Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 trang 91 92 sgk Toán 9 tập 1

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập chương I – Hệ thức lượng trong tam giác vuông, sách giáo khoa toán 9 tập một. Nội dung bài trả lời nghi vấn Một Hai 3 4 trang 91 92 sgk toán 9 tập Một bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học mang trong SGK toán để giúp những em học trò học tốt môn toán lớp 9.


Lý thuyết

1. Những hệ thức về cạnh và đường cao của tam giác vuông

2. Khái niệm những tỉ số lượng giác của góc nhọn (h.39)

Những lưu ý:

(tanalpha =frac{sinalpha }{cosalpha }; cotgalpha =frac{cosalpha }{sinalpha })

(tanalpha .cotgalpha =1 , sin^2alpha +cos^2alpha =1)

(1+tan^2alpha =frac{1}{cos^2alpha }; 1+cot^2alpha =frac{1}{sin^2alpha })

3. Một số tính chất của những tỉ số lượng giác

4. Những hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời nghi vấn Một Hai 3 4 trang 91 92 sgk toán 9 tập 1. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Thắc mắc

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 9 kèm câu trả lời chi tiết nghi vấn Một Hai 3 4 trang 91 92 sgk toán 9 tập Một của bài Ôn tập chương I – Hệ thức lượng trong tam giác vuông cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng nghi vấn những bạn xem dưới đây:


1. Trả lời nghi vấn Một trang 91 sgk Toán 9 tập 1

Cho hình 36. Hãy viết hệ thức giữa:

a) Cạnh huyền, cạnh góc vuông, và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.

b) Những cạnh góc vuông $p, r$ và đường cao $h.$

c) Đường cao $h$ và hình chiếu của những cạnh góc vuông trên cạnh huyền $p’, r’.$

Trả lời:

a) Hệ thức giữa cạnh huyền, cạnh góc vuông, và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.

(r^2=q.r’) , (p^2=q.p’)

b) Hệ thức giữa những cạnh góc vuông $p, r$ và đường cao $h$.

(frac{1}{h^2}=frac{1}{p^2}+frac{1}{r^2})

hay  (h=frac{p.r}{sqrt{p^2+r^2}})

c) Hệ thức giữa đường cao h và hình chiếu của những cạnh góc vuông trên cạnh huyền $p’, r’.$

 (h^2=p’.r’)


2. Trả lời nghi vấn Hai trang 91 sgk Toán 9 tập 1

Cho hình 37.

a) Hãy viết những công thức tính những tỉ số lượng giác của góc (alpha).

b) Hãy viết hệ thức giữa những tỉ số lượng giác của góc (alpha) và những tỉ số lượng giác của góc (beta).

Trả lời:

a) Công thức tính những tỉ số lượng giác của góc (alpha):

(sinalpha =frac{b }{a }) ;     (cosalpha =frac{c }{a })

(tanalpha =frac{b }{c }) ;     (cotgalpha =frac{c }{b })

b) Hệ thức giữa những tỉ số lượng giác của góc (alpha) và những tỉ số lượng giác của góc (beta)

(alpha) và (beta) là hai góc phụ nhau nên: (sinalpha =cosbeta , cosalpha =sinbeta, tan alpha =cotgbeta , cotgalpha =tanbeta)


3. Trả lời nghi vấn 3 trang 91 sgk Toán 9 tập 1

Xem hình 37.

a) Hãy viết công thức tính những cạnh góc vuông b và c theo cạnh huyền a và tỉ số lượng giác của những góc(alpha) , (beta) .

b) Hãy viết công thức tính mỗi cạnh góc vuông theo cạnh góc vuông kia và tỉ số lượng giác của những góc (alpha) , (beta).

Trả lời:

a) Công thức tính những cạnh góc vuông b và c theo cạnh huyền a và tỉ số lượng giác của những góc(alpha) , (beta):

(b=a.sinalpha=a.cosbeta)

(c=a.sinbeta=a.cosalpha)

b) Công thức tính mỗi cạnh góc vuông theo cạnh góc vuông kia và tỉ số lượng giác của những góc(alpha) , (beta):

(b=c.tanalpha=c.cotbeta)

(c=b.tanbeta=b.cotalpha)


4. Trả lời nghi vấn 4 trang 92 sgk Toán 9 tập 1

Để giải một tam giác vuông, cần biết ít nhất mấy góc và cạnh? Mang lưu ý gì về số cạnh?

Trả lời:

Để giải một tam giác vuông cần biết Hai cạnh hoặc Một cạnh và Một góc nhọn. Tương tự để giải một tam giác vuông cần biết ít nhất Một yếu tố là cạnh.


Bài trước:

 • Tập tành: Giải bài 28 29 30 31 32 trang 89 sgk Toán 9 tập 1

Bài tiếp theo:

 • Giải bài 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 trang 93 94 95 96 sgk Toán 9 tập 1

 • Những bài toán 9 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 9
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 9
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 9
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 9
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 9
 • Để học tốt môn GDCD lớp 9

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 9 với trả lời nghi vấn Một Hai 3 4 trang 91 92 sgk toán 9 tập 1!


“Bài tập nào khó đã mang giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *