Giải Toán lớp 4 trang 138 luyện tập chung

Giải toán 4 trang 138, giải toán lớp 4 bài luyện tập chung trang 138

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 138 luyện tập chung (gồm phương pháp giải)

1. Giải toán lớp 4 luyện tập chung trang 138 

Đề bài:
Tính:

Phương pháp giải:
Các bước thực hiện phép cộng hai phân số khác mẫu số:
– Bước 1: Quy đồng mẫu số hai phân số để đưa chúng về phân số có cùng mẫu số.
– Bước 2: Sau khi các phân số đã có cùng mẫu, ta cộng tử với nhau và giữ nguyên mẫu số. 

Đáp án:

2. Giải toán lớp 4 trang 138 luyện tập chung, bài 2 SGK

Đề bài:
Tính:

Phương pháp giải:
Muốn trừ hai phân số không cùng mẫu số, ta thực hiện theo các bước sau:
– Bước 1: Quy đồng mẫu số các phân số để đưa chúng về dạng hai phân số có cùng mẫu số.
– Bước 2: Sau khi hai phân số đã có cùng mẫu số, ta lấy tử số của phân số thứ nhất đem trừ đi tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. 

Đáp án:

3. Giải toán 4 trang 138 luyện tập chung, bài 3 SGK

Đề bài:
Tính:

Phương pháp giải:
– Để nhân hai phân số với nhau, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
– Nhân một phân số với một số tự nhiên: Ta chuyển số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1, rồi nhân tử số với tử số, mẫu số với mẫu số. 

Đáp án:

4. Giải toán lớp 4 bài luyện tập chung trang 138, bài 4 SGK

Đề bài:
Tính?

Phương pháp giải:
– Muốn thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất đem nhân với nghịch đảo của phân số thứ hai. 
– Muốn chia một phân số cho một số tự nhiên, ta chuyển số tự nhiên về dạng phân số có mẫu bằng 1, rồi thực hiện phép chia hai phân số như bình thường. 

Đáp án:

5. Luyện tập giải toán 4 trang 138, bài 5 SGK

Đề bài:
Một cửa hàng có 50kg đường. Buổi sáng đã bán 10kg đường, buổi chiều bán 3/8 số đường còn lại. Hỏi cả ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Phương pháp giải:
– Dữ kiện đã cho: 
+ Có tất cả: 50 kg đường
+ Buổi sáng: bán 10 kg
+ Buổi chiều: bán 3/8 số đường còn lại.
– Bài toán yêu cầu: Tính số ki-lô-gam đường cả ngày cửa hàng đã bán được.
– Cách giải: 
+ Bước 1: Tính số đường còn lại sau khi bán buổi sáng, bằng cách lấy số đường cửa hàng có ban đầu đem trừ đi số ki-lô-gam đã bán được ở buổi sáng.
+ Bước 2: Tính số đường cửa hàng bán buổi chiều, bằng cách lấy số đường còn lại sau khi bán buổi sáng đem nhân với 3/8 (vì buổi chiều bán được 3/8 số đường còn lại).
+ Bước 3: Tính số ki-lô-gam đường cả ngày cửa hàng đã bán được bằng cách lấy số ki-lô-gam đường bán được buổi sáng đem cộng với số kg đường bán được buổi chiều. 

Đáp án:
Số đường còn lại sau khi bán buổi sáng là:
               50 – 10 = 40 (kg)
Số ki-lô-gam đường bán buổi chiều là:
              40 x 3/8 = 15 (kg)
Cả ngày bán được số ki-lô-gam đường là:
              10 + 15 = 25 (kg)
                       Đáp số: 25kg.

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 138 luyện tập chung ngắn gọn

* Giải bài tập 1 toán lớp 4 trang 138 SGK

Đề bài::

Tính :

Trả lời:

* Giải bài tập 2 toán 4 trang 138 bài luyện tập chung SGK

Đề bài::

Trả lời:

* Giải bài tập 3 toán lớp 4 luyện tập chung trang 138

Đề bài::

Trả lời:

* Giải bài tập 4 SGK toán lớp 4 trang 138  

Đề bài::

Trả lời:

* Giải bài tập 5 SGK toán lớp 4 trang 138 bài luyện tập chung

Đề bài::

Trả lời:

————– HẾT —————-

Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu đáp số, phương pháp giải toán lớp 4 trang 138 bài luyện tập chung. Tiếp theo, trong chương trình học môn toán lớp 4, các em cần tìm hiểu trước nội dung phần Giải Toán 4 trang 138, 139, Luyện tập chung hoặc xem lại phần Giải Toán lớp 4 trang 137, 138 để nắm rõ kiến thức và học toán tốt hơn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-138-sgk-toan-4-luyen-tap-chung-38555n.aspx


— Cập nhật: 25-01-2023 — edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải Toán lớp 4 trang 138, 139 luyện tập chung từ website thuthuat.taimienphi.vn cho từ khoá giải bài tập toán lớp 4 trang 138.

Giải toán 4 trang 138, 139: Phương pháp giải chi tiết và đáp số

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 138, 139 luyện tập chung (gồm phương pháp giải)

1. Giải toán 4 trang 138, 139, bài 1 SGK

Đề bài:
Trong các phép tính sau, phép tính nào làm đúng?

Phương pháp giải:
– Muốn cộng hoặc trừ hai phân số khác mẫu số, ta làm như sau:
+ Quy đồng mẫu số hai phân số để đưa chúng về dạng hai phân số có cùng mẫu số.
+ Cộng hoặc trừ tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
– Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
– Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất đem nhân với nghịch đảo của phân số thứ hai. 

Đáp án:
Phép c) làm đúng. Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
Giải thích: Phép a), b) sai. Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng mẫu số.
Phép tính d) sai. Muốn chia một phân số cho một phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với nghịch đảo của phân số thứ hai.

2. Giải toán lớp 4 trang 138, 139 luyện tập chung, bài 2

Đề bài:
Tính:

Phương pháp giải:
– Câu a): Trong biểu thức chỉ chứa phép nhân, vậy ta thực hiện phép tính từ trái qua phải.
– Câu b) và câu c): Trong biểu thức có chứa phép nhân và phép chia, ta thực hiện phép tính từ trái qua phải.

Đáp án:

3. Giải toán lớp 4 luyện tập chung trang 138, 139, bài 3

Đề bài:
Tính:

Phương pháp giải:
– Câu a) và câu b): Trong biểu thức có chứa phép nhân và phép cộng, vậy ta thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau.
– Câu c): Trong biểu thức có chứa phép trừ và phép chia, ta thực hiện phép chia trước, phép trừ sau. 

Đáp án:

4. Giải toán lớp 4 bài luyện tập chung trang 138, 139 bài 4

Đề bài:
Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể, lần thứ hai chảy vào thêm 2/5 bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

Phương pháp giải:
Coi bể nước khi đầy nước là 1 đơn vị.
– Bước 1: Tính số phần bể có chứa nước, bằng cách lấy số phần bể lần thứ nhất nước chảy vào cộng với số phần bể lần thứ hai nước chảy vào.
– Bước 2: Muốn biết còn mấy phần của bể chưa có nước, ta đem số phần khi bể đầy nước trừ đi số phần bể có nước. 

Đáp án:
Số phần bể có nước là:

Số phần bể còn lại chưa chứa nước là:

                   Đáp số: (6/35) bể

5. Giải bài 5 SGK toán 4 trang 138, 139 

Đề bài:
Một kho chứa 23450kg cà phê. Lần đầu lấy ra 2710kg cà phê, lần sau lấy ra gấp đôi lần đầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê ?

Phương pháp giải:
– Bước 1: Tính số ki-lô-gam cà phê đã lấy ra ở lần sau, bằng cách lấy số ki-lô-gam cà phê lần đầu lấy ra đem nhân với 2 (vì lần sau lấy ra gấp đôi lần đầu).
– Bước 2: Tính số ki-lô-gam cà phê đã lấy ra ở cả hai lần, bằng cách lấy số ki-lô-gam lấy ra lần đầu cộng với số kg lấy ra lần sau.
– Bước 3: Muốn biết trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê, ta lấy số kg đã có trong kho ban đầu đem trừ đi số ki-lô-gam đã lấy ra trong cả hai lần. 

Đáp án:
Lần sau đã lấy ra số ki-lô-gam cà phê là:
               2710 x 2 = 5420 (kg)
Cả hai lần đã lấy ra số ki-lô-gam cà phê là:
               2710 + 5420 = 8130 (kg)
Trong kho còn lại số ki-lô-gam cà phê là:
              23450 – 8130 = 15320 (kg)
                          Đáp số: 15320kg.

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 138, 139 luyện tập chung ngắn gọn
 

* Giải bài tập 1 trang 138, 139 SGK toán lớp 4

Đề bài::

Trong các phép tính sau, phép tính nào làm đúng ?

Trả lời:

Phép c) làm đúng.

Nói thêm: Phép a), b) sai vì không thể cộng ( trừ) phân số bằng cách cộng ( trừ) tử số với mẫu số, mẫu số với mẫu số.

Phép tính d) sai vì không thể chia hai phân số bằng cách đảo ngược vị trí của hai phân số đó rồi làm tính nhân.
 

* Giải bài tập 2 trang 138, 139 SGK Toán 4

Đề bài::

Tính :

Trả lời:


 

* Giải bài tập 3 SGK toán lớp 4 trang 138, 139 bài luyện tập chung

Đề bài::

Tính :

Trả lời:


 

Source: edu.dinhthienbao.com

* Giải bài tập 4 toán lớp 4 bài luyện tập chung SGK trang 138, 139

Đề bài::

Trả lời:


 

* Giải bài tập 5 trang 138, 139 SGK Toán 4

Đề bài::

Một kho chứa 23 450 kg cà phê. Lần đầu lấy ra 2710 kg cà phê, lần sau lấy ra gấp đôi lần đầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Trả lời:

Lần sau đã lấy ra :

2710×2=5420 (kg)

Cả hai lần đã lấy ra :

2710+5420=8130(kg)

Trong kho còn lại :

23 450 – 8130 = 15 320 (kg)

Đáp số: 15 320 kg cà phê.

————– HẾT —————-

Trên đây là chi tiết đáp số, phương pháp giải toán lớp 4 trang 138, 139 bài luyện tập chung, hy vọng sẽ hữu ích cho quá trình học, ôn tập kiến thức của các em học sinh. Tiếp theo, để ôn tập kiến thức đã học về phân số, các em có thể tham khảo bài viết giải toán lớp 4 trang 137 luyện tập chung mà chúng tôi chia sẻ trước đó hoặc tham khảo trước bài giải toán lớp 4 trang 139 để học tốt toán lớp 4.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-138-139-sgk-toan-4-luyen-tap-chung-38556n.aspx


— Cập nhật: 25-01-2023 — edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138, 139 – Bài 1, 2, 3, 4, 5 từ website tailieu.com cho từ khoá giải bài tập toán lớp 4 trang 138.

Để ôn luyện sâu kiến thức, các em cần tích cực giải các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập từ đó tìm ra phương pháp giải hay cho các dạng toán, chuẩn bị tốt cho các kì thi sắp tới. Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập Giải Toán lớp 4 trang 138, 139 Bài Luyện tập chung – Bài 1, 2, 3, 4, 5 từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện hiệu quả. Mời các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo dưới đây.

Luyện tập chung trang 138, 139

Bài 1 (trang 138 SGK Toán 4): 

Trong các phép tính sau, phép tính nào làm đúng ?

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc sau:

– Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số sau khi quy đồng.

– Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Via @: edu.dinhthienbao.com

– Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Lời giải:

Phép c) làm đúng.

Nói thêm: Phép a), b) sai vì không thể cộng ( trừ) phân số bằng cách cộng ( trừ) tử số với mẫu số, mẫu số với mẫu số.

Phép tính d) sai vì không thể chia hai phân số bằng cách đảo ngược vị trí của hai phân số đó rồi làm tính nhân.

Bài 2 (trang 139 SGK Toán 4): 

Tính :

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ có phép nhân và phép chia thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép cộng, trừ sau.

Bài 3 (trang 139 SGK Toán 4): 

Tính :

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép cộng, trừ sau.

Lời giải:

Bài 4 (trang 139 SGK Toán 4): 

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chứa nước. Lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể, lần thứ hai chảy thêm 2/5 bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước.

Phương pháp giải:

– Coi bể nước khi đầy nước là 1 đơn vị.

– Tính số phần bể đã có nước = số phần nước chảy vào bể lần thứ nhất + số phần nước chảy vào bể lần thứ hai.

– Số phần bể chưa có nước = 1− số phần bể đã có nước

Lời giải:

Số phần bể có nước là:

3/7 + 2/5 = 29/35 (bể)

Số phần bể còn lại chưa chứa nước là:

35/35 – 29/35 = 6/35 (bể)

Đáp số: 6/35 bể

Bài 5 (trang 139 SGK Toán 4): 

Một kho chứa 23 450 kg cà phê. Lần đầu lấy ra 2710 kg cà phê, lần sau lấy ra gấp đôi lần đầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Phương pháp giải:

– Tính số cà phê lấy ra lần sau = số cà phê lấy ra lần đầu × 2.

– Tính số cà phê lấy ra hai lần = số cà phê lấy ra lần đầu + số cà phê lấy ra lần sau.

– Tính số cà phê còn lại = số cà phê ban đầu − số cà phê lấy ra hai lần.

Lời giải:

Lần sau đã lấy ra :

2710×2=5420 (kg)

Cả hai lần đã lấy ra :

2710+5420=8130(kg)

Trong kho còn lại :

23 450 – 8130 = 15 320 (kg)

Đáp số: 15 320 kg cà phê.

►Tải trọn bộ hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 Toán lớp 4 trang 138, 139 Bài Luyện tập chung tại đây:

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo tham khảo và đối chiếu đáp án chính xác.

►Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn toán khác được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

Source: https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-138-sgk-toan-4-luyen-tap-chung-38555n.aspx

Article post on: edu.dinhthienbao.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Close