1418

Bài Một trang 54 Toán lớp 7 Tập 1: Từ những tỉ số sau đây mang thể lập được tỉ lệ thức ko?

a) 3,5:(–5,25) và (–8):12

b) 39310:5225 và 7,5:10

c) 0,8:(–0,6) và 1,2:(–1,8)

Lời giải:

a) 3,5:(–5,25) và (–8):12

Ta mang: 3,5:(–5,25) = 3,5−5,25=350−525=350:175−525:175=2−3

(–8):12 = −812=−8:−412:−4=2−3

Vì hai tỉ số trên đều bằng 2−3 nên chúng lập thành tỉ lệ thức là: 3,5−5,25=−812

b) 39310:5225 và 7,5:10

39310:5225=39310:2625=39310.5262=3.1315.2.52.131=3.131.55.2.2.131=34

7,5:10 =  7,510=75100=75:25100:25=34

Vì hai tỉ số trên đều bằng 34 nên chúng lập thành tỉ lệ thức là 39310:5225=7,5:10

c) 0,8:(–0,6) và 1,2:(–1,8)

Ta mang: 

0,8: (–0,6) = 0,8−0,6=8−6=8:2−6:2=4−3

1,2:(–1,8) = 1,2−1,8=12−18=12:6−18:6=2−3

Vì 4−3≠2−3 nên 0,8:(–0,6) và 1,2:(–1,8) ko lập thành tỉ lệ thức.

Bài Hai trang 54 Toán lớp 7 Tập 1: Tìm x trong mỗi tỉ lệ thức sau:

a) x5=−21,25;

b) 18 : x = 2,4 : 3,6;

c) (x + 1) : 0,4 = 0,5 : 0,2.

Lời giải:

a) Từ x5=−21,25 ứng dụng tính chất tỉ lệ thức ta mang: 

x.1,25 = 5.(–2)

x.1,25 = –10

x = (–10):1,25

x = –8.

Vậy x = –8

b) 18 : x = 2,4 : 3,6

18x=2,43,6

Ứng dụng tính chất tỉ lệ thức ta mang: 

18 . 3,6 = x . 2,4 

64,8 = x . 2,4

x = 64,8 : 2,4

x = 27

Vậy x = 27.

c) (x + 1) : 0,4 = 0,5 : 0,2.

x+10,4=0,50,2

Ứng dụng tính chất tỉ lệ thức ta mang: 

(x + 1) . 0,2 = 0,4 . 0,5

(x + 1) . 0,2 = 0,2

x + 1 = 0,2 : 0,2

x + 1 = 1

x = 1 – 1 

x = 0

Vậy x = 0.

Bài 3 trang 54 Toán lớp 7 Tập 1: Lập tất cả những tỉ lệ thức mang thể được từ bốn số sau: 1,5; 2; 3,6; 4,8.

Lời giải:

Ta mang: 1,5.4,8 = 7,Hai và 2.3,6 = 7,Hai do đó: 1,5.4,8 = 2.3,6.

Ứng dụng tính chất ta mang thể lập ra những tỉ lệ thức sau:

1,53,6=24,8;1,52=3,64,8;4,82=3,61,5;21,5=4,83,6

Bài 4 trang 54 Toán lớp 7 Tập 1: Trong giờ thí nghiệm xác định trọng lượng, bạn Hà tiêu dùng hai quả cân 100g và 50g thì đo được trọng lượng tương ứng là Một N và 0,5 N.

a) Tính tỉ số giữa khối lượng của quả cân thứ nhất và khối lượng của quả cân thứ hai; tỉ số giữa trọng lượng của quả cân thứ nhất và trọng lượng của quả cân thứ hai.

b) Hai tỉ số trên mang lập thành tỉ lệ thức ko? 

Lời giải:

a) Tỉ số giữa khối lượng của quả cân thứ nhất và khối lượng của quả cân thứ hai là: 

100 : 50 = 2

Tỉ số giữa trọng lượng của quả cân thứ nhất và trọng lượng của quả cân thứ hai là: 

1 : 0,5 = 2

b) Vì hai tỉ số ở câu a cùng bằng Hai nên hai tỉ số trên lập thành tỉ lệ thức.

Bài 5 trang 54 Toán lớp 7 Tập 1: Người ta pha nhiên liệu cho một loại động cơ bằng cách trộn Hai phần dầu với 7 phần xăng. Hỏi cần bao nhiêu lít xăng để trộn hết 8 lít dầu theo cách pha nhiên liệu như trên?

Lời giải:

Tỉ lệ xăng và dầu để pha nhiên liệu là: 

2:7 =  27

Gọi số lít xăng để trộn 8 lít dầu là x, do tỉ lệ xăng và dầu để pha nhiên liệu là 27 nên ta mang: 

8x=27

2 . x = 8 . 7

2 . x = 56

x = 56 : 2

x = 28

Vậy cần 28 lít xăng để trộn với 8 lít dầu.

Lời giải bài tập Toán lớp 7 Bài 5. Tỉ lệ thức Cánh diều hay khác:

  • Giải Toán 7 trang 52 Tập 1
  • Giải Toán 7 trang 53 Tập 1
  • Toán 7 Bài 6. Dãy tỉ số bằng nhau

  • Toán 7 Bài 7. Đại lượng tỉ lệ thuận

  • Toán 7 Bài 8. Đại lượng tỉ lệ nghịch

  • Toán 7 Bài tập cuối chương 2

  • Toán 7 Chủ đề 1: Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *