Bài tập về hình hộp chữ nhật lớp 5 có đáp án

Toán lớp 5 bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đều với trong tài liệu bài tập về hình hộp chữ nhật lớp 5 với đáp án này. Muốn củng cố tri thức, công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật, làm được những bài liên quan tới hình này thì những em nên bắt tay vào giải những bài tập dưới đây.

Bài toán về hình hộp chữ nhật

Chú ý
Xem và học lại công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật để vận dụng vào làm bài tập cho đúng. 

Bài tập về hình hộp chữ nhật lớp 5 trong SGK

Bài Một Trang 110 SGK Toán 5 Luyện Tập: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật với:

a) Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm.
b) Chiều dài 4/5m, chiều rộng 1/3m và chiều cao 1/4m.

Đáp Án:
a)                  1,5m = 15dm
                      DTXQ hình hộp chữ nhật là:
                           (25 + 15) x Hai x 18 = 1440 (dm2)
                     Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:
                           25 x 15 = 375 (dm2)
                     DTTP hình hộp chữ nhật là:
                          1440 + 375 x 2 = 2190 (dm2)
b)

Bài Hai Trang 110 SGK Toán 5 Luyện Tập: Một mẫu thùng ko nắp hình dáng chữ nhật với chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích quét sơn là bao nhiêu mét vuông?

Đáp Án:
    8dm = 0,8m
DTXQ của mẫu thùng là:
    (1,5 + 0,6) x Hai x 0,8 = 3,36 (m2)
Diện tích mặt đáy của mẫu thùng là:
    1,5 x 0,6 = 0,9 (m2)
Diện tích quét sơn là:
    3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)
              Đáp số: 4,26m2

Bài 3 Trang 110 SGK Toán 5 Luyện Tập: Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.
b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật ko bằng nhau.
c) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.
d) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật ko bằng nhau.

Đáp Án:
a) Đ;
b) S;
c) S;
d) Đ.

Bài Một Trang 108 SGK Toán 5: Viết số thích hợp vào ô trống:

Đáp Án:

Bài 3 Trang 106 SGK Toán 5: Một sợi dây nối hai bánh xe ròng rã rọc (như hình vẽ). Đường kính của bánh xe với độ dài là 0,35m. Hai trục cách nhau 3,1m. Tính độ dài sợi dây.

Đáp Án:

Chu vi của hình tròn với đường kính 0,35m là:
        0,35 x 3,14 = 1,099 (m)
Độ dài sợi dây là:
       1,099 + 3,Một x 2 = 7,299 (m)
                       Đáp số: 7,299m.

Bài 3 Trang 108 SGK Toán 5: Trong những hình dưới đây hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương ?

Chú ý
Những em tham khảo thêm Giải bài tập trang 110 SGK lớp 5 để biết được phương pháp giải, làm bài hiệu quả nhất. 

Bài tập về hình hộp chữ nhật lớp 5 trong SBT

Bài Một trang 23 VBT Toán 5 Tập 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Hình hộp chữ nhậtChiều dàiChiều rộngChiều caoDiện tích xung quanhDiện tích toàn phần
(1)8dm5dm4dm  
(2)1,2m0,8m0,5m  

Lời giải:

Chu vi mặt đáy hình (1) :

C = (8 + 5) x 2 = 26dm

Diện tích xung quanh hình (1):

Sxq = C x h = 26 x 4 = 104dm2

Diện tích đáy hình (1) :

Sđáy = 8 x 5 = 40dm2

Diện tích toàn phần hình (1):

Stp = Sxq + Sđáy x 2 = 104 + 80 = 184dm2

Chu vi mặt đáy hình (2) : C = (1,2 + 0,8) x 2 = 4m

Diện tích xung quanh hình (2) :

Sxq = C x h = 4 x 0,5 = 2m2

Diện tích đáy hình (2) :

Sđáy = 1,Hai x 0,8 = 0,96m2

Diện tích toàn phần hình (2) :

Stp = Sxq + Sđáy x 2 = 2 + 0,96 x 2 = 3,92m2

Hình hộp chữ nhậtChiều dàiChiều rộngChiều caoDiện tích xung quanhDiện tích toàn phần
(1)8dm5dm4dm104dm2184dm2
(2)1,2m0,8m0,5m2m23,92m2

Những bài tập về hình hộp chữ nhật lớp 5 tăng, bổ sung

Câu 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật với:

a) Chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 cm và chiều cao 12 cm.

b) Chiều dài 7,6 dm, chiều rộng 4,8 dm và chiều cao 2,5 dm.

c) Chiều dài 4/5 m, chiều rộng 2/5 m và chiều cao 3/5 cm.

Giải:

a) Sxq = 960 cm2

Stp = 1710 cm2

b) S xq = 62 dm2

Stp = 134, 96 dm2

c) Sxq = 36/25 m2

Stp = 52 / 25 m2

Câu 2: Một mẫu hộp bằng tôn (ko với nắp) hình dáng hộp chữ nhật với chiều dài 30 cm, chiều rộng 20 cm, chiều cao 15 cm. Tính diện tích tôn tiêu dùng để làm mẫu hộp đó. (ko tính mép hàn).

Giải:

Diện tích xung quanh của mẫu hộp là:

(30 x 20 ) x Hai x 15 = 1500 (cm2)

Diện tích của đáy hộp là:

30 x 20 = 600 (cm2)

Diện tích tôn tiêu dùng để làm mẫu hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đáp số: 2100 cm2

Câu 3: Một mẫu hộp hình dáng hộp chữ nhật với chiều dài 20 cm, chiều rộng 15 cm và chiều cao 10cm. Bạn Bình dán giấy màu đỏ vào những mặt xung quanh và dán giấy màu vàng vào hai mặt đấy của hộp đó (chỉ dán mặt ngoài). Hỏi diện tích giấy màu nào to hơn và to hơn bao nhiêu xăng - ti -mét vuông?

Giải:

Tính diện tích giấy màu vàng, tức diện tích Hai đáy của hình hộp chữ nhật:

(20 x 15 ) x 2 = 600 (cm2)

Tính diện tích giấy màu đỏ, tức diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:

(20 + 15) x Hai x 10 = 700 (cm2)

So sánh rồi kết luận: diện tích giấy màu đỏ to hơn diện tích giấy màu vàng là:

700 - 600 = 100 (cm2)

Câu 4: Một hình hộp chữ nhật với diện tích xung quanh là 420 cm2 và với chiều cao là 7cm. Tính chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó.

Giải:

Vì diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với chiều cao nên chu vi đáy của hình hộp chữ nhật bằng diện tích xung quanh chia cho chiều cao, ta với:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 5: Người ta làm một mẫu hộp bằng bìa hình hộp chữ nhật với chiều dài 25 cm, chiều rộng 16 cm và chiều cao 12 cm. Tính diện tích bài tiêu dùng để làm mọt mẫu hộp đó. (ko tính mép dán)

Giải:

Diện tích bìa tiêu dùng để làm hộp chính là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x Hai x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa tiêu dùng để làm hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Câu 6: Một căn phòng hình dáng hộp chữ nhật với chiều dài 6m, chiều rộng 3,6m, chiều cao 3,8m. Người ta muốn quét vôi vào những bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích những cửa bằng 8 m2. (chỉ quét bên trong phòng)

Giải:

Diện tích xung quanh của căn phòng là:

(6 + 3,6) x Hai x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của căn phòng là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

(72,96 + 21,6) - 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

Câu 7: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Một viên gạch hình dáng hộp chữ nhật với chiều dài 22cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5,5 cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của diện tích toàn phần của khối gạch hình dáng hộp chữ nhật do 6 viên gạch xếp thành.

Giải:

Tính kích thước của khối gạch hình dáng hộp chữ nhật:

- Chiều dài của khối gạch là 22 cm

- Chiều rộng của khối gạch là:

10 x 2 = 20 (cm)

- Chiều cao của khối gạch là:

5,5 x 3 = 16,5 (cm)

Tính diện tích xung quanh của khối gach:

(22 + 20) x Hai x 16,5 = 1386 (cm2)

Tính diện tích toàn phần của khối gạch:

1386 + (22 x 20) x 2 = 2266 (cm2).

https://thuthuat.taimienphi.vn/bai-tap-ve-hinh-hop-chu-nhat-lop-5-co-dap-an-58273n.aspx
Những em thường xuyên làm bài tập về hình hộp chữ nhật lớp 5 sẽ tăng được tri thức, vận dụng vào những bài tập hiệu quả. Tuy nhiên, đây cũng là tài liệu hữu ích giúp thầy cô bổ sung vào tài liệu dạy học của mình.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *