Giải bài 1, 2, 3 trang 71, 72 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 – Kết nối tri thức

Giải bài 28. Bài toán giải bằng hai bước tính tiết Một trang 71, 72 Vở bài tập toán 3 tập Một kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3 trang 71, 72. Bài 3. Lớp học mang 15 bạn nam. Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là Hai bạn. Hỏi lớp học đó mang tất cả bao nhiêu bạn?

Bài Một trang 71 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Trong chuồng mang 3 con thỏ. Số con thỏ ở ngoài sân gấp 4 lần số con thỏ ở trong chuồng. Hỏi:

a) Số thỏ ở trong chuồng và ở ngoài sân mang tất cả bao nhiêu con?

b) Số thỏ ở ngoài sân nhiều hơn số thỏ ở trong chuồng bao nhiêu con?

Phương pháp:

a) - Số thỏ ở ngoài sân = Số thỏ ở trong chuồng x 4

    - Tìm tổng số thỏ trong chuồng và ngoài sân

b) - Tìm hiệu số thỏ ở ngoài sân và số thỏ ở trong chuồng.

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

a) Số con thỏ ở ngoài sân là 

         3 x 4 = 12 (con)

Số con thỏ ở trong chuồng và ngoài sân mang tất cả là

         3 + 12 = 15 (con)

b) Số con thỏ ở ngoài sân nhiều hơn số thỏ ở trong chuồng là

        12 - 3 = 9 (con)

Đáp số: a) 15 con

            b) 9 con

Bài Hai trang 71 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đường gấp khúc ABC mang đoạn thẳng AB dài 15 cm, đoạn thẳng BC ngắn hơn đoạn thẳng AB là 5 cm. Tính độ dài đường gấp khúc ABC. 

Phương pháp:

- Tính độ dài đoạn thẳng BC = Độ dài đoạn thẳng BC - 5 cm

- Độ dài đường gấp khúc ABC bằng tổng độ dài đoạn thẳng AB và BC.

Lời giải:

Độ dài đoạn thẳng BC là

15 - 5 = 10 (cm)

Độ dài đường gấp khúc ABC là

15 + 5 = 20 (cm)

Đáp số: 20 cm

Bài 3 trang 72 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Lớp học mang 15 bạn nam. Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là Hai bạn. Hỏi lớp học đó mang tất cả bao nhiêu bạn?

Phương pháp:

- Số bạn nữ = Số bạn nam + 2 

- Số học trò của lớp đó = Số bạn nam + số bạn nữ

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

a) Số con thỏ ở ngoài sân là 

         3 x 4 = 12 (con)

Số con thỏ ở trong chuồng và ngoài sân mang tất cả là

         3 + 12 = 15 (con)

b) Số con thỏ ở ngoài sân nhiều hơn số thỏ ở trong chuồng là

        12 - 3 = 9 (con)

Đáp số: a) 15 con

            b) 9 con

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *