Vở bài tập Toán lớp 3 trang 31 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều
Lời giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 31 Tập Hai và lời giải sgk Toán lớp 3 trang 31 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời thông minh, Cánh diều giúp học trò lớp 3 tiện lợi làm bài tập trong VBT Toán lớp 3 trang 31. Bạn vào tên trang hoặc để theo dõi chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 31 Tập Hai Kết nối tri thức, Chân trời thông minh, Cánh diều

- Vở bài tập Toán lớp 3 trang 31 Tập 2 (sách mới):

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (Tập Hai trang 26, 27, 28, 29, 30, 31)

 • (Chân trời thông minh) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Hai trang 29, 30, 31 Chia số sở hữu bốn chữ số cho số sở hữu một chữ số

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Hai trang 31, 32, 33 Bài 71: Tập tành chung

- Vở bài tập Toán lớp 3 trang 31 Tập 1 (sách mới):

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 (trang 30, 31)

 • (Chân trời thông minh) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Một trang 31, 32 Bài toán giải bằng hai bước tính

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 trang 30, 31, 32 Bài 14: Tập tành (Tiếp theo)

Giải sgk Toán lớp 3 trang 31 (cả ba sách)

- Kết nối tri thức:

 • (Kết nối tri thức Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 31, 32 Bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7

 • (Kết nối tri thức Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 30, 31, 32, 33, 34 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông

- Chân trời thông minh:

 • (Chân trời thông minh Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 30, 31 Bài toán giải bằng hai bước tính

 • (Chân trời thông minh Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 30, 31 Chia số sở hữu bốn chữ số cho số sở hữu một chữ số

- Cánh diều:

 • (Cánh diều Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 30, 31 Tập tành

 • (Cánh diều Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 31, 32, 33 Làm tròn số tới hàng nghìn, hàng chục nghìn
Lưu trữ: Giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 31 Bài 112: Chia số sở hữu bốn chữ số với số sở hữu một chữ số (tiếp theo) (sách cũ)

Bài Một trang 31 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Đặt tính rồi tính

2718 : 9       3250 : 8       5609 : 7       3623 : 6

..............      .................      .................      ................

..............      .................      .................      ................

..............      .................      .................      ................

Lời giải:

Bài Hai trang 31 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Một đội người lao động phải sửa chữa 2025m đường ống nước, đội đã sửa được số mét đường ống đó. Hỏi đội còn phải sửa bao nhiêu mét đường ống nữa?

Lời giải:

Số mét đường ống đã sửa là:

       2015 : 5 = 405 (m)

Số mét đường ống cần phải sửa chữa là:

       2025 - 405 = 1620 (m)

Đáp số: 1620m

Bài 3 trang 31 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Điền Đ, S

Lời giải:

 • Bài 113: Tập tành
 • Bài 114: Tập tành chung
 • Bài 115: Làm quen với chữ số La Mã
 • Bài 116: Tập tành
 • Bài 117: Thực hiện xem đồng hồ

Đã sở hữu lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diềuLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *