Vở bài tập Toán lớp 1 trang 59 – Bài 32 : Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Vở bài tập Toán lớp một trang 59 - Bài 32 : Phép trừ số mang hai chữ số cho số mang hai chữ số

Với giải vở bài tập Toán lớp một trang 59 - Bài 32 : Phép trừ số mang hai chữ số cho số mang hai chữ số sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học trò tiện dụng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp một Tập 2.

Bài 32 Tiết một trang 59, 60 Tập 2

Bài một Trang 59 vở bài tập Toán lớp một Tập 2: Tính:

Trả lời:

Bài Hai Trang 59 vở bài tập Toán lớp một Tập 2: Đặt tính rồi tính:

Trả lời:

Bài 3 Trang 60 vở bài tập Toán lớp một Tập 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bạn nào cầm bảng ghi phép tính mang kết quả bé nhất?

A. Nam                                     B. Mai                                         C. Việt                                         D. Rô-bốt

Trả lời:

Thực hiện phép tính trừ:

76 – 42 = 34                                                                  58 – 24 = 34

95 – 71 = 24                                                                  66 – 6 = 60

Ta thấy kết quả nhỏ nhất là 24.

Khoanh vào C.

Bài 4 Trang 60 vở bài tập Toán lớp một Tập 2: Viết số thích hợp vào ô trống.

Trên một toa tàu mang 28 khách, tới nhà ga mang 12 khách xuống. Hỏi lúc này còn bao nhiêu khách trên toa tàu?

                                                           

Còn  khách trên toa tàu.

Trả lời:

Phép tính: 28 – 12 = 16 

Còn 16 khách trên toa tàu.

Bài 32 Tiết Hai trang 61, 62 Tập 2

Bài một Trang 61 vở bài tập Toán lớp một Tập 2:

a) Tính nhẩm:

70 + 20 = ..............90 – 70 = ..............90 – 20 = ..............
40 + 30 = ..............70 – 40 = ..............70 – 30 = ..............

b) Đặt tính rồi tính

Trả lời:

a) 70 + 20 = 90

90 – 70 = 20

90 – 20 = 70

40 + 30 = 70

70 – 40 = 30

70 – 30 = 40

Bài Hai Trang 61 vở bài tập Toán lớp một Tập 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Trả lời:

Bài 3 Trang 62 vở bài tập Toán lớp một Tập 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Trả lời:

Bài 4 Trang 62 vở bài tập Toán lớp một Tập 2: Khoanh vào chữ loại trước câu trả lời đúng

Bạn nào cao nhất?

A. Khỉ                           B. Gấu                             C. Rô-bốt

Trả lời:

Bạn Gấu cao 95cm.

Bạn Khỉ cao 62cm.

Bạn Rô-bốt cao 70cm.

Vì 62cm < 70cm < 95cm nên bạn Gấu cao nhất.

Chọn B.

Bài 32 Tiết 3 trang 63, 64 Tập 2

Bài một Trang 63 vở bài tập Toán lớp một Tập 2: Đặt tính rồi tính:

Trả lời:

Bài Hai Trang 63 vở bài tập Toán lớp một Tập 2: Tô màu đỏ vào bông hoa ghi phép tính mang kết quả to nhất, màu xanh vào bông hoa ghi phép tính mang kết quả bé nhất.

Trả lời:

Thực hiện những phép tính:

63 – 3 = 60

20 + 30 = 50

75 – 25 = 50

59 – 12 = 47

Vì 47 < 50 < 60 nên phép tính mang kết quả bé nhất là 59 – 12; phép tính mang kết quả to nhất là 63 – 3.

Tô màu đỏ vào bông hoa mang phép tính 63 – 3.

Tô màu xanh vào bông hoa mang phép tính 59 – 12.

Bài 3 Trang 63 vở bài tập Toán lớp một Tập 2: Viết phép tính thích hợp.

Một đống gạch mang 95 viên. Chưng thợ xây đã lấy đi một số viên gạch để xây tường. Tính ra còn lại 45 viên. Hỏi bác bỏ thợ đó đã lấy đi bao nhiêu viên gạch để xây tường?

Trả lời:

Phép tính: 95 – 45 = 50

Số viên gạch đã lấy đi là:

95 – 45 = 50 (viên)

Đáp số: 50 viên gạch

Bài 4 Trang 64 vở bài tập Toán lớp một Tập 2: Nấm được cho vào giỏ lúc kết quả phép tính ở nấm là số ghi trên giỏ đó.

a) Nối mỗi cây nấm với giỏ thích hợp.

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Những giỏ mang hai cây nấm là giỏ ghi số:

Trả lời:

46 – 23 = 23

58 – 24 = 34

68 – 45 = 23

68 – 12 = 56

95 – 61 = 34

37 – 3 = 34

66 – 10 = 56

67 – 55 = 12

75 – 30 = 45

78 – 33 = 45

b) Những giỏ mang hai cây nấm là giỏ ghi số:

  • Bài 33 : Tập dượt chung

  • Bài 34 : Xem giờ đúng trên đồng hồ

  • Bài 35 : Những ngày trong tuần

  • Bài 36 : Thực hiện xem lịch và giờ

  • Bài 37 : Tập dượt chung

Giới thiệu kênh Youtube VietJack--- Cập nhật: 23-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Toán lớp 1 Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 58 - Kết nối tri thức từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập toán lớp một bài 32 trang 37.

Toán lớp một Bài 32: Phép trừ số mang hai chữ số cho số mang hai chữ số trang 58 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp một Bài 32: Phép trừ số mang hai chữ số cho số mang hai chữ số trang 58 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học trò tiện dụng làm bài tập Toán lớp một Tập 2.

Hoạt động (trang 58, 59)

Bài một trang 58 SGK Toán lớp một tập 2 :

Hướng dẫn giải

Bài Hai trang 59 SGK Toán lớp một tập 2 : Đặt tính rồi tính:

Hướng dẫn giải

Bài 3 trang 59 SGK Toán lớp một tập 2 : Quả dưa nào ghi phép tính mang kết quả to nhất?

Hướng dẫn giải

70 – 20 = 50

54 – 14 = 40

35 – 10 = 25

So sánh: 25 < 40 < 50

Quả dưa ghi phép tính 70 – 20 mang kết quả to nhất.

Bài 4 trang 59 SGK Toán lớp một tập 2 : Trong vườn cây ăn quả mang tất cả 75 cây nhãn và cây vải, trong đó mang 25 cây nhãn. Hỏi trong vườn mang bao nhiêu cây vải?

Hướng dẫn giải

Trong vườn mang số cây vải là:

75 – 25 = 50 (cây)

Đáp số: 50 cây vải

Tập dượt (trang 60, 61)

Bài một trang 60 SGK Toán lớp một tập 2 : Tính nhẩm (theo mẫu):

Hướng dẫn giải

a)

*) 70 – 50

7 chục – 5 chục = Hai chục

70 – 50 = 20

*) 90 – 70

9 chục – 7 chục = Hai chục

90 – 70 = 20

*) 40 – 10

4 chục – một chục = 3 chục

40 – 10 = 30

b)

*) 80 – 10

8 chục – một chục = 7 chục

80 – 10 = 70

*) 60 – 50

6 chục – 5 chục = một chục

60 – 50 = 10

*) 90 – 20

9 chục – Hai chục = 7 chục

90 – 20 = 70

c)

*) 40 – 30

4 chục – 3 chục = một chục

40 – 30 = 10

*) 70 – 30

7 chục – 3 chục = 4 chục

70 – 30 = 40

*) 70 – 40

7 chục – 4 chục = 3 chục

70 – 40 = 30

Bài Hai trang 60 SGK Toán lớp một tập 2 : Đặt tính rồi tính:

92 – 72                          86 – 64 

65 – 25                           77 – 53

Hướng dẫn giải

Bài 3 trang 60 SGK Toán lớp một tập 2 : Số?

Hướng dẫn giải

Bài 4 trang 61 SGK Toán lớp một tập 2 : Một đống gạch mang 86 viên. Bạn Rô-bốt đã lấy đi 50 viên gạch để xây tường. Hỏi đống gạch còn lại bao nhiêu viên?

Hướng dẫn giải

Còn lại số viên gạch là:

86 – 50 = 36 (viên gạch)

Đáp số: 36 viên gạch

Tập dượt (trang 62)

Bài một trang 62 SGK Toán lớp một tập 2 : Đặt tính rồi tính:

a) 47 + 20                       67 – 20                                     67 – 47

b) 56 + 41                       97 – 56                                     97 – 41 

Hướng dẫn giải

Bài Hai trang 62 SGK Toán lớp một tập 2 : Bạn nào cầm thẻ ghi phép tính mang kết quả to nhất?

Hướng dẫn giải

Thực hiện những phép tính:

65 – 41 = 24

89 – 60 = 29

58 – 30 = 28

67 – 36 = 31

Vì 24 < 28 < 29 < 31 nên bạn Rô-bốt cầm bảng ghi kết quả to nhất.

Bài 3 trang 62 SGK Toán lớp một tập 2 : Đo chiều cao ba bạn rô-bốt được kết quả như hình vẽ. Hỏi bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

Hướng dẫn giải

Bạn A cao 87cm.

Bạn B cao 97cm.

Bạn C cao 91cm.

Bài giảng: Bài 32: Phép trừ số mang hai chữ số cho số mang hai chữ số - Kết nối tri thức - Cô Nguyễn Thị Hậu (Thầy giáo VietJack)

  • Bài 33: Tập dượt chung

  • Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ

  • Bài 35: Những ngày trong tuần

  • Bài 36: Thực hiện xem lịch và giờ

  • Bài 37: Tập dượt chung

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *